; ;
Gemt

2022 bliver et afgørende år for CSR-professionelle

17. december 2021

Data, transparens, rapportering og professionalisering er nøgleord for CSR-året 2021. Spørgsmålet er, om snebolden ruller videre, tager til i fart, eller stilner af i 2022.

 

Fra kvalitativ til kvantitativ disciplin
CSR, sustainability, samfundsansvar, eller hvad man nu ønsker at kalde det, har i 2021 udviklet sig fra primært at være en kvalitativ disciplin til gradvist at blive mere kvantitativ. Baggrunden er en hastig og markant modning af feltet. Fra at være en løselig, frivillig og primært kvalitativt-beroende disciplin har området undergået en professionalisering med ophæng i markant flere regulatoriske krav og rammer. Området er blevet et teknisk fagområde i sin egen ret. Om denne udvikling fortsætter i 2022, vil i høj grad afhænge af, om de mange regulatoriske initiativer, der er planlagt i 2022, reelt fremsættes, eller udskydes. For nogle af forslagene vil det ikke være første gang.

I boksen nederst kan du læse om hvilke forslag, Dansk Erhverv følger, og hvornår de ventes fremsat.

En rådgiverfunktion under forandring
CSR-rådgiver funktionen er i mange virksomheder vokset ud af kommunikationsafdelingen og har fået egne ben at stå og gå på. I stedet for at referere ind til fx kommunikationsdirektøren eller direktøren for kommercielle forhold, så refererer mange CSR-professionelle nu direkte til CFO’en/finansdirektøren, eller måske er noget i dén dur under opsejling. Nogle steder har CSR-rådgiveren også fået titel af ’Director’ med tilhørende personale- og budgetansvar. Det hænger bl.a. sammen med de mange nye datakrav fra mange forskellige kanter, som virksomhederne står overfor.

Summen af tiltagene
Det er ikke det enkelte tiltag, der i sig selv er epokegørende, men derimod summen. De tiltag, der er nævnt her i artiklen, er blot et udsnit af de horisontale krav, der er på vej til virksomhederne. Hertil skal lægges sektorlovgivning, der pålægger virksomhederne konkrete handlinger og systemer, der kan tilvejebringe data og transparens, f.eks. yderligere krav til cirkularitet og eco-design af produkter, krav til affaldshåndtering, genbrug m.m.

Året 2022, og om de planlagte initiativer føres ud i livet, bliver i høj grad en lakmus-test for, om bæredygtighedsdata og -rapportering støbes yderligere ind i fundamentet for virksomhedernes fremtidige kommunikation og strategi, og dermed fortsætter den grundlæggende forandring af CSR-rådgiverens virke.

Her ser du planen over de ventede initiativer og lovforslag i 2022:

 

Januar 2022: Taksonomiens to første miljømål

Rapporteringsforpligtelse træder i kraft for regnskabsåret 2021 på den første delegerede retsakt, der vedrører klima.

 

Februar 2022: Lovforslag om skærpede måltal og politikker for det underrepræsenterede køn

 

Q1 2022: CSR-rapportering

EU-Parlamentet og Rådet forhandler pt den endelige lovtekst på grundlag af Kommissionens forslag fra april 2021. Det ventes, at de når til enighed i løbet af Q1 2022.

 

Q1 2022: Taksonomiens øvrige 4 miljømål

Kommissionen vedtager den sidste delegerede retsakt for mål 3-6 i taksonomien (marineressourcer, cirkulær økonomi, forurening og biodiversitet) hvorefter Rådet og Parlamentet har op til 6 måneder til at stemme i mod. Hvis ikke det sker træder den i kraft med virkning fra 1. januar 2023.

 

Februar 2022: Rapportering om diversitet

Det ventes, at der fremsættes lovforslag om Skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn.

 

30. marts 2022: Lovpligtig due diligence og bæredygtig selskabsledelse

Forslaget Sustainable Corporate Governance ventes fremsat af EU-Kommissionen. Det er allerede i 2021 blevet udskudt af flere omgange, som følge af en negativ udtalelse fra Kommissionens udvalg for Forskriftskontrol, der står for at kvalitetssikre de analyser, der ligger til grund for ny EU-lovgivning. 

 

Juli 2022: Taksonomiens screeningskriterier evalueres

Senest den 13. juli 2022 og derefter hvert tredje år offentliggør EU Kommissionen en rapport om anvendelsen af Taksonomi forordningen og effektiviteten af screeningkriterierne samt evt. behov for at supplere kriterierne.

 

Oktober 2022: CSRD standarder

Første sæt af standarder til brug for CSRD ventes præsenteret af EFRAG. Andet sæt ventes klar året efter oktober 2022.

 

Januar 2023: Rapportering for alle Taksonomiens områder træder i kraft

Indrapportering for 2022 for alle aktiviteter omfattet af taksonomien træder i kraft. Artikel 8 der omfatter rapporteringskrav for virksomheder finder anvendelse.

 

Relaterede artikler:

CSR 2021: Tsunami af regler fra EU

EU-regulering af bæredygtighedsområdet - hvor peger det hen?