Gemt

Virksomheder skal hjælpe med oplysninger om PFAS-stoffer

19. maj 2020

Fem europæiske lande igangsætter ”call for evidence” i forbindelse med forslag til en bred PFAS-begrænsning i EU.

De nationale myndigheder i Tyskland, Nederlandene, Norge, Sverige og Danmark har udarbejdet et ”call for evidence”-spørgeskema med det formål at indhente oplysninger hos alle interessenter med viden om per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS), herunder virksomheder, der anvender PFAS eller PFAS-alternativer.

Baggrunden for initiativet er, at de nationale myndigheder i de fem lande er blevet enige om i fællesskab at udarbejde et REACH-begrænsningsforslag med det formål at begrænse fremstilling, markedsføring og anvendelse af alle PFAS i EU.

Hensigten med spørgeskemaet er at indsamle data og viden om PFAS og deres anvendelse for kunne afgrænse omfanget af PFAS såvel som anvendelser, der skal omfattes af begrænsningsforslaget. Spørgeskemaet sigter endvidere mod at forstå, hvilke PFAS der har kemiske og/eller tekniske alternativer.

Virksomheder, der producerer eller anvender PFAS, virksomheder, der sælger produkter (blandinger og artikler), som er produceret med disse stoffer, virksomheder, der anvender PFAS-alternativer, samt forskere og ngo'er opfordres til at udfylde spørgeskemaet inden 31. juli 2020.

Tilgå spørgeskemaet her: Call for evidence supporting an analysis of restriction options for PFAS.

Miljøstyrelsen opfordrer alle interessenter til at indsende relevante oplysninger om egenskaberne og anvendelsen af PFAS samt mulige alternativer, så de fem lande vil være i stand til at fremsætte et godt velunderbygget forslag til en EU-begrænsning under REACH.

 

Spørgsmål & svar om det nye begrænsningsforslag

Hvorfor foreslår de fem lande at begrænse brugen af PFAS?
Den største bekymring for denne gruppe af fluorholdige stoffer er, at de er ekstremt svært nedbrydelige i miljøet, samt konsekvenserne af deres anvendelse, for eksempel potentiel forurening af grund- og drikkevand. PFAS er identificeret i miljøet i hele Europa. Produktion og anvendelse af PFAS i kemiske blandinger og i produkter har resulteret i forurening af drikkevandsforsyninger i flere europæiske lande. Gennem human biomonitering er en række PFAS detekteret i blodet hos borgerne i Europa. Selvom niveauerne for de mest udbredte, studerede og regulerede PFAS (for eksempel PFOA og PFOS) er faldende, er niveauerne for 'nye' PFAS stigende. De toksikologiske data for PFAS er ofte begrænsede. For en række PFAS er sundhedseffekter dog beskrevet i litteraturen, herunder leverskader, effekter på immunsystemet, lavere fødselsvægt, effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn samt mistanke om, at de kan være hormonforstyrrende eller inducere kræft. Det store antal PFAS gør, at en stof-for-stof-risikovurdering ikke i tilstrækkelig grad vil begrænse eksponeringen for mennesker og miljøet.

Hvilke PFAS er omfattet af forslaget?
Begrænsningsforslagets endelige afgrænsning fastlægges i løbet af projektet. Som udgangspunkt er der valgt en bred arbejdsdefinition af stoffer og anvendelser, der skal begrænses. Denne definition kan så tilpasses i takt med, at der opnås mere viden, gennem blandt andet spørgeskemaet og øvrig indsamling af viden. PFAS er som arbejdsdefinition defineres som:

  • Stoffer der indeholder mindst én alifatisk –CF2- eller –CF3-enhed.

Yderligere information om, hvilke stoffer der er omfattet af denne definition findes gennem BAuA’s hjemmeside: Information Document (restriction options for the PFAS group).

Hvilke PFAS-anvendelser er omfattet af forslaget?
Der foreslås en omfattende begrænsning, der omfatter et forbud mod forbrugeranvendelse af stoffer, blandinger og artikler samt ikke-essentielle professionelle og industrielle anvendelser, idet al anvendelse af PFAS potentielt bidrager til ophobning af disse ekstremt svært nedbrydelige kemiske forbindelser i miljøet. Under udarbejdelsen af begrænsningsforslaget vil undtagelser for visse anvendelser blive overvejet.

Hvornår træder den foreslåede begrænsning i kraft?
Begrænsningen er planlagt til at træde i kraft 2025. REACH’ bilag XV-begrænsningsdossieret vil blive udarbejdet i løbet af de næste to år. Derefter vil begrænsningsdossieret blive sendt til det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), hvor ECHA’s videnskabelige organer (risikovurderingsudvalget (RAC) og udvalget for socioøkonomisk analyse (SEAC)) vil vurdere dossieret og udarbejde en udtalelse. Endelig skal der opnås politisk enighed om begrænsningen i Bruxelles baseret på både det forelagte dossier og udtalelserne fra RAC og SEAC.

Læs mere om begrænsningsprocessen på ECHA’s hjemmeside: Begrænsningsprocessen.

Der findes yderligere information omkring PFAS på ECHA's hjemmeside: Why we care about ‘forever chemicals’ and why you should too.

Kontakt os

Handel

Jakob Lamm Zeuthen

Miljøpolitisk chef
Medarbejderprofil