Gemt

Det var lovligt at opsige en handicappet medarbejder

10. februar 2021

En medarbejder med en diskusprolaps mente at have været udsat for ulovlig forskelsbehandling i forbindelse med en opsigelsesrunde. Det var Ligebehandlingsnævnet dog ikke enig i.

Hvad siger reglerne
Forskelsbehandlingsloven beskytter handicappede medarbejdere mod afskedigelse eller forringelse af deres ansættelsesvilkår. Beskyttelsen indebærer, at en virksomhed ikke må lægge vægt på en medarbejders handicap ved beslutning om opsigelse eller vilkårsændring.

En medarbejder er handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand, hvis vedkommende har en lidelse, der medfører en funktionsnedsættelse, som forhindrer vedkommende i at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre, og denne funktionsnedsættelse er af lang varighed.

Sagen kort
En medarbejder blev opsagt i forbindelse med en større sparerunde på virksomheden. Medarbejderen havde en konstateret diskusprolaps på tidspunktet for opsigelsen.

Ved udvælgelsen af hvilke medarbejdere, der bedst kunne undværes, havde virksomheden lagt vægt på en række neutrale kriterier. Dog havde virksomheden også udtalt, at der fremadrettet skulle arbejdes mere effektivt og fleksibelt.

Medarbejderen mente, at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven, da hendes diskusprolaps forhindrede hende i at arbejde mere effektivt og fleksibelt og dermed stillede hende ringere end andre medarbejdere. Medarbejderne indbragte derfor sagen for Ligebehandlingsnævnet.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse
Ligebehandlingsnævnet kom frem til, at medarbejderen led af et handicap på opsigelsestidspunktet. Nævnet fandt dog, at samtlige kriterier, som virksomheden havde lagt vægt på ved udvælgelsen, var objektive og begrundet i et sagligt formål. Det gjaldt også kriteriet om fleksibilitet. Nævnet udtalte, at det i den konkrete situation var hensigtsmæssigt og nødvendigt også at lægge vægt på dette kriterium i udvælgelsen af, hvilke medarbejdere der bedst kunne undværes.

Opsigelsen var derfor ikke sket i strid med forskelsbehandlingsloven, og virksomheden blev frifundet.

Dansk Erhverv bemærker
Dansk Erhverv er enig i afgørelsen, der viser, at en medarbejder med et handicap godt kan opsiges lovligt og sagligt, hvis opsigelsen ikke er begrundet i medarbejderens handicap. Det er dog afgørende, at kriterierne, der anvendes ved vurderingen af hvilke medarbejdere der bedst kan undværes, er objektive og saglige.

Dansk Erhverv anbefaler medlemmer at rette henvendelse, hvis de påtænker at opsige en medarbejder, der muligvis kan være – eller er - beskyttet af forskelsbehandlingsloven.

Kontakt os