Gemt

Husk at satserne i bl.a. Butiksoverenskomsten stiger pr. 1. marts 2021

10. februar 2021

Pr. 1. marts 2021 ændres en række satser i Butiksoverenskomsten og flere af Dansk Erhverv Arbejdsgivers andre overenskomster. Ændringerne vedrører primært lønsatser, forskudttidstillæg og bidrag til Fritvalgs Lønkonto.

Regulering af minimallønnen
I henhold til Butiksoverenskomstens aflønningsregler stiger minimallønnen pr. 1. marts 2021. Det er derfor vigtigt at få reguleret lønnen for medarbejdere, der er aflønnet med Butiksoverenskomstens minimallønssats, med virkning fra den 1. marts 2021.

Hvis medarbejderen får en højere løn end minimallønnen med tillæg af et eventuelt anciennitetstillæg, er der ikke pligt til at regulere lønnen som følge af satsstigningen i minimallønnen, idet stigningen i så fald kan modregnes.

Hvis en medarbejder er aflønnet med Butiksoverenskomstens minimallønssats, og der ikke foretages en regulering i henhold til overenskomsten, kan det udgøre et overenskomstbrud, der kan udløse krav om efterbetaling og bod.

De nye minimallønssatser udgør pr. 1. marts 2021:

  kr. pr. md.
Faglært 21.289,00
Ufaglært 19.789,00
Unge under 18 år 11.255,00

Herudover reguleres lønnen ligeledes for elever og KVU-studerende.

Forskudttidstillæg
Til medarbejdere, der arbejder på bestemte tidspunkter af døgnet og i ugen, skal der ydes et forskudttidstillæg. Tillægget stiger også med virkning fra og med den 1. marts 2021.

Forskudttidstillægget udgør pr. 1. marts 2021:

  kr. pr. time
Hverdage 18.00-23.00 27,30
Hverdage 23.00-06.00 36,65
Lørdage 15.00-24.00 48,05
Søn- og helligdage 00.00-24.00 53,45

Forskudttidstillægget betales for timer, der ligger indenfor den normale effektive arbejdstid på 37 timer. Tillægget ydes ikke ved overarbejde og fridage.

For visse grupper af medarbejdere udgør tillægget dog kun det halve af ovennævnte satser. Det gælder bl.a. for unge under 18 år.

Fritvalgs Lønkonto
Den enkelte medarbejder har ret til en Fritvalgs Lønkonto, som medarbejderen kan anvende i forbindelse med f.eks. ferie eller fridage eller som et ekstra pensionsbidrag m.v.

Bidraget til Fritvalgs Lønkontoen udgør pr. 1. marts 2021 6,0 pct. af den ferieberettigede løn.

Medarbejdere har som udgangspunkt ret til at få udbetaling fra Fritvalgs Lønkontoen op til to gange årligt. Medarbejderen skal give besked senest den 10. i den måned, hvor udbetalingen skal ske. Under visse betingelser er der mulighed for, at bidraget kan udbetales løbende sammen med lønnen. Læs mere herom i overenskomsten.

Hvis du har spørgsmål til de nye satser, kan du kontakte Dansk Erhvervs Hotline på tlf. 3374 6400.

Kontakt os