Gemt

Corona-relaterede merudgifter på socialområdet

30. juni 2020

Social- og Indenrigsministeriet har opdateret sin spørgsmål og svar-vejledning i forhold til mulighederne for kompensation som følge af corona-relaterede merudgifter.

Dansk Erhverv arbejder på at sikre, at private og offentlige leverandører af velfærd sidestilles i forhold til mulighederne for at få adgang til kompensation som følge af corona-relaterede merudgifter. Social- og Indenrigsministeriet har opdateret sin spørgsmål og svar-vejledning på området. Her fremgår det, at sociale tilbud, der har oplevet ekstraudgifter i forbindelse med corona, kan hæve taksterne for at dække ekstraudgifterne, hvis en række betingelser er opfyldt.

Kriterierne for dækning af corona-relaterede merudgifter er:

  • Hvis et tilbud efter serviceloven har ekstraudgifter til drift af tilbuddet som følge af COVID-19, og disse alene har begrænset omfang, kan ekstraudgifterne som udgangspunkt afholdes af tilbuddets driftsbudget. Hvis tilbuddet som følge heraf får et underskud på regnskabet, kan underskuddet efter almindelige regler indregnes i næste års takster. Dermed vil underskuddet blive finansieret af kommunerne ved betalingen af det følgende års takster.
  • Der er dog inden for gældende regler mulighed for at øge taksterne for sociale tilbud efter serviceloven som følge af COVID-19-relaterede ekstraudgifter. Hvis tilbuddene ikke kan afholde deres COVID-19-relaterede ekstraudgifter inden for det almindelige driftsbudget, kan de således hæve deres takster, selv om det er midt i året, da budgetforudsætningerne har ændret sig. På den måde vil merudgifterne blive dækket af kommunerne.
  • Da takster beregnes på baggrund af tilbuddets godkendte budget, forudsætter ovenstående, at tilbuddet får godkendt det ændrede budget af socialtilsynet og kan dokumentere, at der er tale om ekstraordinære COVID-relaterede udgifter og ikke "almindelige" budgetoverskridelser.