; ;
Gemt

Vi skal genrejse hotel- og restaurationsbranchen

Dansk turisme, hotel- og restaurationsbranchen er i knæ. I 2020 mistede hotel- og restaurationsbranchen 21 milliarder kr. i omsætning. Dansk Erhverv opfordrer derfor til, at regeringen og Folketinget hurtigst muligt påbegynder et arbejde med målrettede tiltag, der kan sikre bedre betingelser for, at branchen kan rejse sig, når corona-restriktionerne igen tillader det.

SYV FORSLAG TIL MÅLRETTEDE TILTAG

Dansk Erhverv foreslår syv målrettede tiltag, der kan bidrage til, at hotel- og restaurationsbranchen får mulighed for at rejse sig igen. Læs uddybende om forslagene nederst på siden og i vores udspil

  • Fjern begrænsningen på underskudsfremførsel
  • Modregning af årene 2020 og 2021 i 2018 og 2019
  • Fuld momsafløftning for virksomheders restaurantbesøg
  • Halvering af momsen for hotel- og restauration i et år
  • Danmarks markedsandele af internationale møder, kongresser og sportsevents skal øges
  • Håndhævelse og fair konkurrence med Airbnb
  • Opgør med bookingportalernes pris-paritets-klausuler

24. februar 2021

Kompensationsordninger bidrager i disse uger og måneder til, at hoteller og restauranter kan kompenseres for dele af deres omsætningstab, som følge af corona-restriktioner og nedlukningen af samfundet.
 
Men kompensationerne er langt fra tilstrækkelige for hotel- og restaurationsbranchen, der som konsekvens af corona-restriktionerne opbygger store underskud og tilmed har lange udsigter til en normalisering. Lukkede grænser og forsamlingsforbud er hårde odds for hoteller og restauranter.

Derfor foreslår Dansk Erhverv torsdag i Børsen, at regeringen og Folketinget påbegynder et arbejde med målrettede tiltag, der kan være med til at sikre bedre betingelser for, at branchen kan rejse sig, når restriktionerne igen tillader det.

”Dansk turisme, hotel- og restaurationsbranchen er i knæ som konsekvens af vidtgående corona-restriktioner. Konsekvenserne er tusindvis af tabte arbejdspladser, store underskud og lange udsigter til en normalisering. Situationen kræver, at vi skaber de bedste mulige vilkår for, at branchen kan rejse sig igen. I den forbindelse bør der snarest udarbejdes målrettede genåbningsinitiativer for branchen, hvilket vi i dag lancerer konkrete bud på,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv foreslår syv konkrete tiltag, der kan være med til at skabe aktivitet i branchen og danne grundlag for en kommende politisk handlingsplan.

”Vi skal bruge ventetiden fornuftigt frem mod genåbningen, og for at få størst mulig virkning og højest mulig effekt skal tiltagene aftales og times førend verden igen åbner op. Tiltagene skal være med til at sikre aktivitet i branchen og samtidig bidrage til, at nogle af de strukturelle begrænsninger, som dansk turisme har kæmpet med i mange år, bliver fjernet,” siger Brian Mikkelsen.

Oplevelses- og turismeerhvervene var de første, der blev ramt af restriktioner og nedlukning. Og meget tyder på, at de bliver de sidste, der opnår en normalisering i omsætningen.

21 mia. kr. i tabt omsætning i 2020  
Hotel- og restaurationsbranchen tabte i 2020 21 milliarder kroner i omsætning. Opgjort i lønmodtagerbeskæftigelsen viser tallene, at hver sjette (18,2 pct.) lønmodtagerjob i branchen gik tabt i perioden februar-december 2020. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Gør man katastrofeåret 2020 op i tabte hotelovernatninger, er billedet det samme. Tallene viser en tilbagegang på landsplan på 49,0 pct. i hotelovernatninger. De udenlandske overnatninger er gået tilbage med 74,5 pct., mens der er registreret et fald i danske gæster på 29,3 procent.

Og tal fra Benchmarking Alliance, som Dansk Erhverv har adgang til, viser, at januar 2021 blev endnu en voldsom måned for hotellerne. Belægningsprocenten i januar gik tilbage med 81,7 procent - det største fald i belægningen siden maj.

”Der er brug for politisk handling, hvis dansk turisme, hotel- og restaurationsbranchen skal have mulighed for at rejse sig igen. Efterslæbet er enormt. Dansk Erhvervs seneste medlemsundersøgelse fra januar viser, at 25 pct. af virksomhederne i oplevelsesindustrien vurderer, at de enten er
i »meget stor risiko« eller »nogen risiko« for afvikling inden for tre måneder. Det er meget, meget alvorligt, for virksomhederne og samfundsøkonomien,” siger Brian Mikkelsen.

Dansk Erhverv foreslår syv målrettede tiltag

Dansk Erhverv foreslår syv konkrete tiltag, der kan være med til at skabe aktivitet i branchen og danne grundlag for en kommende politisk handlingsplan.

”Vi foreslår initiativer, der skal nedbringe hotel- og restaurationsbranchens underskud hurtigere efter krisen. Vi foreslår en halvering af momsen for hotel- og restauration i et år. Initiativer, der skal øge Danmarks markedsandele af internationale møder, kongresser og sportsevents og endeligt forslag, der skal sikre generel, vedvarende strukturforbedring for branchen,” siger Brian Mikkelsen.

Dansk Erhverv opfordrer desuden til, at man bør vurdere og komme med bud på nye, fleksible, målrettede og forbedrede kompensationsordninger til de brancher, der fortsat vil være hårdt ramt langt ind i 2021 – og måske først kommer på fode igen langt senere. Læs mere her.

Målrettede indsatser, der kan bidrage til at genrejse hotel- og restaurationsbranchen

pdf

Download

One-pager - målrettede indsatser, der kan bidrage til at genrejse hotel- og restaurationsbranchen

pdf

Download

Tomme hoteller og restauranter

Hoteller og restauranter står tomme over hele landet. Udenlandske turisters forbrug i Danmark blev mere end halveret i 2020. Halveringen betyder, at vi i 2020 mistede mere end 33 mia. kr. i omsætning fra udenlandske turister. Erhvervet er sat 20 år tilbage.

SYV FORSLAG TIL TILTAG

Dansk Erhverv foreslår syv konkrete tiltag, der kan være med til at skabe aktivitet i branchen og danne grundlag for en kommende politisk handlingsplan.

Fjern begrænsningen på underskudsfremførsel

Dansk Erhverv foreslår permanent at fjerne den beløbsmæssige begrænsning på brug af fremførte underskud, der findes i lovgivningen i dag.

Muligheden var også tidligere gældende i Danmark, og den kendes fra flere andre lande som Sverige og Norge. Her og nu vil ophævelsen gavne alle virksomheder.

Modregning af 2020 og 2021 i 2018 og 2019

Dansk Erhverv foreslår som et særligt krisetiltag, at man i årene 2020-21 kan underskudsmodregne i årene 2018-19, sådan at opbyggede underskud i 2020 hurtigt kan komme væk og virksomhederne kan komme fuldt tilbage efter krisen.

Forslaget skønnes at medføre et provenutab på et mindre beløb, da forslaget i overvejende grad er udtryk for en udskydelse af beskatning.

Fuld momsafløftning for virksomheders restaurantbesøg

Restauranter er grundet restriktioner og nedlukning ramt hårdt på deres omsætning. Alle restauranter med siddepladser blev lukket ved påbud i marts og igen før jul, og mange har mistet store dele eller hele deres omsætning. Ved at give virksomheder fuld momsafløftning ved restaurantbesøg – og ligestille Danmark med stort set alle andre lande, der har en lignende ordning, kan vi være med til at øge efterspørgslen på restauranterne, når Danmark åbner op igen. 

Forslaget forventes at koste 3,4 mia. kr. efter adfærd og tilbageløb. Alternativet til fuld momsafløftning kan dog også være at hæve afløftningsgraden fra 25 til 50 pct.

Halvering af momsen for hotel- og restauration i et år

En lang række EU-lande har indført midlertidig sænkelse af momsen for hoteller og restauranter. I lyset af hvor hårdt presset branchen er ramt, bør vi i Danmark indføre en midlertidig halvering af momsen for hoteller og restauranter. Halveringen skal være kortvarig – f.eks. 1 år, som man ser det i andre EU-lande. Den kortvarige halvering skal times, så den først bliver indført, når rejserestriktionerne igen tillader det. I Dansk Erhverv forestiller vi os for nuværende, at halveringen kan gennemføres fra 1. juli 2021 til 30. juni 2022.

En halvering af momsen for hoteller og restauranter vil koste 6,8 mia. kr. efter adfærd og tilbageløb.

Danmarks markedsandele af internationale møder, kongresser og sportsevents skal øges

Danmark bør udnytte sin styrkeposition til at vinde markedsandele efter corona-pandemien. Konferencer og internationale møder skal genvindes og fastholdes.

Dansk Erhverv foreslår, at der afsættes midler til at tiltrække international møde- og kongresturisme efter pandemien. Midlerne skal bl.a. kompensere for erhvervets reducerede bidrag til arbejdet som følge af manglende likviditet, herunder til investering i destinationsselskabernes budarbejde m.v.

Vi foreslår desuden midler i regi af Sport Event Danmark til det langsigtede arbejde med at tiltrække store sportsevents til afvikling i fremtiden og til et kortsigtet arbejde med at udvikle nye formater for sportsevents.

Håndhævelse af fair konkurrence med Airbnb

Gæster der benytter Airbnb yder et positivt bidrag til samfundsøkonomien. Men samtidig udfordrer Airbnbs forretningsmodel rammene for fair konkurrence. Begge forhold danner baggrund for lovgivningen på området, men håndhævelsen er udfordret.

Erhvervsstyrelsen og kommunerne skal holde øje med, at grænserne for privat korttidsudlejning overholdes. Men myndighederne får kun indberettet udlejernes indtægter, og ikke hvor mange dage boligerne udlejes. Dansk Erhverv ønsker, at private udlejere får pligt til at indberette antallet af udlejningsdage, og at loftet for udlejning af private boliger også omfatter enkeltværelser.

I forbindelse med lovens vedtagelse blev det besluttet, at den skal evalueres i 2022. Dansk Erhverv ønsker evaluering og håndhævelse med det samme. Konkret har Dansk Erhverv foreslået, at corona-krisen bør danne baggrund for evaluering af Airbnbs effekter for boligmarkederne i de større byer. Endelig foreslår Dansk Erhverv, at skattemyndighederne afsætter tilstrækkelige ressourcer til at håndhæve lovgivningen.

Opgør med bookingportalernes pris-paritets-klausuler

Dansk Erhverv mener, at duopolet på markedet begrænser konkurrencen. Samtidig medfører portalernes insisteren på de såkaldte snævre prisklausuler, som dikterer hotellernes prisfastsættelse, at konkurrencen begrænses til skade for såvel hoteller som forbrugere.

Dansk Erhverv ønsker på den baggrund, at Konkurrence- og forbrugerstyrelsen prioriterer en ny, gennemgribende analyse af markedssituationen på hotelbookingområdet.

Kontakt

Har du spørgsmål til vores syv forslag?

Turisme, oplevelse & kultur

Lars Ramme Nielsen

Branchedirektør
Medarbejderprofil