Gemt

Overblik over opdateringer af hjælpepakkerne til erhvervslivet

28. april 2020

Kompensationsordningerne for faste udgifter, for selvstændige og for aflyste arrangementer er nu alle åbne for ansøgninger. Den 18. april 2020 blev regeringen og alle Folketingets partier imidlertid enige om at justere og udvide hjælpepakkerne. Du kan læse nærmere om justeringerne nedenfor.

Justeringer i kompensationsordningen for faste udgifter
Hvad er det for en ordning?
Det er en ordning, hvor virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter i perioden fra den 9. marts til og med 8. juni 2020 herunder for eksempel husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing), hvor virksomheden er udsat for en stor omsætningsnedgang. Med den nye aftale forlænges kompensationsordningen til og med den 8. juli 2020. Ansøgere vil skulle ansøge særskilt om kompensation for perioden 9. juni til 8. juli, dvs. virksomheder vil skulle søge to gange.

Justering i, hvor stort et omsætningstab virksomheden skal have haft for at kunne søge om kompensation

Modellen for kompensationen i forhold til omsætningstab har hidtil opbygget efter følgende model:
• Kompensation på 80 pct., hvis omsætningsnedgang har været på 80-100 pct.
• Kompensation på 50 pct., hvis omsætningsnedgang har været på 60-80 pct.
• Kompensation på 25 pct., hvis omsætningsnedgang har været på 40-60 pct.

Med den nye aftale ændres modellen således, at omsætningsnedgang på mellem 35-60 pct. kompenseres med 25 pct.

Der ændres ikke ved, at virksomheder, som regeringen har udstedt midlertidigt forbud mod at drive forretning for at inddæmme smittespredning af COVID-19 og som ingen omsætning har i perioden, fortsat kan få kompensation svarende til 100 pct. af de omfattede faste omkostninger, så længe forbuddet er gældende.

Justering i den nedre grænse for faste udgifter
Det har tidligere været en forudsætning for ordningen, at virksomheder som minimum skal have faste omkostninger på 25.000 kr. i perioden (tre måneder) for at kunne få kompensation. Den grænse nedsættes i den nye ordning, således at virksomheder som minimum skal have faste omkostninger svarende til 12.500 kr. for en tremåneders periode for at kunne få kompensation.

Justering i maksimalt kompensationsbeløb
I ordningen har det hidtil været forudsat, at virksomheder maksimalt kan få udbetalt 60 mio. kr. i kompensation for faste omkostninger. I forbindelse med ændringerne i ordningen justeres grænsen, således at virksomheder maksimalt kan få udbetalt 110 mio. kr. i perioden 9. marts til 8. juli 2020.

Justeringer i forhold til virksomheder, der havde underskud i seneste regnskabsår
I ordningen har det hidtil været sådan, at hvis virksomhedens seneste resultat er negativt, så reduceres virksomhedens kompensation for faste udgifter. Reduktionen beregnes som fjerdedel af virksomhedens seneste resultat ganget med virksomhedens procentvise kompensation for faste udgifter.

Med de aftalte ændringer i ordningen undersøges det, om virksomheder, der grundet ekstraordinære omstændigheder har haft underskud i 2019 - og derfor reduceres i kompensation – vil kunne anvende en anden referenceperiode for underskuddet end 2019. Det er dog nødvendigt for regeringen at opnå statsstøttegodkendelse heraf fra EU-Kommissionen.

Justeringer i forhold til udbytteudbetalinger i 2020 og 2021
Med den nye aftale om ordningen indføres det endvidere som betingelse for at få kompensation, at ansøgende virksomheder på tro og love skal erklære, at virksomhederne ikke vil udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021. Betingelsen vil gælde for virksomheder, der modtager mere end 60 mio. kr. i kompensation i 2020 i kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger. Virksomheder vil senere kunne frigøre sig fra disse begrænsninger ved at tilbagebetale udbetalt støtte efter denne ordning ud over 60 mio. kr.

Justeringer i kompensationsordningen for selvstændige og freelancere
Hvad er det for en ordning?
Ordningen giver mulighed for, at selvstændige, freelancere og andre virksomheder efter ansøgning kan få midlertidig kompensation for tabt omsætning i perioden fra den 9. marts til og med 8. juni 2020 som følge af corona. Med den nye aftale forlænges kompensationsordningen til og med den 8. juli 2020. Ansøgere vil skulle ansøge særskilt om kompensation for perioden 9. juni til 8. juli, dvs. virksomheder vil skulle søge to gange.

Justeringer i forhold til kompensationsgraden
Kompensationensgraden har hidtil udgjort 75 pct. af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i referenceperioden i sidste års regnskabsår (fra og med 1. april 2019 til og med 30. juni 2019). Med den nye aftale forhøjes kompensationsgraden til 90 pct. af omsætnings- eller B-indkomsttabet for så vidt angår freelancere.

For gruppen af selvstændige og freelancere, der ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent og ikke har omsætning eller B-indkomst, forhøjes kompensationsgraden til 100 pct. i perioden, hvor forbuddet mod at holde åbent er gældende.

Justeringer i forhold til antallet af ansatte
Ordningen har hidtil alene omfattet selvstændige, freelancere og andre virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte. Med den nye aftale udvides ordningen, så selvstændige med maksimalt 25 fuldtidsansatte kan søge om støtte i kompensationsordningen.

Ny kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst
Med den nye aftale oprettes der endvidere en ny kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomster, der som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve A- og B-indkomsttab på minimum 30 pct.

Målgruppen kan få kompensation for op til 90 pct. af deres forventede A- og B-indkomsttab i perioden sammenlignet med den tilsvarende periode i forudgående år, dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned.
Ordningens målgruppe er personer, som har haft en samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst i alt 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i det seneste år. Heraf skal mindst 5.000 kr. pr. måned skal være B-indkomst, og højst 20.000 kr. må være A-indkomst.

Hvordan kommer det til at fungere rent praktisk?
Ændringerne som følge af den nye aftale er ikke trådt i kraft endnu, bl.a. fordi regeringen skal indhente og opnå en ny statsstøttegodkendelse fra EU-Kommissionen. Herefter vil ændringerne blive udstedt som bekendtgørelser.

Vi ved dog, at ændringerne, når de bliver vedtaget, vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020. Det betyder, at virksomheder, der allerede har ansøgt, vil kunne blive omfattet af de nye regler og de højere kompensationsgrader. Det kræver dog en ny ansøgning. Fra midt maj åbnes derfor en ny ansøgningsrunde, hvor alle virksomheder kan søge igen.

Indtil den nye ansøgningsrunde åbner, vil du fortsat kunne søge efter de nuværende regler.

Det er muligt at holde øje med hjemmesiden virksomhedsguiden.dk, hvor kompensationsordningerne søges gennem, da hjemmesiden løbende opdateres om ændringer i ordningen.

Øvrige tiltag:
Udover de nævnte justeringer indebærer aftalen følgende tiltag:

• Udbetaling af indbetalt moms som et rentefrit lån til små og mellemstore virksomheder samt af indbetalt lønsumsafgift til visse erhverv bl.a. fysioterapeuter, tandlæger og taxavognmænd.

• Udskydelse af betalingsfristen for lønsumsafgiften for 2. og 3. kvartal for visse erhverv bl.a. fysioterapeuter, tandlæger og taxavognmænd mv.

• Midlertidig suspendering af loftet på skattekontoen for virksomhedernes indbetaling af A-skat, moms mv.

• Udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019 fremrykkes fra november 2020 til juni 2020.

• Etablering af en midlertidig matchfacilitet i Vækstfonden.

• Eksport- og investeringspakke til styrkelse af danske eksportvirksomheder og fastholdelse af danske arbejdspladser.

• Etablering af en national platform i samarbejde med private crowdfundingplatforme.

• Et ekstraordinært løft af Innovationsfondens Innobooster-ordning i 2020.

• Timekravet for optjening af seniorpræmie på 1.560 timers beskæftigelse over 12 måneder vil blive nedsat svarende til 4 måneder.

• En forlængelse af suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt suspendering af G-dage til og med d. 30. juni.

• Endvidere skal det undersøges, hvorvidt der kan findes en løsning for personer, der har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, fordi de af helbredsmæssige årsager er i en særlig risikogruppe for smitte med COVID-19.

Du kan læse mere om aftalen på Erhvervsministeriet hjemmeside: Erhvervsministeriet - COVID-19. Her kan du også finde links til aftaleteksten og faktaarkene om de nye tiltag og justeringer af de eksisterende hjælpepakker.

Justeringer i kompensationsordningen til arrangører
Regeringen og alle Folketingets partier er endvidere blevet enige om at udvide kompensationsordningen til arrangører. Med udvidelsen forlænges ordningen til og med 31. august 2020 og udvides til at omfatte arrangementer med flere end 350 deltagere.

Med udvidelsen bliver arrangementer defineret som:
”Enkeltstående begivenheder i Danmark, der er enestående i deres indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang.”

Ordningen omfatter alene enkeltstående arrangementer, som er planlagt til at finde sted mindre hyppigt end dagligt (højest hver anden dag, fx sportsbegivenheder, der finder sted ugentligt) eller finde sted dagligt i en afgrænset periode på op til 4 ugers varighed. Perioden på 4 uger gælder for hver lokation, hvor et arrangement afholdes. Sidsnævnte ændring er medtaget for bedre at omfatte aflyste turnerende musicals og lignende.

Ligeledes udvides ordningen til at omfatte primært offentligt finansierede arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer på Kulturministeriets område med eget CVR-nummer og med mere end 350 samtidige deltagere, som aflyses, ændres væsentligt eller udskydes som følge af regeringens tiltag for at bremse COVID-19.

Du kan læse mere om aftalen på Erhvervsministeriet hjemmeside: Erhvervsministeriet - COVID-19. Her kan du også finde link til aftaleteksten.

Kontaktperson:
Kontakt Dansk Erhvervs erhvervsjuridiske hotline på 3374 6500 for rådgivning om hjælpepakkerne.

 

Kontakt os