; ;
Gemt

Gratis mulighed for at få løst en tvist ved mediation

27. maj 2020

For at udbrede kendskabet til mediation som en effektiv konfliktløsningsmodel har Mediationsinstituttet lanceret et projekt, hvor der i 20 sager stilles en neutral og upartisk mediator til rådighed gratis.   

Af Sven Petersen, Erhvervsjuridisk fagchef 

Projektet har til formål at vise virksomheder værdien af at bruge mediation til løsning af erhvervstvister, og er lanceret sammen med Dansk Byggeri og Dansk Industri, men nu har også medlemmer af Dansk Erhverv mulighed for byde ind og gøre brug af projektet.   

Projektet baggrund 
Danske virksomheder bruger årligt op mod 20 mia. kroner på konflikthåndtering i form af rets- og voldgiftsager. Beløbet svarer til, at virksomhederne gennemsnitligt bruger 8,2 % af deres resultat efter skat på konflikter. Selvom mediation som konfliktløsningsmetode er udbredt i erhvervslivet uden for de danske grænser, har metoden endnu ikke rigtig vundet indpas i Danmark på trods af forligsrater på op mod 80% i erhvervslivets tvister. 

”Rets- og voldgiftssager tager ofte flere år, koster dyrt på bundlinjen, slider på samarbejdsrelationerne og er generelt udmattende for alle involverede”, udtaler Thomas Samsø Bloch, adm. direktør for Mediationsinstituttet. ”Ofte ender sagerne ovenikøbet med, at parterne alligevel indgår forlig når hovedforhandlingen nærmer sig. Havde man nu fundet en løsning tidligere, kunne mange penge, ressourcer og ærgrelser være sparet. Og samarbejdsrelationerne kunne måske også have undgået at lide et knæk.” 

Lidt om mediation og hvad ”gratis” indebærer 
For at kunne starte en sag via mediation kræver det, at de konfliktende parter er enige om at søge sagen løst via mediation. Der skal med andre ord foreligge en aftale om det.  Det står til gengæld parterne frit for at aftale, hvordan tvisten skal løses.  

Mediation er en frivillig proces og der er således intet til hinder for samtidig eller efterfølgende at indbringe sagen for de almindelige domstole f.eksfor at undgå retsfortabende passivitet eller forældelse eller at aftaleat mediationen skal være afsluttet inden en vis nærmere aftalt frist. 

Et eksempel på en mediationsklausul finder du her: Mediationsklausul 

Som regel er meditation en ret hurtig måde at få løst en konflikt på, idet en sag typisk forhandles indenfor de første 14 dage efter man har rettet henvendelse til Mediationsinstituttet. 

Det er ikke et krav, at parten engagerer en ekstern rådgiver/advokat, men hvis man ønsker dette, står dette for egen regning. Disse omkostninger dækkes ikke af projektet. Projektet går alene ud på, at parterne får stillet en gratis mediator til rådighed i ca. 1 dag, og at parterne ej heller skal betale for det lokale, der bliver brugt til forhandlingen. Til gengæld skal parterne være indstillet på, at medvirke til at evaluere processen og at der deltager observatører ved mediationen.  

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Sven Petersen på tlf 33746109. 

  • Mediationsinstituttet vurderer ansøgninger fra virksomheder og udpeger neutrale og upartiske mediatorer til egnede sager. 
  • Projektet er støttet af Dreyers Fond, Grundejernes Investeringsfond og Realdania. 
  • Kontakt Mediationsinstituttet på tlf 39390066 for at høre nærmere om mulighederne for at deltage i projektet eller besøg instituttets hjemmeside på www.mediationsinstituttet.dk 

 

Kontakt

Handel

Sven Petersen

Erhvervsjuridisk fagchef
Medarbejderprofil