Gemt

Sommerpakke er en fornuftig første etape

15. juni 2020

Dansk Erhverv hilser den netop indgåede politiske aftale om en Sommerpakke velkommen. Aftalen er en god første etape, men der bliver brug for varige forbedringer af virksomhedernes konkurrencevne, lyder det fra Brian Mikkelsen.

Et bredt Folketingsflertal har indgået en aftale om en Sommerpakke og udfasning af hjælpepakker til erhvervslivet. Aftalen indebærer blandt andet, at tre uger ud af de fem indefrosne ugers feriepenge udbetales til efteråret, at 500 mio. kr. afsættes til en eksportpakke i 2020, og at FoU-fradraget bliver løftet til 130 procent i 1,5 år med et loft på 50 mio. kr. i merfradrag.

”I Dansk Erhverv hilser vi pakken velkommen. Det er positivt for virksomhederne med en bred aftale om genopretning. Bl.a. er det godt, at der sker udbetaling af de indefrosne feriepenge, at der er fokus på eksporten, og at der nu indføres et forhøjet fradrag for forskning. Det er områder, vi har anbefalet i Dansk Erhverv. Det er også godt, at der kommer fokus på de særligt hårdt ramte brancher som luftfarten og rejsebranchen. Det er helt nødvendigt,” siger Brian Mikkelsen.

Brug for yderligere initiativer
Brian Mikkelsen noterer sig, at der f.eks. er brug for fortsatte drøftelser om yderligere initiativer til at sætte i gang i sommerlandet og sikre særlige hjælpepakker til de hårdest ramte brancher.

”Vi vil nu nærstudere pakken, herunder ikke mindst udfasningen af hjælpepakkerne. Vi ser aftalen som første etape. Desværre er de økonomiske trængsler så langt fra forbi hverken her i Danmark eller i resten af verden. Alt tyder på, at der bliver brug for mere stimuli og varige forbedringer af virksomhedernes konkurrenceevne. Derfor står der fortsat et stort arbejde foran os i forhold til at understøtte vores erhvervsliv og dermed sikre danske arbejdspladser og dansk økonomi,” siger Brian Mikkelsen.

Det giver mening at udfase hjælpepakkerne, men der er fortsat brug for hjælpepakker til de mange virksomheder, som er omfattet af retningslinjer, som væsentligt begrænser deres kapacitet. Det gælder fx arealkrav, afstandskrav mv.

Der er fortsat en del drøftelser og arbejde, som skal gøres.
”Vi vil selvfølgelig komme med input til de initiativer, der endnu ikke er færdigdrøftet, herunder yderligere initiativer til at sætte gang i sommerlandet og de særlige hjælpepakker til de hårdest ramte brancher. Og de initiativer vil vi komme med input til. Det er for eksempel gratis kørsel over Storebæltsbroen i sommerperioden, til småøer og så videre. Her forestår der et stort og vigtigt arbejde,” siger Brian Mikkelsen.

Endelig understreger Brian Mikkelsen, at Dansk Erhverv meget gerne ser, at forhøjelsen af forskningsfradraget bliver gjort permanent efter 2021. Desuden bør loftet være højere end de nu aftalte 50 millioner.

Læs hele aftalen her: https://fm.dk/media/18066/aftale-om-udfasning-af-hjaelpepakker-stimuli-initiativer-og-eksportinitiativer.pdf 

Oversigt over aftalens elementer

Udfasning af hjælpepakker

Låne- og garantiordninger
Der er som led i hjælpepakkerne etableret fire garantiordninger, der yder statsgaranti for blandt andet pengeinstitutters udlån til danske virksomheder. Dels er der oprettet to ordninger målrettet SMV’er, dels to for større virksomheder.

Ansøgningsfristen på garantiordningerne forlænges til ultimo 2020. Samtidig forhøjes garantiprocenten i garantiordningerne til 80 pct.

Kompensation for faste omkostninger
Den generelle kompensationsordning for faste omkostninger ophører med dens udløb den 8. juli 2020.

Der etableres i forlængelse af ekspertgruppens anbefalinger en ny målrettet og midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger for virksomheder, som er omfattet af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

 • Forbud mod at holde åbent
 • Forbud mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni 2020 og frem
 • Forsamlingsforbud på over 500 personer
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning

Ordningen vil gælde i perioden fra den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020, hvorefter ordningen vil ophøre.

Se en længere redegørelse for kompensation for faste omkostninger længere nede på siden.

Ordningen for selvstændige
Kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. forlænges til og med den 8. august. Ordningerne ophører herefter endeligt.

Selvstændige får mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemskab. Selvstændige i tvangslukkede erhverv får mulighed for at opnå ret til dagpenge, uden at virksomheden skal ophøre.

Dagpenge og sygedagpenge
Den midlertidige suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet forlænges med yderligere to måneder. Lediges dagpengeanciennitet sættes således på pause frem til og med den 31. august 2020. Suspenderingen ophører herefter endeligt.

Den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge udfases, ved at ordningen forlænges med tre måneder. Ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med 30. september. Ordningen ophører herefter endeligt.

Suspendering af G-dage
Den midlertidige suspendering af arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) forlænges frem til og med 31. august.

Forlængelse af udvidede SU-lånemuligheder for elever og studerende med to måneder
De udvidede lånemuligheder for elever og studerende forlænges med to måneder.

Lempeligere betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms
Partierne er enige om at stemme for de fremlagte lovforslag om en mere lempelig tilbagevenden til normale betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms.

Kulturområdet
En række kompensationsordninger på kulturområdet til højskoler, Folkeuniversitetet, aftenskoler, daghøjskoler, forlænges frem til 8. august.

Stimuli-initiativer

Fremrykning af udbetaling af feriepenge
Der udbetales indefrosne feriemidler svarende til tre ugers ferie. Feriemidlerne vil kunne komme til udbetaling senest oktober 2020. Udbetalingen af feriemidlerne vil ikke blive modregnet i indkomstoverførsler.

Engangstilskud til overførselsmodtagere
Som supplement til udbetalingen af indfrosne feriemidler gives et skattefrit engangstilskud på 1.000 kr. til ydelsesmodtagere. Tilskuddet modregnes ikke i borgerens offentlige ydelser. Engangstilskuddet vil kunne udbetales senest oktober 2020.

Forhøjet fradrag for FoU i 2020 og 2021
Virksomhedernes fradrag for udgifter til forskning og udvikling forhøjes midlertidigt til 130 pct. i perioden 2020-2021 med et loft på 50 mio. kr. over, hvor meget en enkelt koncern kan få i merfradrag som følge af forøgelsen.

Sommerpakke
Der afsættes 700 mio. kr. i 2020 til en sommerpakke, der skal skabe gode rammer for en sommer på landet og på øerne, kultur- og naturoplevelser i den danske sommer og sommeraktiviteter for ældre. Erhvervsministeren indbyder aftalepartierne til forhandlinger om de konkrete initiativer.

International turismemarkedsføring i 2020
Der afsættes 50 mio. kr. i 2020 til VisitDenmarks arbejde med turismemarkedsføring af Danmark internationalt.

Luftfartspakke
Regeringen vil undersøge mulighederne for at støtte blandt andet indenrigsluftfarten. Regeringen vil præsentere et oplæg til en luftfartspakke, der drøftes med aftalepartierne.

Rejsebranchen
Der følges på baggrund af ekspertgruppen for pakkerejsebranchen op på hidtidige hjælpepakker for rejsebranchen henset til, at danskerne køber færre rejser på grund af COVID-19 og rejserestriktionerne. Dette vil blive nærmere drøftet i Erhvervsministeriet.

Eksportinitiativer og rekapitalisering

Rekapitalisering af store danske virksomheder
Der oprettes en statslig fond, der som investor of last resort kan bidrage til at rekapitalisere danske virksomheder. Fonden skal bidrage til at styrke kapitalgrundlaget i større, samfundsbærende, danske virksomheder, der har udtømt andre normale finansieringsmuligheder. Der afsættes 10 mia. kr. til at stifte fonden.

Eksportpakke
Der afsættes yderligere 500 mio. kr. i 2020 til en eksportpakke, herunder til opfølgning på genstartsteams.

Genstartsfond i regi af Vækstfonden
Der oprettes en genstartsfond i regi af Vækstfonden på 3 mia. kr. Fonden skal sikre solvens i ellers sunde virksomheder, der har brug for tålmodig kapital.

Læs hele faktaarket her: https://fm.dk/media/18066/aftale-om-udfasning-af-hjaelpepakker-stimuli-initiativer-og-eksportinitiativer.pdf

Målrettet kompensationsordning for faste omkostninger

I tråd med ekspertgruppens anbefalinger ophører den generelle ordning for virksomheders faste omkostninger med dens udløb den 8. juli 2020.

Der etableres i forlængelse af ekspertgruppens anbefalinger en ny målrettet og midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger for virksomheder, som er omfattet af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

 • Forbud mod at holde åbent
 • Forbud mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni 2020 og frem
 • Forsamlingsforbud på over 500 personer
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning

Ordningen vil gælde i perioden fra den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020, hvorefter ordningen vil ophøre. Virksomheder, hvor forbuddet mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni og frem, vil dog alene kunne få kompensation for faste omkostninger i perioden fra den 9. juli 2020 til den 8. august 2020 i overensstemmelse med ekspertgruppens anbefalinger.

En virksomhed vil få mulighed for at få kompensation på mellem 25-80 pct. af deres faste omkostninger, hvor kompensationsniveauet gradvist stiger med virksomhedens omsætningsnedgang, jf. boks 1. Der stilles krav om, at omsætningen er faldet mindst 35 pct. sammenlignet med referenceperioden for at kunne få kompensation. En virksomhed, som har forbud mod at holde åbent, vil kunne opnå 100 pct. kompensation for perioden, hvor forbuddet gælder, såfremt virksomheden ingen omsætning har i perioden.

Der vil gælde følgende specifikke krav for, hvordan virksomhederne skal dokumentere, at de er ramt af COVID-19-relaterede restriktioner, med henblik på at kunne opnå kompensation:

 • Forbud mod at holde åbent: Virksomheden skal være omfattet af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse 687 af 27. maj 2020 eller senere beslægtede bekendtgørelser.
 • Forbud mod at holde åbent ophæves efter den 8. juni 2020: Virksomheden skal have været omfattet af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse 687 af 27. maj 2020 eller senere beslægtede bekendtgørelser. Forbud mod at holde åbent skal være ophævet efter den 8. juni og frem. Det vurderes særligt usikkert, om der kan opnås statsstøttegodkendelse til at yde støtte til virksomheder, hvis forbud er ophævet.
 • Forsamlingsforbud: Virksomheder kan opnå kompensation, hvis omsætningsnedgangen er direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19, og hvor arrangøren som virksomheden skulle levere til har opnået kompensation via arrangementsordningen.
 • Grænselukninger: Virksomhederne skal kunne dokumentere med tilstrækkelig sikkerhed, at en væsentlig del af deres omsætning (mindst 50 pct. i perioden juli-august 2019) kom fra udenlandske kunder, som ikke kan krydse grænsen til Danmark pga. restriktioner.
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning: Virksomheder, der pr. den 9. marts 2020 var medlem af en godkendt rejsegarantiordning, kan opnå kompensation, såfremt virksomheden kan dokumentere, at mindst 50 pct. af omsætningen i perioden juli-august 2019 stammede fra rejser, der helt eller delvist (rejsen kan inkludere flere lande) går til destinationer, der fra og med den 26. januar 2020 er kommet på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til (orange eller rød kategori), og som der fortsat frarådes ikke-nødvendige rejser til efter den 15. juni 2020.

Det vil være nødvendigt at sikre, at virksomhedernes dokumentation har en høj sikkerhed og det skal være muligt at kontrollere dokumentationen for at opretholde tilstrækkeligt værn mod svindel med ordningen.

Der vil skulle fastsættes nærmere bestemmelser herom ved bekendtgørelse og vejledning i forbindelse med implementeringen af ordningen.

Økonomiske konsekvenser og statsstøtte

Der lægges til grund, at den nye kompensationsordning medfører merudgifter på 2,4 mia. kr. i perioden fra den 9. juli 2020 til den 31. august 2020. Det bemærkes, at skønnet er behæftet med stor usikkerhed.

Da antallet af ansøgninger til den nuværende ordning foreløbigt har vist sig lavere i ordning for kompensation af virksomheders faste omkostninger end oprindeligt antaget, vurderes det, at der er rum inden for de afsatte bevillinger til ordning for faste omkostninger til at afholde merudgifter (inkl. administration) ved kompensation til virksomheder, som er ramt af COVID-19-relaterede restriktioner.

Der tages forbehold for, at ordningen vil skulle statsstøttegodkendes, herunder at implementering af ordningen vil afhænge af, hvad der efter en dialog med EUKommissionen er muligt at få statsstøttegodkendt.

Kontakt os

Kommunikation

Lars Ohlsen

Pressechef
Kommunikation

Louise Jaaks Sletting

Underdirektør