Gemt

Sagligt at opsige en medarbejder med 40 års anciennitet på grund af besparelser

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE 29. AUGUST 2021

Det var sagligt at opsige en medarbejder, der havde takket nej til en varslet lønnedgang, da virksomheden havde godtgjort, at varslingen skete ud fra et besparelseshensyn.

 

Det siger reglerne
Hvis en arbejdsgiver ønsker at ændre væsentligt i en medarbejders ansættelsesvilkår, skal arbejdsgiveren juridisk set opsige medarbejderen og tilbyde denne genansættelse på de nye vilkår. Vælger medarbejderen ikke at acceptere vilkårsændringen, er medarbejderen at betragte som opsagt af arbejdsgiveren. Væsentlige ændringer skal være sagligt begrundet i enten medarbejderens eller arbejdsgiverens forhold, fordi de sidestilles med en opsigelse. Hvis ændringen ikke er begrundet i saglige hensyn, og medarbejderen takker nej til ændringen, risikerer arbejdsgiveren at skulle betale en godtgørelse efter f.eks. funktionærloven eller Hovedaftalen mellem DA og FH.

Sagen kort
Sagen handlede om en tandklinikassistent, der i april 2020 – efter cirka 40 års ansættelse – blev varslet 10 procent ned i løn. Begrundelsen var, at virksomheden havde behov for at foretage store økonomiske besparelser som følge af et dårligt regnskab i 2019 samt den omfattende COVID-19 pandemi. Medarbejderen ønskede ikke at acceptere den varslede lønnedgang og kunne derfor betragte sig selv som værende opsagt af virksomheden.  

Medarbejderen mente, at den varslede lønnedgang og følgende opsigelse var usaglig og indbragte sagen for Afskedigelsesnævnet.

Afskedigelsesnævnets afgørelse
Afskedigelsesnævnet fandt det bevist, at virksomheden blandt andet på grund af COVID-19 pandemien havde behov for at forbedre klinikkens økonomi. Afskedigelsesnævnet lagde vægt på, at virksomhedens revisor havde rådet til at reducere omkostningerne til klinikassistenter, da der var sket en øgning i antallet af disse i 2019, og at virksomheden oplevede en omsætningsnedgang på 1,2 mio. kr. i de første fire måneder i 2020. Nævnet lagde også vægt på, at virksomheden havde en faldende patienttilgang, ligesom det var usikkert, hvordan COVID-19 pandemien ville påvirke virksomhedens omsætning i den resterende del af 2020.

Fordi virksomheden inden varslingen havde inddraget samtlige klinikassistenter i virksomhedens økonomiske situation og haft individuelle samtaler med hver enkelt klinikassistent, og da virksomheden endvidere ønskede, at alle klinikassistenter skulle bidrage ligeligt til forbedringen af virksomhedens økonomi, fandt Afskedigelsesnævnet, at virksomheden – på trods af medarbejderens lange anciennitet – var berettiget til at varsle medarbejderen ned i løn.

Virksomheden blev på den baggrund frifundet.

Dansk Erhverv bemærker
Afskedigelsesnævnets afgørelse er i tråd med tidligere praksis.

Afgørelsen viser, at en arbejdsgiver har et vidt skøn over hvilke tiltag, der må anses som nødvendige i en besparelsessituation, og en medarbejders lange anciennitet fører ikke nødvendigvis til, at medarbejderen ikke skal bidrage på lige fod med de øvrige medarbejdere.    

Dansk Erhverv anbefaler altid medlemsvirksomheder at rette henvendelse, hvis de påtænker at ændre ansættelsesvilkårene for eller opsige en medarbejder med lang anciennitet. 

Kontakt os