Gemt

Opsigelse af medarbejder med 29 års anciennitet var uberettiget

04. maj 2020

Det var uberettiget at opsige en medarbejder med 29 års anciennitet i forbindelse med en masseafskedigelse. Afskedigelsesnævnet lagde blandt andet vægt på, at virksomheden ikke kunne godtgøre, at medarbejderens kvalitet var så ringe, at det nødvendiggjorde en opsigelse, og at der ikke aktuelt var behov for nedskæringer i den afdeling, hvor medarbejderen var ansat.

25-års-reglen
Hvis en medarbejder med mindst 25 års anciennitet opsiges på grund af nedskæringer, skal arbejdsgiveren kunne bevise, at der er afgørende hensyn, som gør opsigelsen af medarbejderen nødvendig, fremfor at vælge en medarbejder med kortere anciennitet.

25-års-reglen gælder kun for de medarbejdere, der gennem mindst 25 år har været omfattet af en overenskomst på DA/FH-området. Hovedparten af Dansk Erhvervs overenskomster hører under DA/FH-området.

Masseafskedigelser på et slagteri
Den konkrete sag drejede sig om en medarbejder, der i 29 år havde været ansat på et stort slagteri. Medarbejderen blev opsagt i forbindelse med en masseafskedigelse af ca. 100 ansatte. Opsigelserne var begrundet i arbejdsmangel.

I vurderingen af hvilke medarbejdere der bedst kunne undværes – og derved skulle opsiges – blev der lagt vægt på objektive kriterier, såsom fejl i udførelsen af arbejdet og fravær.

Den pågældende medarbejder lå ifølge flere kvalitetskontroller under det forventede kvalitetsniveau.

Medarbejderens fravær havde desuden de seneste år ligget over gennemsnittet i virksomheden. Halvdelen af fraværet udgjorde dog barnets første sygedag. Den eneste længerevarende sygefraværsperiode skyldtes en knæoperation med efterfølgende genoptræning.

Ingen påtaler eller advarsler for kvalitetsniveau
Medarbejderen havde aldrig modtaget påtaler eller advarsler i forbindelse med den løbende kvalitetskontrol af hans arbejde. Det var dog sket for ham – som for mange andre af medarbejderne – at en leder havde henvendt sig og sagt, at der var skåret for lidt eller for meget kød af et ben.

Medarbejderen forklarede under sagen, at den ringe kvalitet skyldtes personlige årsager, da hans mor var afgået ved døden, og hans datter havde været syg i perioden for kvalitetskontrollerne.

Der var ikke arbejdsmangel i den afdeling, medarbejderen var ansat
Det var i sagen ubestridt, at masseafskedigelsen var begrundet i arbejdsmangel, og at virksomheden var nødsaget til at foretage et betydeligt antal afskedigelser.

I den afdeling, hvor medarbejderen var ansat, var der dog ikke behov for nedskæringer, da afdelingen skulle bevare produktionsniveauet. Virksomheden ønskede dog at afskedige bredt i hele virksomheden med henblik på at bevare de dygtigste medarbejdere, som man ville rykke rundt mellem afdelingerne.  

Sagens afgørelse
Opmanden fandt, at virksomheden ikke havde godtgjort, at medarbejderens arbejde var af en sådan ringe kvalitet, at det gjorde det nødvendigt at opsige ham i stedet for en medarbejder med en væsentlig lavere anciennitet. Herudover lagde opmanden vægt på, at medarbejderen aldrig havde fået påtaler eller advarsler, og at medarbejderen havde en plausibel forklaring på de ringe kvalitetstal.

Opmanden fandt herudover, at medarbejderens sygefravær ikke var af et omfang, der gjorde det nødvendigt at opsige ham i stedet for medarbejdere med en væsentlig lavere anciennitet.

Afslutningsvist fandt opmanden, at virksomheden havde gode muligheder for at overholde sin forpligtelse til at undlade at opsige medarbejderen, da den afdeling, medarbejderen var ansat i, ikke skulle skære ned.  

Medarbejderen blev derfor tilkendt en godtgørelse for uberettiget opsigelse svarende til 29 ugers løn, dvs. én uges løn pr. ansættelsesår.

Dansk Erhverv bemærker
Sagen illustrer vigtigheden af, en arbejdsgiver foretager en grundig undersøgelse og vurdering af, om det er muligt at undgå at opsige medarbejdere, som i mere end 25 år har været omfattet af en overenskomst på DA/FH-området.

Dansk Erhverv anbefaler altid medlemsvirksomheder at rette henvendelse, inden der træffes beslutning om opsigelse af medarbejdere med lang anciennitet og særligt medarbejdere med over 25 års ansættelse.

Kontakt os