Gemt

Nye UK-momsregler efter Brexit

09. december 2020

UKs told- og skattemyndigheder har for nylig offentliggjort, hvilke momsregler, der vil gælde efter Brexit, når det drejer sig om salg af varer til UK-forbrugere.

UKs regering har vedtaget de nye momsregler, der kommer til at gælde efter Brexit 1. januar 2021. Når UK forventes officielt at udtræde af EU fra årsskiftet, vil de ikke længere være omfattet af de fælles EU-momsregler i det EU-direktiv, der kaldes Momssystemdirektivet. Den altovervejende hovedregel bliver, at UK skal sidestilles med andre ikke-EU-lande, når det gælder moms- og toldområdet.

De nye UK-momsregler har til formål at smidiggøre samhandlen mellem UK og EU-medlemslandene, herunder at undgå flaskehalse og andre utilsigtede effekter af Brexit, og vil træde i kraft 31. december 2020 kl. 23.00.

Reglerne lægger sig tæt op ad de momsregler, der gælder i andre ikke-EU-lande såsom Norge, Australien og New Zealand, samt de kommende nye EU-momsregler på e-handelsområdet, og vil sikre at varer, der ankommer fra EU og fra ikke-EU-lande, bliver behandlet ens i momsmæssig henseende.

De nye regler
De nye UK-momsregler går i hovedtræk ud på følgende:

 • Varesalg til UK-forbrugere, når varen befinder sig uden for UK på salgstidspunktet, og vareforsendelsens værdi ikke overstiger £135

  Den udenlandske sælger skal momsregistrere sig i UK, fordi der skal opkræves UK-moms på salgstidspunktet og ikke importmoms på tidspunktet for importen af disse varesalg. Den nugældende momsfritagelse for varer af ringe værdi på £15 ophæves samtidig. Der vil dog stadig findes en forenklet tolddeklarering sted ved grænsen.

  A) Salget foregår ikke via en onlinemarkedsplads
  Foregår varesalget ikke via en onlinemarkedsplads, er der tale om en direkte leverance fra den udenlandske sælger til UK-forbrugeren, hvorfor sælgeren bliver momsregistreringspligtig i UK og skal opkræve UK-moms af varesalget.

  B) Salget foregår via en onlinemarkedsplads
  Foregår salget derimod via en onlinemarkedsplads, vil det være onlinemarkedspladsen, der bliver ansvarlig for at lade sig momsregistrere i UK og afregne UK-moms af varesalget.

  C) B2B-salg af varer
  Oplyser en købervirksomhed momsregistreret i UK sit momsregistreringsnummer til en onlinemarkedsplads eller en direkte sælger, vil ansvaret for afregning af moms blive overført til den i UK-momsregistrerede køber via proceduren for omvendt betalingspligt (reverse charge). Dermed bliver hverken onlinemarkedspladsen eller den direkte sælger momspligtig i disse tilfælde.

 • Varesalg til UK-forbrugere fra en udenlandsk sælger, når varen befinder sig i UK på salgstidspunktet

  A) Salget foregår via en onlinemarkedsplads 
  Onlinemarkedspladsen bliver ansvarlig for at lade sig momsregistrere i UK og afregne UK-moms af varesalget, og på tidspunktet for varesalget til UK-forbrugeren, foretager den udenlandske sælger en nulmoms-leverance til onlinemarkedspladsen. Den udenlandske sælger vil derfor være momsregistreringspligtig i UK og kunne fradrage importmoms løbende via sin UK-momsangivelse.

  B) Salget foregår ikke via en onlinemarkedsplads
  Den udenlandske sælger vil ligesom efter de nugældende regler være momsregistreringspligtig og skal afregne UK-moms af sit varesalg til UK-forbrugeren. Der findes ingen bagatelgrænse, dvs. momsregistreringspligten indtræder fra det første varesalg uanset værdien heraf.


Undtagne leverancer
Der findes nogle få undtagelser til de ovenfor beskrevne principper for afregning af moms ved salg af varer til UK-forbrugere, jf. følgende oplistning:

 • Ikke-kommercielle forsendelser såsom gaver (gavefritagelsen for forsendelser med en værdi op til £39 bibeholdes)
 • Forsendelser der omfatter punktafgiftspligtige varer
 • Forsendelser fra Jersey og Guernsey, som er omfattet af en særlig importmomsafregningsprocedure.

Særligt om EU/Nordirland
De nye UK-momsregler vil ikke finde anvendelse på handel med varer mellem EU og Nordirland. Her vil de eksisterende intra-EU-momsregler stadig finde anvendelse.

Du kan læse mere i den nye guide.