; ;
Gemt

Forårets helligdage og arbejdstidens planlægning

Vi nærmer os med hastige skridt forårets mange helligdage, og i den forbindelse melder spørgsmålene sig endnu en gang: Har medarbejderne ret til at holde fri på helligdage? Og hvilken betaling skal de have, hvis de holder fri eller arbejder på en helligdag?

Nyhed

Dansk Erhverv | Personale - 24. januar 2020

En helligdag er en arbejdsdag
Udgangspunktet er, at den enkelte medarbejder skal arbejde på sædvanlig vis på helligdage, og medarbejderen har dermed ikke ret til fravær, betalt frihed eller særskilt betaling for arbejdet på helligdage.

Ret til frihed på helligdage er ikke reguleret i lovgivningen, men kan derimod fremgå af kollektive overenskomster, personalepolitikker, individuelle aftaler eller kutymer. Hvis der ikke er taget stilling til retten til fravær eller betaling på helligdage i overenskomster, personalepolitikker eller individuelle aftaler, vil de enkelte medarbejdere som udgangspunkt ikke have ret til fravær eller betalt frihed.

Udgangspunktet kan dog fraviges, og det vil som nævnt blandt andet kunne fremgå af en kollektiv overenskomst.


Reglerne i butiksoverenskomsten

Arbejdsplaner
Medarbejderne skal kende deres arbejdstid minimum 16 uger frem, hvis der anvendes arbejdstidsplaner i henhold til butiksoverenskomsten. Er arbejdstiden ikke allerede planlagt, skal eventuelle ændringer i forbindelse med foråret 2020 aftales eller varsles mindst fire uger inden. Ændring i arbejdstiden i forbindelse med helligdagene er påregnelig for medarbejderne og kan derfor som det klare udgangspunkt ikke anses for at være væsentlig.

Hvor mange weekender må der arbejdes?
Butiksoverenskomsten skelner mellem søndagslukkede og søndagsåbne butikker. Det er Dansk Erhvervs vurdering, på baggrund af voldgiftspraksis, at der i hvert fald er tale om en søndagslukket butik, hvis antallet af faktisk åbne søndage om året er op til 31 søndage eller færre.

Udgangspunktet for begge typer butikker er, at der må arbejdes 8 ud af 16 weekender. Det kan for de søndagslukkede butikker fraviges ved aftale med den enkelte medarbejder, mens det for søndagsåbne butikker beror på butikkens forhold, om virksomheden kan pålægge flere arbejdsweekender.

Særligt omkring foråret 2020 skal det bemærkes, at det følger af butiksoverenskomstens § 1, stk. 1, litra d, at reglerne om arbejdstid ikke gælder for påske- og pinselørdag. Der er altså for den periode mulighed for at pålægge to ekstra lørdage, uden at det beror på aftale eller er begrundet i butikkens forhold.

Reduktion ved helligdage
For fuldtidsansatte sker der en reduktion med 7,5 time for henholdsvis skærtorsdag, langfredag, påskedag, 2. påskedag, store bededag, Kristi himmelfartsdag, pinsesøndag og 2. pinsedag samt grundlovsdag.

Reduktionen skal ske i planperioden. Er der i planperioden eksempelvis 4 helligdage/dage, der behandles som helligdage, skal der reduceres med 30 timer (4 x 7,5 time), hvilket vil sige, at der alene skal arbejdes 562 timer i stedet for 592 timer. Det er uden betydning, om medarbejderen er på arbejde eller ej den pågældende helligdag, da alle ansatte skal have reduktionen i arbejdstiden. Medarbejdere, som er på arbejde de pågældende helligdage, får i øvrigt deres sædvanlige løn for de timer, de arbejder, samt helligdagstillæg.

Det anbefales – så vidt muligt – at placere forårets helligdage i to planperioder, da man så skal reducere mindre i den enkelte planperiode.

For deltidsansatte gives der ligeledes reduktion for de ovennævnte dage.

Reduktionen for deltidsansatte sker i forhold til medarbejderens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Medarbejdere med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på:

  • over 10 timer reduceres med 3,5 timer
  • over 20 timer reduceres med 4,5 timer
  • over 25 timer reduceres med 5,5 timer
  • over 30 timer reduceres med 7,0 timer.

Der er ingen praksis for, hvordan deltidsmedarbejderens ugentlige timetal opgøres.

Dansk Erhverv anbefaler dog, at der tages udgangspunkt i kontrakttimerne, hvis arbejdstiden som hovedregel er fast. Er arbejdstiden mere varierende, kan der tages udgangspunkt i medarbejderens faktiske timetal – det vil sige det gennemsnitlige ugentlige timetal i den planperiode, hvor helligdagen falder. På samme måde som fuldtidsansatte er det uden betydning, om den pågældende medarbejder arbejder eller har fri den pågældende helligdag.

Forskudttidstillæg
Efter reglerne i butiksoverenskomsten skal der betales forskudttidstillæg for arbejde på særlige tidspunkter. Der vil ske en justering af taksterne den 1. marts 2020. Husk, at justering af satserne først skal ske, når overenskomsten er endelig, hvilket vil sige efter afstemningen på DA/FH-området.

Når overenskomsterne er forhandlet, kan du på Dansk Erhvervs hjemmeside se taksterne: OK2020.

Hvis en medarbejder er på arbejde i en butik, der efter reglerne kan holde åbent en helligdag, skal der ydes løn og forskudttidstillæg svarende til den faktiske arbejdstid. Grundlovsdag er dog ikke en helligdag, og derfor er der ved arbejde på grundlovsdag kun ret til forskudttidstillæg som på en hverdag. Arbejdstiden skal dog fortsat reduceres efter de ovennævnte regler om helligdage.

Overarbejde
Overarbejde aflønnes med den aftalte timeløn + 50 % for de første 3 overarbejdstimer og 100 % for de efterfølgende timer. Dog betales alle overarbejdstimer på søn- og helligdage med timeløn + 100 %.

Overarbejde opgøres dag for dag, såfremt der foreligger en arbejdsplan.


Fritvalgsoverenskomsten

Månedslønnede, der ikke skal arbejde på en søgnehelligdag
For fuldtidsansatte skal der ske en reduktion af arbejdstiden med 7,4 time for henholdsvis skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. juledag, 2. juledag samt 1. januar.

Virksomheden skal ud over de almindelige søgnehelligdage foretage et valg omkring, hvilke 3 af følgende 4 dage - 31. december, 1. maj, grundlovsdag eller 24. december - der betragtes som søgnehelligdage. Når valget er foretaget, bør det kommunikeres ud til medarbejderne, eksempelvis i en personalehåndbog.

Reduktionen skal som udgangspunkt ske i planperioden senest 3 måneder efter søgnehelligdagen, med mindre andet aftales med den enkelte medarbejder. Er der i planperioden eksempelvis 4 søgnehelligdage, skal der reduceres med 29,6 timer (4 x 7,4 time).

Ved en normperiode på 4 uger skal medarbejderen således arbejde 118,40 timer i stedet for 148 timer.

Ved en normperiode på 4 måneder skal medarbejderen således arbejde 611,72 timer i stedet for 641,32 timer.

Det er uden betydning, om medarbejderen er på arbejde eller ej den pågældende søgnehelligdag, da alle ansatte skal have reduktionen i arbejdstiden.

For deltidsansatte gives der ligeledes reduktion for de ovennævnte dage.

Reduktionen for deltidsansatte sker i forhold til medarbejderens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Medarbejdere med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på:

  • 28 timer reduceres med 5,6 timer
  • 30 timer reduceres med 6,0 timer
  • 32 timer reduceres med 6,4 timer.

På samme måde som for fuldtidsansatte er det uden betydning, om den pågældende medarbejder arbejder eller har fri den pågældende helligdag.

Månedslønnede, der skal arbejde på en søgnehelligdag
Medarbejdere, som er på arbejde de pågældende søgnehelligdage, får i øvrigt deres sædvanlige løn for de timer, de arbejder, samt et tillæg på 50 % af timelønnen. Man skal være opmærksom på, at søgnehelligdagsbetalingen på de 50 % skal afregnes pr. påbegyndt halve time.

Timelønnede, der ikke skal arbejde på en søgnehelligdag
Timelønnede medarbejdere, der har været på arbejde eller har haft et fridøgn placeret i 6 sammenhængende dage op til helligdagen, har ret til at blive kompenseret for søgnehelligdagen.

Kompensationen er den fast påregnelige løn, svarende til det antal timer, den pågældende timelønnede medarbejder arbejder i gennemsnit.

Timelønnede medarbejdere, der ikke har været på arbejde eller har haft et fridøgn placeret i 6 sammenhængende dage op til helligdagen, skal ikke kompenseres for søgnehelligdagen.

Timelønnede, der skal arbejde på en søgnehelligdag
Timelønnede medarbejdere, der har været på arbejde eller har haft et fridøgn placeret i 6 sammenhængende dage op til helligdagen, skal både have betaling og have reduceret arbejdstiden på samme vilkår som de månedslønnede medarbejdere.

Timelønnede medarbejdere, der ikke har været på arbejde eller har haft et fridøgn placeret i 6 sammenhængende dage op til helligdagen, skal have deres sædvanlige løn for de timer, de arbejder, samt et tillæg på 100 % af timelønnen.


Hoteloverenskomsten

Hoteloverenskomstens regler om frihed og betaling på helligdage
I henhold til hoteloverenskomstens regler har medarbejdere ikke automatisk ret til at holde fri med løn på helligdage.

Arbejdspladsen holder åbent på helligdage
Holder en virksomhed åbent på én eller flere af forårets helligdage, som falder på en medarbejders sædvanlige arbejdsdage, skal medarbejderen arbejde på sædvanlig vis. Medarbejderen vil her have ret til et særligt helligdagstillæg, der er reguleret i hoteloverenskomstens § 3, stk. 8.

Når en helligdag falder på medarbejderens overenskomstmæssigt fastsatte fridage (overenskomsten forudsætter 2 ugentlige fridage), har medarbejderen hverken krav på et tillæg eller erstatningsfrihed. Helligdagstillægget i hoteloverenskomstens § 3, stk. 8, anses altså som et genetillæg for præsteret arbejde på en helligdag.

Når en medarbejder ønsker at holde fri på en helligdag, som ellers er medarbejderens sædvanlige arbejdsdag, skal det ske efter en forudgående aftale med den nærmeste leder. Det kan aftales, at medarbejderen holder fri ’for egen regning’, afspadserer i henhold til overenskomstens regler eller holder en feriefridag.

Det fremgår af § 2 i ferieregulativet i hoteloverenskomstens Del 2, at feriedage i henhold til ferieloven ikke kan afholdes på helligdage. De dage, der betragtes som helligdage efter hoteloverenskomsten, er de officielle, nationale helligdage.

Det betyder blandt andet, at den 9., 10., 12. og 13. april 2020 (skærtorsdag, langfredag, påskedag og 2. påskedag) er helligdage efter hoteloverenskomsten.

Dansk Erhverv anbefaler, at den enkelte virksomhed tager kontakt til Dansk Erhvervs Hotline, hvis man ønsker at vide mere om mulighederne for vagtplanering i uger, der indeholder en eller flere helligdage.

Arbejdspladsen holder lukket på helligdage
Holder virksomheden lukket på helligdage, har medarbejderen ikke krav på de særlige tillæg, erstatningsfrihed eller anden kompensation. Det skyldes som nævnt, at helligdagstillæg i hoteloverenskomstens § 3, stk. 8, ikke kommer til udbetaling, når der ikke udføres arbejde på en helligdag.