Gemt

Konkurrenceklausul i ejeraftale var ikke omfattet af lov om ansættelsesklausuler

22. april 2021

Højesteret har fastslået, at en konkurrenceklausul, der var indgået som led i en ejeraftale, ikke var omfattet af ansættelsesklausulloven. Klausulen kunne derfor opretholdes.

Ansættelsesklausulloven
Efter lov om ansættelsesklausuler er der mulighed for at indgå aftale mellem en arbejdsgiver og en medarbejder om kunde- og/eller konkurrenceklausuler. Loven fastlægger betingelserne for, at en konkurrenceklausul gyldigt kan indgås og opretholdes.

Hvis en arbejdsgiver opsiger ansættelsesforholdet, uden at lønmodtageren har givet rimelig anledning hertil, eller hvis lønmodtageren selv fratræder sin stilling, og arbejdsgiverens undladelse af at opfylde sine forpligtelser har givet gyldig grund hertil, er en aftale om en konkurrenceklausul ikke gyldig. 

Sagen kort
En medarbejder var samtidig medejer af den virksomhed, han var ansat i. Der var mellem virksomheden og medarbejderen indgået to separate aftaler; en ansættelseskontrakt og en ejeraftale.

Ejeraftalen indeholdt en toårig konkurrenceklausul. På grund af uoverensstemmelser mellem parterne overdrog medarbejderen sin ejerandel til den anden medejer og udtrådte dermed som ejer af virksomheden. Han fortsatte dog efterfølgende som almindelig medarbejder i en periode, indtil ansættelsen blev bragt til ophør fra virksomhedens side.

Medarbejderen mente, at den konkurrenceklausul, der var indgået som en del af ejeraftalen og bekræftet i aftalen om overdragelse af ejerandelen, var bortfaldet efter lov om ansættelsesklausuler, idet medarbejderen var blevet opsagt af virksomheden, uden at han havde givet rimelig anledning hertil.  

Virksomheden fastholdt, at konkurrenceklausulen bestod, og anmodede retten om at nedlægge forbud mod de konkurrerende aktiviteter, som den tidligere medejer var i gang med på LinkedIn.  

Højesterets afgørelse
Højesteret lagde til grund, at det ikke med lov om ansættelsesklausuler var hensigten at ændre den gældende retstilstand, som kun fandt anvendelse på ansættelsesforhold. Dermed bestod den konkurrenceklausul, der var indgået som en del af ejeraftalen, da den ikke var en del af et ansættelsesforhold. Det forbud som byretten og landsretten havde nedlagt mod konkurrerende aktiviteter over for den tidligere medejer, kunne derfor opretholdes.  

Dansk Erhverv bemærker
Afgørelsen bekræfter, at en ejeraftale er et aftaleforhold, der ikke er omfattet af lov om ansættelsesklausuler. Det er alene urimelighedsbetragtningen i lovens § 11, stk. 2, der er gældende for aftaler, der ikke er indgået som et led i et ansættelsesforhold. Afgørelsen bekræfter dermed den retstilstand, der hele tiden har været gældende.

Dansk Erhverv anbefaler medlemsvirksomhederne at rette henvendelse, hvis du har spørgsmål til konkurrence- og kundeklausuler.

Kontakt os