Gemt

Ny whistleblowerordning til indberetning af snyd med kompensation

10. juni 2020

Folketinget har den 4. juni 2020 vedtaget en lov, hvorefter der etableres en whistleblowerordning til indberetning af snyd med kompensation i forbindelse med COVID-19.

Med den nye whistleblowerordning bliver det muligt for medarbejdere, virksomheder, organisationer mv. at indberette virksomheders overtrædelser eller potentielle overtrædelse af reglerne om de enkelte kompensationspakker, herunder lønkompensationsordningen, direkte til Erhvervsstyrelsen. Formålet er at forebygge og afdække svindel og misbrug af kompensationspakkerne.

Anonymitet for anmelderen
Indberetningen sker med NemID, og anmeldelsen er derfor ikke anonym overfor Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen må dog ikke videregive oplysning om anmelderens identitet til den fysiske/juridiske person, som anmeldelsen vedrører, eller til offentligheden i øvrigt. Det vil sige, at der sker en fravigelse af de almindelige regler om aktindsigt osv. Den særlige beskyttelse af identiteten gælder ikke, hvis det konstateres, at anmeldelsen ikke vedrører forhold, der er omfattet af whistleblowerordningen.

Erhvervsstyrelsen må gerne videregive anmelderens identitet til for eksempel politiet.

Normalt vil Erhvervsstyrelsen foretage en partshøring af den fysiske/juridiske person, som anmeldelsen vedrører, men altså uden at identitetsoplysninger videregives, jf. ovenfor. Der sker dog ikke partshøring, hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at hensynet til effektiv kontrol og retshåndhævelse taler imod en sådan høring, for eksempel i forbindelse med en politianmeldelse, eller hvis den vurderer, at anmeldelsen er åbenbart grundløs.

Beskyttelse af medarbejdere, der foretager anmeldelser
Lovforslaget indeholdt i første omgang ingen ansættelsesretlig beskyttelse. I forbindelse med lovforslagets 2. behandling fremsatte erhvervsministeren imidlertid et ændringsforslag, som indfører en beskyttelse af whistlebloweren således, at virksomheder ikke må udsætte medarbejdere eller tidligere medarbejdere for ufordelagtig behandling, som følge af en indberetning til Erhvervsstyrelsen.

Sker dette alligevel, kan en medarbejder eller tidligere medarbejder blive tildelt en godtgørelse efter principperne i ligebehandlingsloven. Godtgørelsen bliver fastsat under hensyn til medarbejderens anciennitet og sagens omstændigheder.

Der er ligefrem bevisbyrde, hvilket betyder, at medarbejderen skal bevise, at en eventuel ufordelagtig behandling eller ufordelagtig følge m.v., som medarbejderen er blevet udsat for, skyldes medarbejderens indberetning af virksomheden gennem Erhvervsstyrelsens whistleblowerordning.

Tavshedspligt tilsidesættes, hvis der er rimelig grund
Det fremgår derudover af bemærkningerne til lovforslaget, at medarbejdere, der foretager indberetning af oplysninger om overtrædelse eller potentiel overtrædelse af reglerne om de enkelte kompensationspakker, ikke anses for at have tilsidesat en eventuel tavshedspligt og ifalder ikke nogen form for ansvar for en sådan indberetning, forudsat at de havde rimelig grund til at antage, at indberetningen af sådanne oplysninger var nødvendig for at afsløre en overtrædelse.

Kontakt os