Gemt

ABAF: Corona - de ansættelsesretlige perspektiver

AutoBranchens ArbejdsgiverForening samler her op på nogle af de mange spørgsmål, som har rejst sig i løbet af de seneste dage.

Nyhed

13. marts 2020

Ret til løn

Medarbejderen har ret til sædvanlig løn, hvis virksomheden følger myndighedernes anbefaling fra 3. marts 2020 om, at personer skal blive hjemme indtil 14. dag efter, de er udrejst fra et af de særlige risikoområder.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over de særlige risikoområder, som anbefalingen retter sig mod. Du finder et link til hjemmesiden her: www.sst.dk/corona

 

Hjemmekarantæne

Beslutning om karantæne/isolation træffes af de danske myndigheder, og virksomheden kan derfor ikke kræve, at en medarbejder, der har været på rejse i et risikoområde, går i ”frivillig” hjemmekarantæne. Såfremt virksomheden som følge af myndighedernes anbefaling pålægger medarbejderen at blive hjemme, har medarbejderen under hjemmeopholdet ret til sædvanlig løn.

En medarbejder kan ikke pålægge sig selv frivillig karantæne, og skal derfor som udgangspunkt møde, når virksomheden holder åbent. Myndighederne henstiller dog til, at medarbejdere i videst muligt omfang pt. bliver hjemme/arbejder hjemme. Selvom der ikke er tale om et egentligt myndighedspålæg om karantæne/isolation, kan medarbejderen aftale med arbejdsgiver ikke at møde på arbejdet. Hvis medarbejderen ikke er syg, er der dog ikke tale om sygefravær, og i en situation, hvor det ikke er virksomheden, der har afvist at modtage medarbejderens arbejdskraft/hjemsendt, vil der derfor som udgangspunkt ikke skulle betales løn under fraværet. Der vil i stedet kunne afholdes ferie eller ske fradrag for lønnen i forbindelse med fraværet.

Da der er tale om en uafprøvet situation er der dog en vis usikkerhed på området. ABAF/Dansk Erhverv anbefaler i øvrigt at virksomheden, inden man afviser at betale løn, overvejer den risiko, som er forbundet med at modtage en medarbejder, der er i risikogruppen for at være smittet.

 

Sygemeldt på grund af coronavirus

Hvis medarbejderen er smittet med coronavirus, eller der er formodning herom, vil medarbejderen skulle sygemeldes, og forholdet vil falde ind under de almindelige regler om sygefravær og sygeløn med mindre medarbejderen har handlet i strid med rejsevejledningen fra Udenrigsministeriet eller i øvrigt har ageret groft uforsvarligt.

For at afbøde de direkte negative økonomiske konsekvenser for virksomheder ved sygdom eller karantæne hos medarbejdere på grund af coronavirus, har regeringen valgt at fremsætte et hastelovforslag om udvidet ret sygedagpengerefusion til arbejdsgiverne. Med loven vil der kunne ydes refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn og sygedagpenge i de første 30 dage (arbejdsgiverperioden). For personer sygemeldt af andre grunde end coronavirus gælder de almindelige regler fortsat. Ordningen er midlertidig og skal gælde fra 27. februar 2020 til 1. januar 2021. Vi kender ikke de nærmere detaljer endnu om fortolkningen af lovforslaget herunder hvordan smitte konstateres og hvad der lægges i karantæne, men vi vil skrive ud på hjemmesiden, så snart der er nyt herom.

 

Børnepasning og transport

På baggrund af regeringens udmelding den 11. marts 2020 om lukning af offentlige institutioner og anbefaling om lukning af private institutioner, vil der for en række medarbejdere opstå en situation, hvor de mangler pasning til deres barn.

Som udgangspunkt er medarbejderen forpligtet til at møde på arbejde, selvom medarbejderen mangler pasning til sit barn. Det er således op til medarbejderen at finde alternative pasningsmuligheder, så medarbejderen kan møde på arbejde.

Der er dog tale om en helt særlig situation, og ABAF/Dansk Erhverv anbefaler at virksomheden og medarbejderen, om muligt, indgår aftale om, at medarbejderen f.eks. arbejder hjemme eller bruger afspadsering, børneomsorgsdage, ferie eller feriefridage til at løse situationen.

Transporthindringer er som udgangspunkt også medarbejderens egen risiko. Medarbejderen skal hurtigst muligt meddele virksomheden, at vedkommende ikke kan møde til tiden og søge at løse problemet ved alternative løsninger. Der vil være tale om lovligt forfald uden ret til løn under fraværet.

Som følge af regeringens anbefaling af om at begrænse brugen af offentlig transport og undgå myldretiden, er det ABAFs/Dansk Erhvervs anbefaling, at virksomheden, om muligt, tilrettelægger arbejdstiden således, at medarbejderen undgår at rejse i myldretiden.

 

Varsling af ferie og afspadsering

Virksomheden kan altid varsle ferie afholdt efter de gældende regler i ferieloven. Hvis særlige omstændigheder foreligger, f.eks. akut råstofmangel, uforudseelig forsinkelse eller undergang af en afgørende materialeleverance, kan disse varsler dog fraviges.

På baggrund af regeringens udmelding den 11. marts 2020 om nedlukning af store dele af Danmark er det vores vurdering, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at ferielovens varsler kan fraviges. Virksomhederne vil derfor kunne varsle det ferie, medarbejderen måtte have tilbage, afholdt straks. Virksomhederne vil ligeledes kunne varsle feriefridage afholdt straks.

Der kan ikke tages hul på ferie fra det nye ferieår på forskud, og ovenstående vedrører således alene restferie for indeværende år.

På baggrund af regeringens udmelding om nedlukning af store dele af Danmark er det også vores vurdering, at virksomhederne kan varsle evt. opsparede afspadseringstimer afholdt straks.

 

Behov for opsigelser

Som ved enhver anden situation med såkaldt arbejdsmangel kan virksomheden vælge at foretage driftsmæssige opsigelser. De almindelige regler for gennemførelse af opsigelser vil som udgangspunkt være gældende. Der skal i den sammenhæng særligt tages hensyn til reglerne for opsigelse af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, ligesom man skal iagttage de almindelige beskyttelseshensyn i eksempelvis lov om forskelsbehandling.

 

Arbejdsfordeling

Som alternativ til opsigelser kan virksomheden overveje at etablere arbejdsfordeling, hvorefter medarbejderne ikke er fuldt beskæftigede, men arbejder nogle dage med løn fra arbejdsgiveren, mens de går ledige de andre dage. Medarbejdere, som er medlem af en A-kasse, får supplerende dagpenge for de dage, de er ledige.

Der er både i ABAFs Vognmaleroverenskomst og i ABAFs Metaloverenskomst adgang til at etablere arbejdsfordeling. Her skal overenskomstens regler følges.

På autolakererområdet skal virksomheden tage kontakt til sin tillidsrepræsentant eller den lokale afdeling af Malerforbundet for at aftale etablering af arbejdsfordeling.

På overenskomsten med Dansk Metal skal retningslinjerne i overenskomstens bilag 1 følges.

Arbejdsfordeling har til formål at give mulighed for at tilpasse arbejdstiden i en situation, hvor arbejdspladsen er ramt af kortvarig arbejdsmangel og dermed undgå opsigelser. Arbejdsfordeling kan i udgangspunktet etableres i en begrænset periode på maksimalt 13 uger.

 

Opsigelse uden løn

ABAFs Vognmaleroverenskomst indeholder (en snæver) hjemmel til i ekstraordinære tilfælde at opsige medarbejdere med bortfald af opsigelsesvarslet, såfremt der foreligger force majeure. De modtager da dagpenge, hvis de er berettiget hertil. Samme vil under visse betingelser kunne gøre sig gældende for så vidt angå virksomheder omfattet af overenskomsten mellem ABAF og Dansk Metal.

Vi vurderer ikke, at ovennævnte mulighed generelt set kan bringes i anvendelse. Det er et skøn, hvornår der konkret for den enkelte virksomhed kan være tale om en force majeure-situation. Vi gør opmærksom på, at alene den generelle situation vedr. Corona ikke som udgangspunkt er en force majeure-situation. Det er heller ikke tilstrækkeligt, at et værksted har et omsætningsfald, selv om dette kan henføres til Coronavirus. Om force majeure kan anvendes, er en helt konkret vurdering i den enkelte virksomhed og forudsætter, at virksomheden har søgt på enhver tænkelig måde at undgå opsigelse.

Kontakt derfor altid AutoBranchens ArbejdsgiverForening for en konkret vurdering.

 

Mere information

For generelle ansættelsesretlige spørgsmål i forbindelse med Corona kan I løbende finde svar på Dansk erhvervs hjemmeside:

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/coronavirus---10-sporgsmal-og-svar/

I kan også altid ringe direkte til Marietta Bak Seemholt på 41 94 81 57 eller til Marc Risvang på 31 16 93 84. ABAF holder telefonerne åbne i weekenden begge dage fra kl. 9.00 til 16.00.

Der er pt. travlt på telefonerne, så læg en besked på telefonsvareren, hvis ikke der svares, så ringer vi jer op snarest derefter. I kan også maile til os med spørgsmål på mbse@danskerhverv.dk og mris@danskerhverv.dk.

Kontakt os