; ;
Gemt

Fødevarestyrelsens kontrolkampagner i 2022

21. december 2021

Svindel, sporbarhed, rengøring, anprisninger og kemiske forureninger. Fem kontrolkampagner starter Fødevarestyrelsen op i januar, og de har flere på programmet i løbet af 2022. Få overblikket her.

 

Fødevarestyrelsen har prioriteret næste års kontrolkampagner på baggrund af en risiko- og behovsvurdering. Planen kan blive justeret i løbet af året.

Kontrolkampagnerne gennemføres ved særskilte kontrolbesøg eller i forbindelse med den ordinære kontrol, og vil ikke blive annonceret på forhånd. Kontrollen kan omfatte:

  • Prøvetagning
  • Inspektion af de fysiske forhold
  • Kontrol af dokumenter

Hvornår

Kontrolkampagne/Formål

Målgruppe

Januar-april

Opson XI

Bekæmpe handel med falske og underlødige fødevarer.

 

Styrke det internationale samarbejde.

 

Styrke det nationale samarbejde mellem politi og fødevaremyndigheder.

 

Styrke samarbejdet med private partnere fra fødevareindustrien.

Ingen information.

Januar- oktober

Sporbarhed – opfølgning

Kontrollere sporbarhed på fødevarer.

 

Afdække om virksomhederne har styr på sporbarhed.

 

Afdække om vejledningen fra sidste kampagne har haft effekt.

Tilpasset problemområderne fra kampagnen fra 2021.

Januar-august

Rengøring før opstart af produktion i engrosvirksomheder

Kontrollere virksomhedens rengøringskontrol før opstart, hvor udstyr og lokaler formodes at være rengjort og om nødvendigt desinficeret.

 

Kontrollere, om virksomheden sikrer, at der ikke er kondens på overliggende strukturer.

 

Kontrollere, at virksomheden følger op på mangelfuld rengøring/desinfektion.

 

Kontrollere virksomhedens evt. procedurer for desinfektion af overflader efter rengøring.

Produktionsvirksomheder i engros, der håndterer råt kød, andre animalske fødevarer og vegetabilske fødevarer.

Januar-september

Ernærings- og sundhedsanprisninger på dagligvarer

Kontrollere, om ernærings- og sundhedsanprisninger, på dagligdagsfødevarer og/eller markedsføringsmateriale er i overensstemmelse med reglerne.

 

Vejlede virksomhederne om brugen af ernærings- og sundhedsanprisninger.

 

Efterse, om regelefterlevelsen er forbedret siden kontrolkampagnen i 2019.

Engros- og detailvirksomheder, inkl. importvirksomheder, der er ansvarlige for mærkningen/markedsføringen med ernæring- og sundhedsanprisninger på almindelige dagligdags fødevarer, inkl. hovedkontor for kæder.

Januar-december

Analytiske kontaminanter

Kontrollere, at EU-grænseværdier for kemiske forureninger overholdes (ved analyse).

 

I det omfang det er muligt fokuseres der på dansk producerede produkter, men importerede og samhandlede fødevarer kontrolleres også. 

 

Kontrollere kvaliteten af olivenolie.

Ingen information.

Februar-april

Detailvirksomheders levering af animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder

Kontrollere, at fødevarevirksomheder, der leverer animalske fødevarer efter "1/3-reglen" eller "oplagringsreglen", har aktiviteten korrekt registreret i KOR.

 

Kontrollere, at detailvirksomheder, der leverer animalske fødevarer til andre detailvirksomheder efter "1/3-reglen", kan fremvise et regnskab, der lever op til dokumentationskravet, og at leverancerne er inden for omsætnings-, mængde- og afstandsgrænserne, samt at krav om sporbarhed er overholdt.

 

Kontrollere at detailvirksomheder, der leverer animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder efter "oplagringsreglen", overholder betingelserne herfor, herunder at aktiviteterne udelukkende består i oplagring (eller transport), at de specifikke temperaturkrav i bilag III i den animalske hygiejneforordning er overholdt, samt at krav om sporbarhed er overholdt.

 

Øge detailvirksomheders kendskab til mulighederne for at levere animalske fødevarer til andre detail- og engrosvirksomheder og vejlede dem herom.

Detailvirksomheder med registrering efter 1/3-reglen, fx dagligvareforretninger, institutionskøkkener, restauranter og specialforretninger.

Detailvirksomheder og detail med engros med registrering efter oplagringsreglen, fx dagligvareforretninger, institutionskøkkener, restauranter og specialforretninger samt engroshandel med salg til detailvirksomheder.

April-august

Transport i forbindelse med e-handel

Ingen information.

Transportvirksomheder som leverer fødevarer til den endelige forbruger.

April-september

Markeder og festivaler

Kontrollere, om virksomhederne er under eller over bagatelgrænsen for om de skal være registreret hos Fødevarestyrelsen.

 

Kontrollere, om virksomheden overholder relevante hygiejneregler, herunder bl.a. adgang til toiletter, tilstrækkelige håndvaskefaciliteter, personlig hygiejne, skadedyrssikring, opbevaringstemperatur og køl/varmholdelelse.

 

Kontrollere, at der er sporbarhed på fødevarerne.

 

Vejlede virksomhederne om relevante fødevareregler.

 

Opnå en mere ensartet kontrolindsats i disse virksomheder på tværs af landsdele.

Fødevarevirksomheder og private aktører, der har fødevareaktiviteter på diverse markeder og festivaler rundt omkring i landet.

Juni-december

Mærkning af færdigpakkede fødevarer

Sikre, at forbrugere køber sikre fødevarer samt får korrekte oplysninger om fødevaren, således at de kan træffe et oplyst og prioriteret valg.

 

Kontrollere, at færdigpakkede fødevarer mærkes korrekt med de obligatoriske mærkningsoplysninger.

Detailvirksomheder som færdigpakker og mærker fødevarer, Engrosvirksomheder med produktion og mærkningsansvar, Engrosvirksomheder (lagre og kontorvirksomheder) med import/samhandel med mærkningsansvar. Importører med mærkningsansvar.

Juli-december

Fiskeparasitter

Kontrollere og vejlede om den visuelle undersøgelse af de rensede fisk i bughulen i forbindelse med udtagningen af indvolde og afvaskningen af fisken.

 

Kontrollere og vejlede om den visuelle undersøgelse af udskæringer af fisk og fiskefileter.

 

Kontrollere og vejlede om frysebehandling af fisk og fiskevarer, der skal spises rå, marineret, saltet, koldrøget eller på anden måde behandlet.

Fisk engros, detail fiskehandlere, restauranter og institutionskøkkener.

Juli-december

Kontrol af de mikrobiologiske kriterier

Kontrollere, at virksomhederne udtager det korrekte antal prøver på den korrekte måde, og at prøverne analyseres med godkendte metoder.

 

Kontrollere, at virksomhederne anvender et laboratorium med et dokumenteret kvalitetssikringssystem.

 

Kontrollere, at resultaterne er dokumenterede.

 

Kontrollere, at virksomhederne reagerer på utilfredsstillende analyseresultater i henhold til sine HACCP-procedurer – herunder iværksætter korrigerende handlinger.

Engrosvirksomheder, der fremstiller relevante fødevarer omfattet af de mikrobiologiske kriterier.

Juli-december

Import fra tredjelande af sammensatte fødevarer

Kontrollere og vejlede om import af sammensatte produkter.

 

Øge kendskabet hos importører til nye regler gældende fra 2021.

 

Sikre korrekt registrering af importørerne hos Fødevarestyrelsen.

Virksomheder, der importerer fra lande uden for samhandelsområdet – både store og små.

Oktober-december

Buffet

Ingen information.

Ingen information.

 

Læs mere om kontrolkampagner 2022 på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Fødevarer

Saoirse McKeever Andersen

Fagchef for fødevarer
Fødevarer

Anders Kroman Liin

Politisk konsulent