Gemt

Sikkerhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Arbejdstilsynet kommer på coronatilsyn

24. november 2020

Myndighederne udvider nu deres coronaindsats så der kan komme coronatilsyn i din virksomhed fra Sikkerhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og/eller Arbejdstilsynet. Tilsynene vil foregå i detailbutikker, restauranter, cafeer og andre virksomheder med offentlig adgang, og myndighederne vil se på, om restriktionerne for at begrænse coronasmitte overholdes – en opgave, som tidligere har været forbeholdt politiet.

Men der er forskel på myndighedernes rolle. Sikkerhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen har fået til opgave at påse overholdelse af reglerne og kan dermed også kontrollere, at reglerne efterleves. Arbejdstilsynet derimod er alene blevet tildelt en vejledende rolle og skal derfor ikke kontrollere virksomhedernes iagttagelse af reglerne.

Sikkerhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen kan påse, herunder vejlede om:

  • der er ophængt korrekt informationsmateriale,
  • antallet af personer i lokalet overholder kravene,
  • lokalerne er indrettet, så det er muligt at holde en passende afstand imellem personer,
  • der er adgang til hånddesinfektion og/eller håndvask med sæbe,
  • medarbejdere anvender handsker ved salg og udlevering af ikke-emballerede fødevarer,
  • butikker i detailhandlen over 2000 m2har synlige coronavagter,
  • sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd overholdes.

Arbejdstilsynet vil alene kunne vejlede virksomhederne herom.

Hvis I får besøg af Sikkerhedsstyrelsen og/eller Fødevarestyrelsen er det vigtigt at huske, at myndighederne kan påse – det vil sige kontrollere - at reglerne overholdes. Et decideret påbud udsteder de to myndigheder dog ikke, men det vil være muligt, at myndighederne anmoder politiet herom. Det er Dansk Erhvervs forventning, at myndighederne primært vil antage en vejledende rolle.

Fødevarestyrelsen vil udføre coronatilsyn i forbindelse med deres almindelige fødevarekontroltilsyn. Coronatilsynet har ikke indflydelse på kontrolresultatet, og dermed den smiley din virksomhed får, men når der ydes vejledning om corona-regler, noteres det på smileyrapportens tillægsside.

Arbejdstilsynets coronatilsyn

Arbejdstilsynets coronatilsyn er ikke nye, men Arbejdstilsynet har forlænget deres coronatilsyn og udvider og skærper samtidig indsatsen mod coronasmitte.

Det betyder bl.a. at:

  • De skærpede coronatilsyn fortsætter måneden ud i brancher med vandrende arbejdskraft. Siden 28. oktober har Arbejdstilsynet ført målrettet coronatilsyn i slagterier, restauranter, landbrug, skovbrug og byggeriet. Fra mandag d. 16. november udvides indsatsen til gartnerier, vejgodstransport og avisdistribution.
  • Arbejdstilsynet udvider også hovedparten af alle sine tilsynsbesøg med obligatorisk vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 hos de ansatte.

Hvis du får besøg af Arbejdstilsynet og de gennemfører et coronatilsyn eller fører kontrol med indsatsen mod coronasmitte, er det Dansk Erhvervs vurdering, at Arbejdstilsynet ikke har en generel hjemmel eller kompetence til, hverken at føre tilsyn med eller til at træffe afgørelse om, at arbejdsgivere i Danmark skal træffe effektive foranstaltninger for at beskytte de ansatte mod risikoen for smitte med virus.

Dansk Erhverv vurderer, at kun i særlige afgrænsede tilfælde, kan Arbejdstilsynet have hjemmel til at føre et decideret tilsyn og udstede påbud. Dermed er Arbejdstilsynets rolle også først og fremmest og primært at vejledende karakter.

Medlemmer er som altid velkomne til at kontakte Dansk Erhverv Arbejdsmiljø, hvis spørgsmål i forbindelse hermed eller Dansk Erhverv Hotline på 3374 6400.

Læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside (Kontrol med at virksomheder forebygger coronasmitte (sik.dk))

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside (Når du får kontrolbesøg under COVID-19 (foedevarestyrelsen.dk))

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside samt om Arbejdstilsynets udvidede og skærpede indsats.