Gemt

Vigtigt at kompensation når hurtigt frem

20. september 2020

Nye restriktioner har ramt virksomheder stenhårdt. På den baggrund er Dansk Erhverv tilfredse med, at der nu er indgået en politisk aftale om udvidelse af kompensationsordningerne. Det vigtige er nu, at kompensationen når hurtigt frem til de ramte.

Et Folketingsflertal har netop indgået en aftale om udvidelse af de eksisterende kompensationsordninger. Aftalen indeholder b.la. kompensation for faste omkostninger ved begrænsninger på åbningstid og kompensation til selvstændige ved begrænsninger på åbningstid.

”De nye restriktioner har været som en uppercut sat ind mod en allerede groggy bokser. Restaurationslivet er en af de hårdest ramte brancher, som nu har fået det gjort endnu sværere at drive forretning. I det lys er Dansk Erhverv tilfredse med, at der nu er lavet en aftale. For det er her og nu, at de ramte virksomheder har brug for kompensation. Nu er det vigtigt, at kompensationen når hurtigt frem, og Dansk Erhverv vil naturligvis i samarbejde med vores medlemmer og myndigheder sikre, at det sker,” siger Brian Mikkelsen.

Brian Mikkelsen tilføjer, at det er positivt, at der nu er afsat 100 millioner ekstra til kompensation, og at Dansk Erhverv naturligvis er klar til at bidrage med input, hvordan midlerne kan bruges bedst muligt.

Lad restriktioner følge udviklingen
Brian Mikkelsen tilføjer, at myndighederne løbende bør lade restriktionerne følge udviklingen.

”Vi anerkender i lyset af de stigende smittetal, at der er behov for flere restriktioner. Men når smittetallene så går i den rigtige retning igen, så skal restriktionerne naturligvis genbesøges. Desuden må regeringen følge situationen tæt, for det er ikke sikkert, at den nuværende kompensation kan række langt nok og forhindre konkurser og tab af arbejdspladser. Endeligt er det vigtigt, at regeringen, i det omfang det er muligt, melder langsigtet ud. For virksomhederne har brug for at vide mest muligt om, hvad fremtiden bringer. Jeg er med på, at det er en svær øvelse for alle parter, men coronaen giver store udfordringer, som vi alle må prøve at håndtere bedst muligt,” siger Brian Mikkelsen.

Uddrag af aftale om kompensation til barer, restauranter og caféer mv. ved begrænsninger på åbningstiden

Aftalepartierne er enige om, at de følgende kompensationsmodeller vil gælde frem til og med den 31. oktober 2020 med mulighed for forlængelse året ud, såfremt der fortsat vil gælde begrænsninger på åbningstiden, og vil gælde fra den 19. august 2020, hvor den første regionale nedlukning af barer, restauranter og caféer mv. fandt sted.

1. Kompensation for faste omkostninger ved begrænsninger på åbningstid
Aftalepartierne er enige om, at når barer, restauranter og caféer mv. får forbud mod at holde åbent i et afgrænset tidsrum, gives der adgang til at søge om kompensation for faste omkostninger. Det sker efter trappemodellen i den eksisterende kompensationsordning for faste omkostninger, såfremt virksomhederne lever op til følgende kriterier:

  • Virksomheden kan dokumentere, at virksomheden er ramt af nedlukning i form af indskrænket åbningstid, i forhold til hvad der er virksomhedens normale åbningstid.
  • Virksomheden kan dokumentere en omsætningsnedgang på mindst 35 pct. relateret til begrænsningen i åbningstid i den pågældende periode, hvor nedlukningen finder sted.

Kompensationsperioden følger perioden, hvor den delvise nedlukning er gældende. Referenceperioden for omsætningsnedgangen vil være den tilsvarende periode i 2019, med mindre der gælder særlige omstændigheder, såsom barsel, hvilket kan åbne for anvendelse af en alternativ referenceperiode. Det vil som udgangspunkt være et krav, at virksomheden senest den 9. marts 2020 er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. I det omfang det er muligt, vil der blive fastsat en senere skæringsdato for registrering af virksomheden samt tilhørende referenceperiode. Det vil desuden være et krav, at kompensationen ikke overstiger virksomhedens nominelle nedgang i omsætning. Dette af hensyn til blandt andet statsstøttegodkendelsen.

Kompensationsprocenten vil svare til den eksisterende trappemodel, dvs. den vil indeholde tolv trin, startende med 25 pct. kompensation for virksomheder, der oplever en omsætningsnedgang på 35 pct., og sluttende ved 80 pct. kompensation for virksomheder, der oplever en omsætningsnedgang på 90 pct. eller derover.

Virksomheder, med begrænsning på åbningstiden kan på samme vilkår opnå kompensation for de såkaldte letfordærvelige varer.

Virksomheder, som tidligere har søgt om kompensation for faste omkostninger, kan genanvende den tidligere udformede revisorerklæring.

Aftalepartierne er enige om, at underleverandører, hvis altovervejende leverancer er til barer, restauranter og caféer mv., der bliver pålagt en begrænsning i åbningstiden, også bør være kompensationsberettigede som i den eksisterende kompensationsordning for faste omkostninger, såfremt de kan dokumentere en omsætningsnedgang på mindst 35 pct. relateret til begrænsningen i åbningstid. Da det kan vise sig vanskeligt at dokumentere den specifikke relation mellem omsætningsnedgangen og begrænsningen i åbningstid for de virksomheder, der leveres til, forudsætter dette element en særskilt statsstøttegodkendelse.

Aftalepartierne noterer sig i tillæg hertil, at virksomheder, som er fuldt ud tvangslukket som følge af, at de ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent i en periode, eller er ramt af forsamlingsforbuddet på over 500 personer, fortsat har mulighed for at ansøge om kompensation for en del af deres faste omkostninger frem til og med den 31. oktober 2020 med mulighed for forlængelse året ud, såfremt restriktionen fortsat gælder.

Aftalepartierne noterer sig yderligere, at såfremt det ikke vil være økonomisk rentabelt at holde åbent mens virksomheden er underlagt restriktioner på åbningstid, har virksomheden adgang til at nedlukke, og blive omfattet af kompensation efter de gældende regler.

Der indføres en særlig foranstaltning for virksomheder der maksimalt har ansatte svarende til 5 fuldtidsstillinger. Såfremt det for virksomheden ikke vil være økonomisk rentabelt at holde åbent som følge af de nye restriktion på åbningstid, gives der mulighed for at få dækket op til 90 pct. af de faste omkostninger. En forudsætning for den højere støtteprocent er at virksomheden i kompensationsperioden ingen omsætning har.

2. Kompensation til selvstændige ved begrænsninger på åbningstid
Aftalepartierne er endvidere enige om, at selvstændige, der driver barer, restauranter eller caféer mv., og som får forbud mod at holde åbent i et afgrænset tidsrum, gives adgang til at søge om kompensation efter den eksisterende kompensationsordning for selvstændige, såfremt den selvstændige lever op til følgende kriterier:

  • Den selvstændige kan dokumentere, at vedkommendes virksomhed er ramt af nedlukning i form af indskrænket åbningstid, i forhold til hvad der er vedkommendes virksomheds normale åbningstid. –
  • Den selvstændige kan dokumentere, at vedkommendes virksomhed har en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. relateret til begrænsningen i åbningstid i den pågældende periode, hvor nedlukningen finder sted. En periode skal dog som minimum være 14 dage og opgøres forholdsmæssigt i forhold til samme periode sidste år.

Referenceperioden for omsætningsnedgangen vil være den tilsvarende periode i 2019, med mindre der gælder særlige omstændigheder, såsom barsel, hvilket kan åbne for anvendelse af en alternativ referenceperiode. Det vil som udgangspunkt være et krav, at virksomheden senest den 9. marts 2020 er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. I det omfang det er muligt, vil der blive fastsat en senere skæringsdato for registrering af virksomheden samt tilhørende referenceperiode.

Kompensationen vil udgøre 90 pct. af omsætningstabet i den konkrete periode dog maksimalt et forholdsmæssigt beløb svarende til op til 23.000 kr. pr. måned, som i den eksisterende ordning.
Omsætningsperioden fastsættes efter samme model som den, der gælder for den gældende målrettede ordning for selvstændige.

Aftalepartierne noterer sig i tillæg hertil, at selvstændige, som er fuldt ud tvangslukket som følge af, at de ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent i en periode, fortsat har mulighed for at ansøge om kompensation via den eksisterende kompensationsordning for selvstændige mv. frem til og med den 31. oktober 2020 med mulighed for forlængelse året ud, såfremt restriktionen fortsat gælder. Det gælder for selvstændige, der driver natklub, diskotek og lignende, og som aktuelt er fuldt ud tvangslukket som følge af COVID19, at disse fortsat vil kunne søge om kompensation efter de gældende kriterier og kompensationssatser.

3. Arrangørordningen
Arrangører, der er hovedansvarlige for aflyste arrangementer eller udsatte arrangementer med 350 deltagere eller derover, har efter de nærmere fastsatte regler fortsat mulighed for at ansøge om kompensation via arrangørordningen, frem til og med den 31. oktober 2020. Der er mulighed for forlængelse året ud, såfremt restriktionen fortsat gælder. Der kan således ydes kompensation til arrangører ramt af et forsamlingsforbud, fx til arrangører af professionelle sportsturneringer, hvilket også vil omfatte regionalt fastsatte forsamlingsforbud.

En bar, restaurant eller café mv., der må aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et arrangement, vil således kunne få kompensation under ordningen, såfremt arrangøren lever op til kriterierne i ordningen.

4. Arbejdsfordelings- og lønkompensationsordningen
Aftalepartierne noterer sig, at regering har indgået to trepartsaftaler (aftale af 5. juni 2020 & aftale af 30. august 2020), der har betydning for, og kan anvendes i den aktuelle situation, af virksomheder, der er berørt af denne aftale.

5. Yderligere økonomisk hjælp til caféer, restauranter og barer, mv.
Aftalepartierne er desuden enige om i uge 39 at drøfte udmøntning af en pulje på 100 millioner kroner i 2020 til at imødegå økonomiske udfordringer for caféer, restauranter og barer, mv.

Læs hele aftalen på em.dk: Kompensation til barer, restauranter og caféer mv. ved begrænsning på åbningstiden

Kontakt os

Kommunikation

Lars Ohlsen

Pressechef
Oplevelse & Velfærd

Lars Ramme Nielsen

Markedschef
Medarbejderprofil