Gemt

Ny lov sikrer økonomisk hjælp til coronaramte børnefamilier

01. oktober 2020

Der indføres midlertidig ret til barselsdagpenge til forældre, der må blive hjemme for at passe børn på grund af COVID-19.

På baggrund af en aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter indføres der pr. 29. september og frem til den 31. december 2020 en midlertidig ret til dagpenge efter barselsloven til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn som følge af COVID-19.

Ordningen forhindrer ikke, at man stadig aftaler afholdelse af ferie og feriefridage i stedet for at benytte muligheden for barselsdagpenge.

Ordningen omfatter børn til og med 13 år
Ordningen gælder i to situationer:

 • Hvis et barn til og med 13 år hjemsendes fra dagtilbud, skole eller institution som følge af konkrete COVID-19 tilfælde, jf. myndighedernes anbefalinger.
 • Hvis eget barn til og med 13 år er konstateret smittet med COVID-19, og derfor ikke kan komme i dagtilbud, skole eller institution.

Loven giver mulighed for, at forældrene kan få dagpenge efter barselsloven, indtil barnet igen kan komme i institution eller i skole. Ordningen gælder frem til den 31. december 2020 og er maksimeret til 10 dages dagpenge pr. barn. Der betales kun for hele fraværsdage, hvor forældrene normalt skulle arbejde. Der betales dog ikke for weekender. Dagene kan fordeles mellem forældrene.

Betingelser for udbetaling af dagpenge

En række betingelser skal være opfyldt, for at forældrene har ret til dagpengene:

 • Barselslovens beskæftigelseskrav skal være opfyldt.

 • Ingen af barnets forældre må have mulighed for at arbejde hjemme.

 • Forældrene må ikke have omsorgsdage og afspadsering, de kan bruge til pasning af deres børn. I forhold til omsorgsdage er det en forudsætning, at der er knyttet betaling til dagene, fx via FritvalgsLønkonto eller anden ordning, for at de kan kræves afholdt.

 • Hvis barnet er konstateret smittet med COVID-19, skal forældrene desuden have brugt barns eventuelle første og anden sygedag.

Dokumentation ved hjemsendelse

 • Forældrene skal overfor Udbetaling Danmark dokumentere, hvornår barnet er hjemsendt.

 • Forældrene skal på tro og love erklære, at de ikke modtager løn eller holder ferie for de ansøgte dage.

 • Forældrene skal fremlægge en erklæring fra arbejdsgiveren om, at det ikke er muligt at arbejde hjemmefra, at der ikke er uforbrugte hele omsorgsdage med betaling og/eller afspadsering, og at der ikke udbetales løn eller holdes ferie fra arbejdsgiveren for de samme dage. Bor forældrene sammen, skal der fremlægges en erklæring for begge forældre. Det forlyder, at der nok bliver tale om en fortrykt erklæring, som Udbetaling Danmark sender til medarbejderen, når arbejdsgiveren har anmeldt fraværet til NemRefusion, jf. nedenfor. Medarbejderen sender så erklæringen til arbejdsgiveren, som udfylder og returnerer denne til medarbejderen. Det forlyder, at det kan ske via mail.

Dokumentation, når eget barn er konstateret smittet med COVID-19

 • Forældrene skal fremlægge dokumentation for en positiv test.

 • Forældrene skal på tro og love oplyse sidste dag, barnet er hjemme.

 • Forældrene skal på tro og love erklære, at de ikke modtager løn eller holder ferie for de ansøgte dage.

 • Forældrene skal fremlægge en erklæring fra arbejdsgiveren som ovenfor ved hjemsendelse. Herudover skal arbejdsgiveren erklære, at der ikke er uforbrugte barns sygedage.


Arbejdsgiveren skal starte sagen op i NemRefusion

Arbejdsgiver skal anmelde fraværet via NemRefusion. Herefter anmoder medarbejderen selv om dagpengene. Dagpengene udbetales direkte til forælderen, og kan ikke udbetales som refusion til arbejdsgiveren, idet der ikke er ret til dagpengeydelsen, hvis der udbetales løn fra arbejdsgiveren.

Ved arbejdsgiverens indberetning via NemRefusion angiver arbejdsgiveren oplysningerne ved at anvende fraværsårsagen ”Alvorligt sygt barn”. Der afgives blandt andet stamoplysninger om medarbejderen og angives hvilken dato, medarbejderen havde første fraværsdag uden løn.

Hvis der søges om dagpenge for flere børn, skal der indgives en ansøgning pr. barn. Der kan kun søges om dagpenge for et barn pr. dag. Hvis et barn hjemsendes flere gange, skal der startes en ny sag op pr. hjemsendelse.

Løn til forældre i selvisolation kan udløse refusion til arbejdsgiver
Dansk Erhverv skal afslutningsvist bemærke, at hvis virksomheden vælger at udbetale løn til forældre, der vælger at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation som følge af et COVID-19 smittet barn, kan der efter omstændighederne være adgang til refusion af sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, hvis medarbejderen ikke kan arbejde hjemmefra.

Du kan læse den nye lov her.

Dansk Erhverv bemærker
Dansk Erhverv er tilfreds med den økonomiske håndsrækning til COVID-19 ramte børnefamilier, der vil gavne den enkelte familie økonomisk. Dansk Erhverv har i processen gjort opmærksom på, at dagpengene alene burde være et forhold mellem medarbejderen og myndighederne, således at det ikke er virksomheden, der har pligt til at anmelde fraværet. Dette er imidlertid ikke blevet imødekommet med loven, da det af hensyn til administrationen af ordningen har været nødvendigt at udforme den sådan, at arbejdsgiveren anmelder fraværet.

Kontakt os