Gemt

Nyt lovforslag om ændring af udstationeringsloven

27. november 2020

Et nyt lovforslag udvider de arbejdsvilkår, der skal følges ved udstationering af medarbejdere til Danmark. Derudover lægges der op til særregler for langtidsudstationeringer.

Udstationeringsloven i dag
Som loven er udformet i dag, skal en virksomhed, der udstationerer medarbejdere til Danmark, følge en række danske arbejdsvilkår, uanset hvilket lands lov der i øvrigt regulerer ansættelsesforholdet. Det drejer sig navnlig om arbejdsmiljøloven, arbejdstidsloven, ligestillingslovene, barselsreglerne i funktionærloven og i visse tilfælde ferielovens regler om fravær og betaling.

Den nugældende udstationeringslov fastsætter hverken en øvre eller nedre grænse for, hvor længe en udstationering kan vare. Den udstationerende virksomhed skal derfor kun følge den netop refererede lovgivning i den periode, udstationeringen til Danmark varer.

Hvorfor ændring af udstationeringsloven?
I 2016 fremsatte EU-Kommissionen et forslag til ændring af udstationeringsdirektivet, som blev vedtaget den 28. juni 2018. Det er netop denne ændring af direktivet, som lovforslaget skal gennemføre.

Hvad er nyt?
Først og fremmest udvider lovforslaget de lokale arbejdsvilkår, der skal følges ved udstationering af medarbejdere til Danmark, til også at omfatte vilkår for indkvartering samt vilkår for godtgørelse for rejse, kost og logi.

Derudover introducerer lovforslaget nogle nye regler for udstationeringer til Danmark, der varer mere end 12 til 18 måneder. Hvis en virksomhed udstationerer en medarbejder til Danmark i mere end 12 måneder, bliver den udstationerede medarbejder omfattet af den danske ansættelseslovgivning generelt. Det gælder imidlertid ikke regler om indgåelse og opsigelse af ansættelseskontrakter, herunder konkurrenceklausuler, samt indbetalinger til erhvervstilknyttede tillægspensionsordninger.

Perioden på 12 måneder kan forlænges i op til 18 måneder ved meddelelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Ved beregningen af udstationeringsperioden på de 12 til 18 måneder er det vigtigt at være opmærksom på, at lovforslaget lægger op til, at successive udstationeringer, dvs. hvor en udstationeret medarbejder erstattes med en anden udstationeret medarbejder til udførelse af samme opgave, betragtes som én samlet periode.

Ikrafttræden
Der er i lovforslaget lagt op til, at loven skal træde i kraft den 1. januar 2021.

Da direktivet imidlertid skulle have været implementeret den 30. juli 2020, vil det dog gælde, at den tid, som en medarbejder har været udstationeret til Danmark fra den 30. juli 2020 og frem til den 31. december 2020, indgår i opgørelsen af udstationeringens varighed og dermed i opgørelsen af de 12 til 18 måneder.

Dansk Erhverv bemærker
Lovforslaget er en implementering af et EU-direktiv. Dansk Erhverv har fra direktivets fremsættelse gjort opmærksom på, at ændringen begrænser den frie bevægelighed i Europa, da det vil være vanskeligt for virksomhederne at følge den lovgivning, der gælder i det enkelte europæiske land. Det bemærkes hertil, at der som følge af direktiverne vil være tilsvarende regelsæt i andre lande, som skal overholdes af danske virksomheder, der udstationerer.