Gemt

Importrestriktion på sesamfrø fra Indien

03. november 2020

Efter fund af pesticider i sesamfrø fra Indien indføres der skærpet importkontrol. Reglerne trådte i kraft den 26. oktober 2020 og stiller krav om dokumentkontrol for alle sendinger, og om identitets- og fysisk kontrol (kemiske analyser) for 50% af de indkommende sendinger.

Kommissionen har indført skærpet kontrol med import af sesamfrø fra Indien i medfør af forordning 2019/1793 om importrestriktioner for ikke animalske fødevarer og foder. Det sker som følge af nylige fund af høje koncentrationer af pesticidet ethylenoxid i sesamfrø importeret fra Indien til EU. Stoffet er vurderet som værende kræftfremkaldende, skadelig for forplantningsevnen samt at kunne medføre varig skade på arveanlæg. Sesamfrø med høje koncentrationer af ethylenoxid betragtes derfor som farlige. Det er ikke tilladt at anvende ethylenoxid som aktivstof i plantebeskyttelsesmidler i EU.

Sesamfrø fra Indien er derfor blevet optaget på bilag II i forordning 2019/1793 med følgende betingelser for import:

  • Alle sendinger af sesamfrø fra Indien skal til grænsekontrol forud for indførsel til EU
  • Der er krav om dokumentkontrol for alle sendinger og krav om identitets- og fysisk kontrol (kemiske analyser) for 50% af de indkomne sendinger. De udtagne sendinger analyseres for indhold af pesticidrester, inkl. ethylenoxid
  • Importerede sesamfrø skal ledsages af analyseresultater, der dokumenterer, at EU's grænseværdier for pesticider inkl. ethylenoxid er overholdt, samt et officielt certifikat udstedt af den kompetente myndighed i Indien (eller i det tredjeland, hvor sendingen er afsendt fra, hvis frøene stammer fra Indien)

De nye regler trådte i kraft den 26. oktober 2020.

Sendinger af sesamfrø fra Indien, der er afsendt fra Indien eller andet tredjeland, inden de nye regler er trådt i kraft, vil ikke skulle opfylde de nye importrestriktioner. Der er dog allerede krav om skærpet grænsekontrol for sesamfrø fra Indien pga. mulig forurening med Salmonella. Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for en generel tilbagetrækning af sesamfrø fra Indien, der allerede er på markedet. Fødevarestyrelsen har dog aktuelle tilbagetrækningssager i gang som følge af anmeldelse af konkrete sendinger modtaget igennem EU's Rapid Alert System for fødevarer og foder.

Kontakt

Handel

Krestine Greve

Chefkonsulent
Handel

Saoirse McKeever Andersen

Fagchef for fødevarer