Gemt

Nye Corona-restriktioner målrettet vandrende arbejdstagere

Dansk Erhverv | Personale - 27. oktober 2020

Det stigende COVID-19 smittetryk i Danmark fik i fredags Regeringen til at melde en række skærpede restriktioner ud, herunder restriktioner målrettet tilrejsende og vandrende arbejdskraft.

 

Regeringen har vurderet, at der er et særligt behov for at håndtere smitte med COVID-19 blandt vandrende arbejdskraft og en række tiltag med virkning fra mandag d. 26. oktober er iværksat.

Følgende tre tiltag, kræver at blive fremhævet; Krav om testcertificat ved krydsning af grænsen for højrisikolande, Krav om test af medarbejdere og Skærpet coronatilsyn med virksomheder med udenlandsk arbejdskraft.  

Krav om testcertifikat ved krydsning af grænsen for højrisikolande

Der indføres krav om, at personer fra højrisikolande, der rejser ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål, herunder arbejdstagere, skal fremvise en negativ COVID-19-test foretaget senest 72 timer før indrejsetidspunktet, når de passerer grænsen.

Kan den indrejsende ikke fremvise dokumentation for en negativ test, der ikke er mere end 72 timer gammel, kan den pågældende i udgangspunktet blive afvist ved grænsen. Justitsministeriet har dog oplyst, at de vil ”de første dage dog tage hensyn til, at borgerne skal have mulighed for at nå at indrette sig efter reglerne”.

Dansk Erhverv har sammen med de øvrige arbejdsgivere opfordret myndighederne til at stille faciliteter for kviktest til rådighed. Dette spørgsmål forfølges i skrivende stund fortsat.

For EU-lande defineres højrisikoland på samme måde som det anbefales i EUrådshenstillingen af 13. oktober 2020 om en koordineret EU-tilgang til rejserestriktioner. 

Derudover vil kravet gælde for karantænelande uden for EU, Schengen og Storbritannien.

Undtaget fra kravet om test er f.eks. grænsependlere, der dagligt krydser grænsen og godstransport af hensyn til forsyningssikkerheden.

Spørgsmål om dokumentation for grænsependlere, andre undtagelser fra kravet og til den konkrete udmøntning af kravet om testcertifikat søges afklaret med relevante myndigheder. Dansk Erhverv vil orientere så snart der foreligger yderligere afklaringer.

Krav om test af medarbejdere

Dansk Erhverv finder, at det er glædeligt, at der er igangsat trepartsdrøftelser mellem regeringen, FH og DA om at tilvejebringe generel lovhjemmel til, at arbejdsgivere kan pålægge ansatte at blive testet for COVID-19 og at blive oplyst om testens resultat.

Dansk Erhverv har ønsket, at virksomheder kan kræve, at medarbejdere lader sig teste og at virksomhederne informeres om resultatet. Dette vil bidrage til hurtig smitteopsporing og gør det muligt for virksomhederne hurtigt at iværksætte de nødvendige foranstaltninger, så danske virksomheder holdes bedst muligt i gang.

Det er forventningen, at drøftelserne kan være afsluttet inden udgangen af oktober, hvorefter der skal søges Folketingets opbakning til hastelovgivning.

Regeringen vil desuden arbejde på en model, hvor der ud over fremvisning af negativ test ved grænsen også følges op med krav om test efter 2-4 dages ophold i Danmark. Regeringen vil søge Folketingets opbakning til at etablere hjemmel hertil.

Modelforslaget har rejst en række konkrete spørgsmål ikke mindst ift. den konkrete håndtering af kravet. Spørgsmålene er rejst overfor myndighederne.

Skærpet coronatilsyn med virksomheder med udenlandsk arbejdskraft

Dansk Erhverv finder det problematisk, at Arbejdstilsynet gennemfører de såkaldte coronatilsyn og træffer – i værste fald – bebyrdende afgørelser på et uhjemlet grundlag. Hjemmelsspørgsmålet er under afklaring.

Arbejdstilsynet gennemfører fra onsdag i uge 44 de skærpet coronatilsyn på arbejdspladser med vandrende arbejdskraft. Arbejdstilsynet reallokerer 50 tilsynsførende til indsatsen foreløbigt til udgangen af november. Indsatsen vil bl.a. fokusere på bygge-og anlægsområdet, landbrug- og skovbrug samt slagterier og restauranter, der ikke allerede har fået besøg i forbindelse med det skærpede coronatilsyn i uge 41 og 42.

Skulle Arbejdstilsynet vælge ikke at holde sig til vejledning, anbefaler Dansk Erhverv, at Dansk Erhverv arbejdsmiljø kontaktes.

Regeringens øvrige tiltag og anbefalinger målrettet vandrende arbejdskraft er:

Øget indsats og brug af mobile teststationer. Regionerne sender ledige mobile enheder til større arbejdspladser, camps, barakboliger o.lign. i regionen. De mobile enheder fungerer som midlertidige teststationer. Der er særligt fokus på arbejdspladser og boliger, hvor der er tilrejsende arbejdskraft.

Skærpet indsats i forhold til boligforhold, herunder tilsyn med boligforhold for tilrejsende arbejdskraft. Arbejdsgivere, der stiller bolig til rådighed opfordres til at sikre, at der sker forebyggelse af corona også ved ophold i boligen. Øvrige arbejdsgivere opfordres til at dele information herom.

Sundhedsstyrelsen udarbejder retningslinjer om forebyggelse af corona og hindring af corona-smitte blandt vandrende arbejdstagere, der deler husstand under ophold i Danmark, som kan understøtte arbejdsgiverne i denne opgave.

Regeringen vil gå i dialog med KL om, hvordan kommunerne kan bidrage med en skærpet indsats.

Der skal føres tilsyn med tilrejsende arbejdskrafts boligforhold. Regeringen vil søge Folketingets opbakning til at etablere hjemmel hertil, hvis det bliver nødvendigt.

Arbejdstilsynet supplerer med afsæt i det skærpede coronatilsyn med virksomheder med udenlandsk arbejdskraft med information i forhold til boligforhold for tilrejsende arbejdskraft, ligesom tilsynet retter henvendelse til kommune og politi, hvor relevant.

Krav om kontaktinformation i RUT og krav om hyppige test. Der opfordres til, at den kontaktperson, som allerede i dag skal angives ved registrering af udstationerede i RUT, skal være i besiddelse af kontaktinformation på alle virksomhedens udstationerede, så der via kontaktpersonen kan gives tilbud eller stilles krav om test og selvisolation. Regeringen vil søge Folketingets opbakning til at etablere hjemmel til at stille krav om at kontaktpersonen skal have kontaktinformationer.

Skærpet indsats ved samtransport. Der opfordres til brug af mundbind i forbindelse med al samtransport med deltagelse af mere end to personer, hvor transporten er arbejdsrelateret. Dette gælder også transport til og fra arbejde.

Organisering af arbejdet i ”familiegrupper”. Der opfordres til, at arbejdsgivere, hvor der er tilrejsende arbejdskraft på arbejdspladsen, skal organisere og fordele arbejdet, så det løses i mindre grupper, hvor det er de samme 5-10 personer, som arbejder sammen og holder pauser sammen.

Opfordring til brug af selvisolationspladser. Regeringen opfordrer på det kraftigste arbejdsgiverne til at sikre, at vandrende arbejdskraft i forbindelse med smitte benytter de eksisterende selvisolationspladser til forebyggelse af smittespredning.

Opfordring til brug af smitteopsporingsapp ”Smittestop”. Al tilrejsende arbejdskraft opfordres til at bruge ”Smittestop”. Arbejdsgivere/hvervgivere opfordres til at oplyse om ”Smittestop” til tilrejsende arbejdstagere.

 

Kontakt os