Gemt

Vigtig ny aftale herunder tiltrængt løsning på CVR-problematik

17. december 2020

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en ny aftale, der forbedrer, forlænger og forenkler hjælpen til danske lønmodtagere, virksomheder samt kultur- og idrætsliv. Heriblandt en tiltrængt løsning på CVR-problematikken.

”Dansk erhvervsliv har haft et hårdt år i 2020 og med en så markant nedlukning her i julemåneden, hvor man har brugt reserverne i foråret er det nødvendigt med ordentlig kompensation. Derfor er det rigtig godt med løsning på CVR-problematik, der sammen med lønkompensation og øvrige ordninger spænder et godt sikkerhedsnet ud for trængte erhverv,” siger Brian Mikkelsen.

Fortsat behov for hjælp
”Det er også yderst positivt, at man påbegynder en ny delvis udbetaling af kompensation til virksomheder, selvom sagsbehandlingen ikke er helt på plads, for der er behov for at pengene kommer ud og virker. Der er dog fortsat behov for at hjælpe de helt store virksomheder inden for særligt hotel, turisme og luftfart, der stadig venter på statsstøttegodkendelse fra EU, som også nævnes i aftalen,” siger Brian Mikkelsen.

Uddrag af aftale om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensationsordninger

Regeringen og et bredt flertal af Folketinges partier er blevet enige om en ny aftale, der forbedrer, forlænger og forenkler hjælpen til danske lønmodtagere, virksomheder samt kultur- og idrætsliv.

Forlængelse af målrettede kompensations- og garantiordninger samt øvrige puljer
Følgende kompensations- og garantiordninger mv. forlænges fra efter den 31. januar
2021 til og med den 28. februar 2021. Denne forlængelse gælder for de målrettede ordninger. Såfremt de skærpede restriktioner forlænges efter den 3. januar 2021, vil de generelle kompensationsordninger også blive forlænget tilsvarende:

 • Kompensationsordninger for faste omkostninger (inkl. tilsvarende ordninger på Kultur- samt Social- og Indenrigsministeriets område)
 • Kompensationsordning for arrangører, herunder kompensationsordning for aflyste kultur- og idrætsarrangementer
 • Kompensationsordning til selvstændige, freelancere og kombinatører mv., herunder den midlertidige kunststøtteordning
 • Nødpulje 1-4 på kulturområdet
 • Kompensationsordning for folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskolerne og Folkeuniversitet
 • Garantiordninger i Vækstfonden og EKF til SMV’er og større virksomheder
 • Forlænget ret til sygedagpenge
 • Forlænget suspension af 225-timerreglen
 • SU-lån til studerende

Endvidere videreføres en række puljeordninger frem til og med den 28. februar, som er
tilpasset det forventede træk på puljerne baseret på hidtidige erfaringer. Der er tale om
følgende i 2021:

 • Matchfinansieringsordninger i Vækstfonden til hhv. iværksættere i de tidligere faser og venturevirksomheder (100 mio. kr.)
 • Aktivitetspulje på Kulturministeriets område; aftalepartierne er enige om at følge forbruget af midler og mødes, hvis trækket viser sig at være større end forudsat (80 mio. kr.)
 • Foreningspulje (50 mio. kr.)
 • Biografpulje (5 mio. kr.)

Ny A-skattelåneordning for SMV’er
Aftaleparterne er enige om, at der med afsæt i den allerede indførte momslåneordning indføres en ny låneordning, der gør det muligt for små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) at opnå et rentefrit lån på et beløb svarende til den A-skat og det AM-bidrag, som virksomhederne skal afregne den 18. og den 29. januar 2021, som dækker den ordinære indbetaling og den udskudte indbetaling. Lånet skal tilbagebetales senest den 1. november 2021.

Låneordningen skønnes samlet set at kunne styrke likviditet for små og mellemstore virksomheder med knap 7 mia. kr. Det vurderes muligt at udbetale lånene primo februar 2021 forudsat en hurtig lovgivningsproces i januar 2021 samt godkendelse af EU-Kommissionen, da ordningen indebærer statsstøtte. Der pågår parallelt drøftelse med EU-Kommissionen. Likviditetsvirkningen vil kunne komme væsentligt hurtigere ud til virksomhederne end ved nye udskydelser af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag.

Låneordningen skønnes med en vis usikkerhed at medføre et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 20 mio. kr. Skønnet er forbundet med usikkerhed. Dertil kommer administrative omkostninger for Skatteforvaltningen på samlet set ca. 1 mio. kr. i 2021- 2025.

Forenkling og forbedring af kompensationsordninger for faste omkostninger, faste omkostninger light og selvstændige mv
Aftalepartierne er enige om afsætte 85 mio. kr. til forenklinger og forbedringer af kompensationsordningerne for faste omkostninger, faste omkostninger light samt selvstændige mv. Dette vil gøre ansøgningsprocessen lettere for virksomheder og selvstændige mv.

Forenklingerne er følgende:

 • Forenklet dokumentation af omsætningsnedgang
 • Ensrettet og forlænget kompensationsperiode under delvis nedlukning
 • Ensrettet og forbedret trappemodel for store virksomheder
 • Ensretning og forbedring af faste omkostninger light - uden trappemodel men med højere kompensationsloft

Disse forenklinger er beskrevet i bilag 1. Forenklingerne er balanceret i forhold til, at det´fortsat er muligt at fortsætte indsatsen mod svig med hjælpepakkerne.

Aftalepartierne er enige om, at der skal være mulighed for delvis udbetaling. Erhvervsstyrelsen vil på denne baggrund så vidt muligt vil bestræbe sig på at foretage delvise udbetalinger, når forholdene tillader det. Konkret vil Erhvervsstyrelsen bestræbe sig på at anlægge en fleksibel tilgang til administrationen med kompensationsordningerne inden for rammerne af forsvarlig administration.

Kompensation til tvangslukkede enheder
Aftalepartierne er enige om at udvide adgangen til faste omkostninger light til alle tvangslukkede enheder landsdækkende. Dermed kan alle tvangslukkede enheder uden omsætning opnå 100 pct. kompensation for faktisk afholdte, stedbundne faste omkostninger, dog maks. 100.000 kr. kr. pr. måned pr. enhed.

Den særlige model for enheder kan anvendes af virksomheder, der har flere enheder, og hvor en del af dem er tvangslukket. De øvrige ikke tvangslukkede enheder kan søge om kompensation under de andre ordninger forudsat, at de har en omsætningsnedgang på mindst 30 %.

Sæsonafhængige erhverv
Aftalepartierne er enige om at indføre en kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere i julesæsonen. Ordningen skal følge den tidligere aftale om sæsonafhængige erhverv fra aftalen om kompensation til særligt sæsonafhængige selvstændige mv. af 23. juni 2020.

For at være sæsonbetonet selvstændig, skal det kunne dokumenteres, at den forventede månedlige omsætning i kompensationsperioden er mindst 50 pct. højere end den gennemsnitlige månedlige omsætning over det anvendte regnskabsår. De sæsonbetonede selvstændige mv. med en omsætningsnedgang på mindst 50 pct. i kompensationsperioden vil kunne få kompensation for op til 90 pct. af deres omsætningsnedgang. Selvstændige og kunstnere vil maks. kunne få op til 37.000 kr. pr. måned.

Kompensationsperioden vil gælde fra og med den 1. december 2020 til og med den 31.
december 2020. Omsætningsnedgangen i kompensationsperioden opgøres i forhold til omsætningen i referenceperioden, som er fra og med den 1. december 2019 til og med den 31. december 2019.

Derudover gælder øvrige krav i ordningen for selvstændige mv.

Tvangslukning af erhverv
Aftalepartierne noterer sig, at en række erhvervsmæssige aktiviteter ikke kan gennemføres som følge af at være omfattet af Sundheds- og Ældreministeriets forbudsbekendtgørelse om at holde åben. Dette gælder allerede for dele af nattelivet og messeaktivitet, restauranter, caféer, museer mv. Dette skal fremover også til at gælde for omrejsende tivolier, der dermed får adgang til fuld kompensation under ordningerne.

Forlængelse af tabsramme og tilførsel af yderligere midler til Rejsegarantifondens sekretariat
Aftalepartierne er enige om at forlænge den tidligere aftalte afsatte tabsramme på 300 mio. kr. i Rejsegarantifonden, som dækker træk på garantien for de rejsebureauer, der måtte gå konkurs. Garantien dækker nu lån optaget indtil den 28. februar 2021, og tabsrammen forlænges tilsvarende. Fremadrettet forlænges tabsrammen og garantien i forlængelse af hinanden, så lån i fremtiden altid vil være dækket ind af tabsrammen. Derudover forlænges udløbet af tabsrammen til den 31. december 2022. Såfremt der skulle
være midler tilovers, vil aftalepartierne drøfte anvendelsen af disse.

Aftalepartierne er også enige om, at der tilføres yderligere midler til Rejsegarantifondens sekretariat. Der tilføres således 2 mio. kr. i 2021 til varetagelse af ekstraordinær sagsbehandling i forbindelse med tilskud og statsgaranti i Rejsegarantifonden.

Pulje til sæsonbetonede investeringer omkring julen
Aftalepartierne er enige om at etablere en pulje på 5 mio. kr. til sæsonbetonede investeringer omkring julen, hvor virksomheder vil kunne søge om tilskud til dækning af sæsonbetonede omkostninger, som ikke kan dækkes af de eksisterende kompensationsordninger.

Sæsonpulje for museer mv
Aftalepartierne er enige om at etablere en særskilt sæsonpulje for museer på 10 mio. kr., der kan søges til at gennemføre aktiviteter på museer, når disse igen kan åbne.

Det er en betingelse for tilskud, at der er iværksat særlige publikumsfremmende tiltag i forbindelse med aktiviteterne inden for rammerne af museernes faste virksomhed. Museerne vil ikke kunne søge støtte til de samme aktiviteter fra både aktivitetspuljen og sæsonpuljen målrettet museer mv. 

Læs hele aftalen på em.dk: Aftale om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensationsordninger

Kontakt os

Kommunikation

René Gyldensten

Mediechef