Gemt

Meget alvorlig situation i Nordjylland

05. november 2020

Dansk Erhverv ser med største alvor på situationen i Nordjylland, der kalder på hurtige og holdbare kompensationsmodeller, som omfatter alle de berørte erhverv.

Regeringen har netop præsenteret nye restriktioner i Nordjylland for at inddæmme smitte fra minkfarme. Dansk Erhverv mener, at situationen er dybt alvorlig og understreger behovet for en regional hjælpepakke.

”Minkavlerne og nordjyderne holder lige nu særdeles hårdt for i kampen mod corona, og mine tanker er især hos dem i dag. Nedlukningen er aldeles alvorlig, og med de sundhedsfaglige vurderinger fra regeringen, virker det som den rigtige beslutning. Ikke mindst af hensyn til folkesundheden og dansk eksport. Situationen kræver nu en særlig indsats for at teste og opspore, så vi kan bryde disse smittekæder,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Skal findes holdbare løsninger
Brian Mikkelsen understreger vigtigheden af, at der findes holdbare lønkompensationsordninger for de medarbejdere, der nu tvinges til at blive hjemme på grund af den massive nedlukning af Nordjylland.

”Der udestår et stort arbejde med hurtigt at finde gode løsninger blandt andet, når det gælder lønkompensation. Desuden skal der også findes modeller for kompensation for hoteller, barer, caféer, restauranter, ferieboliger, turistbusser, kulturliv og i det hele taget alle de erhverv, som rammes af nedlukningen,” siger Brian Mikkelsen.

Mange berørte erhverv
Med en så massiv nedlukning vil mange erhverv blive berørt – og reelt tvangslukket. Dansk Erhverv finder det positivt, at regeringen allerede melder nu ud om kompensation og hjælp.

Dansk Erhverv opfordrer desuden regeringen til at finde en løsning, så man kan kompensere lukkede virksomheder regionalt og lokalt. Der er derfor brug for et opgør med den såkaldte CVR-problematik, så virksomheder i kæder kan blive kompenseret.

”Det er godt, at man allerede har indtænkt kompensation ved dette store indgreb, men der skal findes en løsning, så virksomheder, der er en del af en kæde, også får adgang til hjælp, selvom de har åbent andre steder. Vi så det også i foråret, hvor kædebutikker i storcentre på trods af tvangslukning ikke kunne få fuld kompensation, fordi butikkerne på gågaden fortsat holdt åbent. Det skal løses,” siger Brian Mikkelsen.

Uddrag af lokale restriktioner i Nordjylland

For at reducere smitteudviklingen i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, hvor en del borgere er smittet med mink-virus-varianter, iværksættes en række lokale restriktioner og tiltag i de pågældende kommuner.

Tiltagene er foreløbigt gældende til og med den 3. december 2020. De nødvendige regelændringer
træder som udgangspunkt i kraft den 9. november 2020.

Restriktionerne omfatter blandt andet:

Geografisk mobilitet

 • Alle beboere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til alene at krydse kommunegrænser, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner.
 • Alle med bopæl uden for de berørte kommuner opfordres kraftigt til ikke at indrejse i de berørte kommuner, medmindre væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner.
 • Arbejdsgivere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til ikke at tage imod ansatte, kunder, erhvervsdrivende osv. med bopæl i en anden kommune. Det gælder ikke mindst for tilrejsende fra udlandet.
 • Vandrende arbejdstagere bør som udgangspunkt blive i de berørte kommuner i den pågældende periode og opfordres ved nødvendig udrejse til hjemlandet til at lade sig teste forud herfor.
 • Personer med bopæl uden for Danmark opfordres kraftigt til ikke at indrejse i de berørte kommuner.
 • Indrejse i Danmark for at tage ophold i eller arbejde i de berørte områder i den nævnte periode vil fra den 9. november 2020 som udgangspunkt ikke være et anerkendelsesværdigt formål. Danske statsborgere og personer med bopæl i Danmark må dog rejse ind i Danmark uanset formål.

Kollektiv trafik mv.

 • Der lukkes for kollektiv persontrafik med bl.a. bus, tog og færge ind og ud af de berørte kommuner og på tværs af kommunerne, dog ikke for kørsel med skolebusser og lignende.
 • Det vil skulle sikres, at personer, der varetager kritiske funktioner i fx sundheds- og plejesektoren, fortsat kan møde på arbejde. Det søges aftalt med Nordjyllands Trafikselskab, at de stiller flextur til rådighed for denne gruppe. Dette skal betragtes som en nødordning, og alle, der råder over private transportmidler, herunder bil, eller har andre muligheder opfordres til at benytte disse.
 • Der opfordres i øvrigt til, at befordringsordninger med flextrafik (i henhold til sundhedsloven og serviceloven samt individuel handikapkørsel) så vidt muligt alene anvendes i helbredskritiske situationer.

Arbejdspladser

 • Offentlige og private arbejdspladser i de berørte kommuner opfordres kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner.
 • Ansatte med relation til minkfarmdrift bør hjemsendes fra andre arbejdspladser uanset funktion (medmindre negativ PCR-test kan forevises, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer).
 • Offentlige og private arbejdspladser uden for de pågældende kommuner opfordres til at sende alle ansatte med bopæl i de pågældende kommuner, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem.
 • Produktionsvirksomheder skal ikke holde lukket, men arbejdsgivere opfordres kraftigt til ikke at lade ansatte med bopæl i en anden kommune møde fysisk på arbejde.

Massiv testindsats (uddrag)

 • Hvis personer fra de berørte kommuner har tvingende grunde til at rejse ud af landet, opfordres de pågældende kraftigt til at lade sig teste forud for udrejse. Arbejdsgivere opfordres til at understøtte, at sådan testning af medarbejdere sker.

Kritiske funktioner

 • Med kritiske funktioner sigtes der i denne sammenhæng blandt andet til personale ansat i sundheds- og plejesektoren (undtaget kosmetisk behandling mv.), ældreplejen, børne- og undervisningssektoren, politiet, kriminalforsorgen, forsvarets myndigheder, beredskabet, kødkontrollen, på området for socialt udsatte, til pelsning og aflivning af mink og til opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, apotekervæsen, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur mv.

Godstransport

 • Godstransport er som udgangspunkt kritisk, og transport af gods til og fra og gennem de omfattendekommuner er fortsat muligt af hensyn til forsyningssikkerheden.
 • Det er dog afgørende, at de chauffører og transportarbejdere, der bor i de berørte kommuner ikke spreder virussen til andre dele af Danmark og Europa. Chauffører og transportarbejdere, der bor i de berørte kommuner bør derfor ikke udføre arbejde uden for de berørte kommuner og er derfor ikke omfattet af at ”være en kritisk funktion”.
 • Transportarbejdere og chauffører bosat i de berørte kommuner kan således ikke udføre godskørsel uden for de berørte kommuner i perioden, hvor tiltagene gælder. Det kan dog godt udføre transport mellem de berørte kommuner.
 • Chaufførerne, der bringer gods ind og ud, bør ikke opholde sig i længere tid i kommunerne.

Restaurationer mv.

 • Restauranter, barer, værtshuse, caféer og andre serveringssteder skal lukke for servering til indtagelse på salgsstedet (dog mulighed for take away).
 • Dette træder i kraft den 7. november 2020.

Kultur- og fritidsliv mv.

 • Alle indendørs og udendørs kulturinstitutioner, herunder museer, teatre, biografer, biblioteker (med undtagelse af ind- og udlån for forsknings- og undervisningsbrug), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet, musik- og kulturskoler mv. lukkes ned for offentlig adgang. Det samme gælder øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter.
 • Lokaler, hvor der udøves idræts- og fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, spillehaller og kasinoer, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler lukkes for offentlig adgang. Dette gælder kun indendørsarealer de pågældende steder.
 • Desuden lukkes forlystelsesparker, omrejsende tivolier, zoologiske haver, akvarier og lignende for offentlig adgang. Dette gælder både for indendørs- og udendørsarealer de pågældende steder.

Forsamlinger

 • Beboere i de berørte kommuner opfordres til at omgås færrest mulige personer.
 • Muligheden for at være op til 500 personer til stede ved siddende arrangementer afskaffes. Der må som udgangspunkt kun deltage 10 personer i disse arrangementer.
 • Muligheden for at være 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år afskaffes. Der må som udgangspunkt kun deltage 10 personer i sådanne aktiviteter.
 • Muligheden for at være 50 personer til stede ved aktiviteter for socialt udsatte børn og unge op til 21 år afskaffes. Der må som udgangspunkt kun deltage 10 personer i sådanne aktiviteter.
 • De nuværende undtagelser om bl.a. almindelige ophold og færden på arbejdspladser og professionelle idrætsudøvere fastholdes. Professionelle idrætsarrangementer i de berørte kommuner skal således afvikles uden tilskuere.

Forslag til nye hjælpepakker for virksomheder, kultur-, forenings- og idrætsliv i Nordjylland

 • Regeringen lægger op til, at virksomheder og institutioner på kulturområdet i de syv nordjyske kommuner får adgang den generelle kompensationsordning for selvstændige og faste omkostninger i den periode, hvor der er skærpede restriktioner i kommunerne. Det svarer til situationen i foråret. Virksomheder mv., der har nedgang i omsætning på mindst 30 pct. i perioden, kan få dækket en del af deres faste omkostninger. Hvis virksomheder mv. tvangslukkes og ikke har nogen omsætning i perioden, kan de opnå kompensation på 100 pct. af deres faste omkostninger.
 • Nogle virksomheder har aktivitet både i de 7 nordjyske kommuner og uden for disse. Her er der en særlig problemstilling, fordi kun en del af virksomheden er lukket eller hårdt ramt. Regeringen vil se nærmere på, hvordan situationen kan håndteres for disse virksomheder.
 • Regeringen indkalder arbejdsmarkedets parter til en drøftelse om en lokal lønkompensationsordning for virksomheder og medarbejdere i de berørte kommuner.

Hjælpepakker gældende for hele landet

 • Alle virksomheder samt kulturinstitutioner og foreninger og idrætsklubber, der tvangslukkes – eller hvor deres faciliteter tvangslukkes – får adgang til lønkompensation, hvis de ingen omsætning har, samt fuld dækning for faste omkostninger og kompensation via selvstændigordningen.
 • Underleverandører samt kultur-, forenings- og idrætsliv, der indirekte rammes af skærpede restriktioner, men som ikke er tvangslukket, vil få adgang til kompensation for faste omkostninger og selvstændigordningen og vil desuden kunne benytte arbejdsfordelingsordningen.

Læs alle tiltagene på sum.dk: Tiltag til at reducere smitteudvikling i Nordjylland

Kontakt os

Kommunikation

Lars Ohlsen

Pressechef
Kommunikation

Louise Jaaks Sletting

Underdirektør