Gemt

Afvikling af kompensationspakker vil føre til konkurser

07. april 2021

Produktivitetsrådet under det Økonomiske Råd har netop offentliggjort produktivitetsrapporten for 2021. Rapporten har primært fokus på coronakrisen og den grønne omstilling. Dansk Erhverv erklærer sig på lange stræk enige med rådet.

Produktivitetsrådet anerkender, at kompensationspakkerne har dæmpet den umiddelbare krise, men er samtidig bekymret for bivirkningerne ved dem. Konkret konstaterer rådet, at hjælpepakkerne begrænser den markedsdynamik, der normalt sikrer, at ressourcerne bevæger sig fra lavproduktive til virksomheder med højere produktivitet. Det betyder ifølge Produktivitetsrådet et tab af produktivitet, der bliver større, jo længere kompensationspakkerne fastholdes, efter at aktivitetsforbud er afviklet.

”Dansk Erhverv er enige i, at kompensationspakkerne bør afvikles i takt med, at virksomhederne får mulighed for at betjene kunder under mere almindelige vilkår. Det bliver desværre ikke uden et stigende antal konkurser, i takt med at kompensationspakkerne afvikles, da erhvervslivet har optaget store lån, udskudte betalinger til staten samt drænet egenkapitalen. Coronakrisen har medført politiske beslutninger, der har eksproprieret virksomhedernes muligheder for at bedrive virksomhed på almindelige vilkår. Derfor har det været nødvendigt med kompensationspakkerne. Samlet set har de sammen med virksomhedernes omstillingsevne og egenkapital bidraget til, at dansk økonomi ikke har lidt et større produktivitetstab under coronakrisen. Pakkerne har bidraget til at sunde og produktive virksomheder, ikke er gået konkurs under coronakrisens erhvervsmæssige restriktioner og nedlukninger af erhverv. Det ville have ført til tab af værdifuld knowhow, kunderelationer og arbejdsgange med videre og dermed have skadet både produktiviteten og velstanden herhjemme,” siger Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv.

Bør ikke være overforsigtige
Dansk Erhverv deler ikke Produktivitetsrådets bekymring om, at kompensationspakkerne kan have skabt en generel, måske ligefrem usund, forventning hos dansk erhvervsliv om, at staten træder til med hjælpepakker, hvis en tilsvarende situation opstår i fremtiden.

”Coronakrisen er en 100-års krise, som har udløst historiske restriktioner og indgreb i den normale markedssituation. I en sådan situation er det helt nødvendigt, at staten kompenserer de berørte virksomheder. Det er vores optik langt fra hensigtsmæssigt, at virksomhederne opbygger et beredskab, der gør dem i stand til at håndtere en 100-års krise så voldsomt, som coronakrisen har medført. Det ville være en overforsigtighed, der vil låse unødig kapital, der ellers ville kunne have været brugt fornuftigt til at udvikle og investere i nye forretningsmuligheder, forskning og ny teknologi. Det vil altså entydigt kunne skade produktivitetsudviklingen, hvis virksomhederne anlægger en overforsigtig strategi,” siger Tore Stramer.

Coronakrisen kan løfte produktiviteten
Produktivitetsrådet vurderer, at coronakrisens langsigtede konsekvenser på produktiviteten langt fra er entydige. Der er muligheder for, at produktiviteten kan komme styrket ud af coronakrisen, hvis flere virksomheder automatiserer deres produktion, ligesom øget anvendelse af e-handel kan styrke produktiviteten.

”Den opfattelse deler vi i Dansk Erhverv, men det kræver en ambitiøs strategi, hvis vi skal sikre, at dansk erhvervsliv kommer styrket ud af coronakrisen. Der er brug for, at regering og Folketing lancerer en ambitiøs vækstpakke, der styrker dansk erhvervslivs muligheder for at investere i tiltag, der øger produktiviteten. Her bør man se på en generel lempelse af erhvervsbeskatningen og et permanent øget investeringsfradrag inden for eksempelvis forskning og udvikling,” siger Tore Stramer.

Deler klimakonklusionerne
På lange stræk deler Dansk Erhverv rådets analyse og konklusioner, når det gælder den grønne omstilling.

”Vi er helt enige i, at vi bør beskatte det, som vi vil have mindre af. Der skal altså flere skatter og afgifter på udledning af drivhusgasser og omvendt færre skatter og afgifter på det, som vi vil have mere af, hvilket er virksomheder, der skaber arbejdspladser, velstand og udvikling. Derudover haster det med en hurtig udmelding og politisk beslutning af afgiftsniveauet i 2030. For lige nu er der usikkerhed på området, og det er til skade for både den grønne omstilling og for dansk erhvervsliv,” siger Tore Stramer.

Kontakt os

Kommunikation

Lars Ohlsen

Pressechef