; ;
Gemt

Ny lov om arbejdsgiveres ret til at pålægge lønmodtagere coronatest

19. november 2020

Folketinget har den 19. november 2020 vedtaget en ny hastelov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for COVID-19.

Med den nye lov bliver det muligt for arbejdsgivere at pålægge lønmodtagere at blive testet for COVID-19 samt at oplyse resultatet af deres test til arbejdsgiveren. Lønmodtagere, der ikke efterkommer et sådan påbud, vil kunne sanktioneres ansættelsesretligt.

Arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet
Loven giver arbejdsgivere ret til at pålægge en lønmodtager at blive testet for COVID-19, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte, herunder arbejdsmiljøhensyn eller væsentlige driftsmæssige hensyn, der foreligger i relation til den pågældende virksomhed.

Loven giver samtidig arbejdsgiveren ret til at pålægge en lønmodtager hurtigst muligt at oplyse om resultatet af en test samt tidspunktet for testen. Oplysningspligten kan pålægges både i situationer, hvor testen er pålagt, og hvor en test tages af lønmodtageren uden et forudgående arbejdsgiverpålæg.

Arbejdsgiveren skal skriftligt informere lønmodtageren om, at denne pålægges at blive testet for COVID-19 samt angive en begrundelse for pålægget. Et pålæg om test skal tjene et konkret formål og være proportionalt, ligesom det ikke må være til unødig ulempe for lønmodtageren.

En test pålagt af arbejdsgiveren skal så vidt muligt gennemføres inden for sædvanlig arbejdstid. Såfremt det ikke er muligt, skal lønmodtageren kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Derudover skal lønmodtageren have dækket eventuelle rimelige udgifter i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test.

Tests pålagt af arbejdsgiveren skal gennemføres på en betryggende måde i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer. Hvis en test udføres på arbejdspladsen, kan en lønmodtager, såfremt denne ikke ønsker at blive testet af kollegaer eller arbejdsgiver, kræve at blive testet uden for arbejdspladsen. Dette gælder dog kun, hvis formålet med testen ikke derved forspildes helt eller delvist.

Ansættelsesretlige sanktioner
En lønmodtager, der ikke efterkommer et pålæg om test, vil kunne blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner. De ansatte kan dog kun pålægges sanktioner, såfremt de er blevet skriftligt informeret om, at sådanne sanktioner kan blive anvendt. Lønmodtagere, der ikke opfylder oplysningspligten i forbindelse med resultatet af testen, kan ligeledes pålægges ansættelsesretlige sanktioner.

En lønmodtager, der pålægges at lade sig teste, uden at arbejdsgiveren overholder betingelserne, kan tilkendes en godtgørelse.

Lov om udstationering af lønmodtagere
Den nye lov om arbejdsgiveres ret til at pålægge test for COVID-19 bliver også en del af lov om udstationering af lønmodtagere. Samtidig indføres der en pligt til, at tjenesteydere, der er pålagt anmeldelsespligt efter lov om udstationering af lønmodtagere, efter anmodning skal videregive kontaktoplysninger til Arbejdstilsynet på de lønmodtagere, som virksomheden beskæftiger i eller udstationerer til Danmark. Disse kontaktoplysninger skal kunne fremvises inden for rimelig tid.

Dansk Erhverv bemærker
Med loven har arbejdsgivere fået et værktøj til at begrænse spredningen af smitte på arbejdspladserne yderligere, hvor dette er nødvendigt. Loven ændrer ikke ved, at arbejdsgivere kan opfordre medarbejdere til at lade sig teste frivilligt.

Loven giver dog anledning til flere uafklarede spørgsmål, som vi forsøger at få afklaret.

Vi anbefaler medlemmer at søge rådgivning hos Dansk Erhverv ved tvivlsspørgsmål.