; ;
Gemt

Loven om lønkompensation er nu vedtaget

24. marts 2020

Folketinget har tirsdag den 24. marts 2020 vedtaget loven om midlertidig lønkompensation til lønmodtagere på private virksomheder.

 

Loven kan findes her: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l141/20191_l141_som_vedtaget.pdf 

Erhvervsministeriet har endvidere udstedt en bekendtgørelse til loven, som kan findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213612 

 

Ansøg via virksomhedsguiden.dk
Lønkompensationsordningen vil blive administreret af Erhvervsstyrelsen (Virk.dk), som kan modtage ansøgninger fra onsdag den 25. marts 2020, kl. 12.00. Ansøgning skal indgives via www.virksomhedsguiden.dk 

Hvem omfatter loven?
Virksomheder, der er ekstraordinært økonomisk hårdt ramt som følge af COVID-19/coronavirus og derfor står overfor at skulle afskedige minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte, kan som alternativ til afskedigelser hjemsende de fyringstruede medarbejderne og få kompensation for en del af lønnen.

Hvor mange dage uden løn skal medarbejderen bidrage med?
I henhold til trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation er medarbejderen forpligtet til at afholde et antal tjenestefri dage uden løn i løbet af hjemsendelsesperioden.

For medarbejdere, der er hjemsendt med løn i den fulde tremåneders periode fra 9. marts til 8. juni 2020, er der tale om fem dage. For medarbejdere, der er hjemsendt i en kortere periode, svarer antallet af dage til 1,67 pr. måned, vedkommende er hjemsendt.

De op til fem dage skal placeres forholdsmæssigt over hjemsendelsesperioden, medmindre arbejdsgiver og medarbejder bliver enige om noget andet.

Hvordan kan dagene uden løn dækkes?
Hvis medarbejderen har ferie, feriefridage og/eller afspadsering til gode, som kan dække de tjenestefri dage uden løn, som medarbejderen skal bidrage med, skal denne ferie, feriefridage og/eller afspadsering anvendes.

Har medarbejderen ikke ferie, feriefridage og/eller afspadsering til gode, som kan dække de tjenestefri dage uden løn, som medarbejderen skal bidrage med, kan medarbejderen vælge mellem at holde tjenestefri uden løn eller anvende feriedage fra det nye ferieår.

Kan medarbejderen kaldes tilbage på arbejde før udløb af lønkompensationsperioden?
Hvis der opstår særlige behov i virksomheden – eksempelvis på grund af pludselig sygdom og/eller mangel på arbejdskraft som følge af uventede nye ordrer – kan hjemsendte medarbejdere omfattet af lønkompensationsordningen tilbagekaldes til arbejdet i en periode. Medarbejderen kan pålægges at genoptage arbejdet med dags varsel.

Hvad må medarbejderen i hjemsendelsesperioden?
Medarbejderen må ikke arbejde for virksomheden eller påtage sig andet lønnet arbejde, mens vedkommende er hjemsendt i lønkompensationsperioden.

Under hjemsendelsen er medarbejderen fortsat omfattet af sin almindelige loyalitetspligt over for arbejdsgiver.

Hvis medarbejderen ønsker at holde flere ferie eller feriefridage på et bestemt tidspunkt i
hjemsendelsesperioden, kan medarbejder og arbejdsgiver aftale, at der afholdes yderligere feriedage eller anden frihed. Det kan eksempelvis være relevant i den situation, hvor medarbejderen allerede har planlagt påskeferie eller ønsker at kunne holde en længere ferie uden at skulle risikere at blive kaldt tilbage på arbejde med dags varsel.

Aftale om lønnedgang
Hvis virksomheden inden ansøgning om lønkompensation har indgået aftale med en lønmodtagerrepræsentant eller med et flertal af de berørte lønmodtagere om lønnedgang, finder reglen om, at medarbejderen skal bidrage med op til fem tjenestefri dage uden løn, ikke anvendelse.

Dansk Erhverv arbejder på at få præciseret, hvordan og under hvilke omstændigheder sådanne aftaler kan indgås.

Ikrafttræden
Loven trådte i kraft den 24. marts 2020.

For nærmere information om lønkompensationsordningen henviser vi til vores vejledning, som kan findes her: