Gemt

Smal genåbning øger presset på handelslivet

24. februar 2021

Den netop udmeldte genåbningsplan gør det muligt at åbne mere. Men det er langt fra nok, og den fortsatte nedlukning af storcentre, butikker over 5000 kvadratmeter og liberale erhverv vil få alvorlige konsekvenser for handelslivet, vurderer Dansk Erhverv, der samtidig ser frem til at se en konkret plan for genåbning.

På et pressemøde i dag blev genåbningsplanen for Danmark præsenteret efter måneder med nedlukning og omfattende restriktioner. Genåbningen omfatter butikker op til 5.000 kvadratmeter og tidsbestilling til dem over 5.000 kvadratmeter. Desuden er der yderligere genåbninger regionalt, hvor smittetrykket er lavt. Storcentre og liberale erhverv bliver derimod ikke en del af planen. Derudover åbnes der regionalt for nogle liberale erhverv samt for de ældste elever, højskoler og efterskoler.

”Det er godt, at flere butikker nu kan genåbne. Det glæder vi os meget over. Men planen efterlader fortsat en lang række butikker og virksomheder på perronen. Den kommende genåbning mangler tilstrækkelig med bredde, da en række butikker fortsat ikke kan holde åbent. Planen for en kommende genåbning bør gælde for alle butikker og også liberale erhverv, men også tegne en vej for yderligere genåbning over de kommende måneder. Nedlukningen har ramt erhvervslivet benhårdt, og de burde ikke være lukket mere end højst nødvendigt,” siger Brian Mikkelsen.

Uhensigtsmæssigt kun at lade dele af erhvervet åbne
Det seneste år har vist, at detailhandlen og de liberale erhverv i den grad kan finde ud af at sikre et ordentligt miljø med afstand, afspritning mv. Der er ingen tegn på, at smitteudbrud stammer fra disse erhverv. Hvis der er behov for strengere arealkrav mv. for at kunne åbne, så indgår erhvervet meget gerne i dialog med myndighederne om det.

Dansk Erhverv ser desuden frem til at se en plan for, hvordan vi genåbner resten af Danmark i de kommende måneder. Dansk Erhverv medvirker meget gerne til udarbejdelsen af en sådan plan.

”Denne genåbning gør det meget svært for de små butikker, der tilfældigvis ligger i et storcenter – og som må se andre lignende forretninger slå dørene op. Som en butiksejer formulerede det, så er storcentret blot en gågade med tag på, så det er svært at se den dybere mening i denne forskelsbehandling, som også rammer de store butikker over 5000 kvadratmeter. Det er uhensigtsmæssigt, at man splitter handlen op, så nogle butikker og centre – eksempelvis på grund af deres størrelse – må forblive lukkede. Netop større butikker som plantecentre, byggemarkeder mv. kan være med til at sikre større afstand og mere tryghed i handlen. Derfor virker det ikke logisk, at disse ikke må åbne,” siger Brian Mikkelsen, der håber man vil revurdere beslutningen meget snart, så vi kan få det øvrige erhvervsliv med i en ansvarlig genåbning.

Uddrag af aftale om gradvis genåbning

På nationalt niveau:

 • Udvalgsvarebutikker under 5.000 m2 (dog undtaget udvalgsvarebutikker i storcentre) genåbnes med
  midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav.
 • Udvalgsvarebutikker på 5000 m2 eller derover kan holde åbent for et meget begrænset antal kunder mod tidsbestilling.
 • Udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om, at besøgende skal fremvise dokumentation for negativ test, der er højst 72 timer gammel.
 • Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

I Nordjylland og Vestjylland åbnes derudover:

 • Alle afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kommer tilbage med 50 pct. fremmøde (dvs. hver anden uge) under forudsætning af test to gange om ugen. Testningen i grundskolen og op ungdomsuddannelserne vil i videst muligt omfang foregå ved brug af nye og mere skånsomme testtyper. Flertallet er enige om, at personale og elever i grundskolen opfordres kraftigt til test to gange ugentligt, mens der på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser stilles krav om to ugentlige test. Der sikres løbende opfølgning på omfanget af gennemførte test med henblik på at vurdere behovet for eventuelt yderligere tiltag til at sikre høj efterlevelse af to ugentlige tests.
 • Efterskoler i de to områder genåbner med fuldt fremmøde ud fra en model med særlige smitteforebyggende foranstaltninger.
 • Det forudsættes, at alle kommuner i de pågældende landsdele indgår lokale aftaler med Styrelsen for
  Patientsikkerhed vedrørende smitteopsporing. Der vil være særligt fokus på hurtig og effektiv lokal
  udbrudshåndtering.
 • Hvis smittesituationen muliggør det, forventes samme genåbning at kunne ske i øvrige landsdele pr. 15. marts 2021 (for nuværende kunne det f.eks. være Østjylland, Vest- og Sydsjælland samt Fyn).

På Bornholm åbnes:

 • Grundskoler (alle klassetrin, herunder efterskoler mv.), inkl. klubtilbud genåbnes. Der er enighed om, at grundskolerne sikres et lokalt forankret testtilbud til personale og elever over 12 år med kraftig anbefaling om gennemførsel af to ugentlige tests. Testningen vil foregå ved brug af nye og mere skånsomme testtyper.
 • Alle øvrige uddannelser, herunder ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser, højskoler mv., genåbnes med krav om test to gange ugentligt. På ungdomsuddannelserne etableres testning lokalt på  institutionen eller i umiddelbar nærhed hertil, og der stilles krav om gennemførsel af to ugentlige tests som forudsætning for fremmøde.
 • Liberale serviceerhverv (tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, samt solarier og køreskoler) genåbnes med krav om mundbind og dokumentation for negativ test, der er højst 72 timer gammel.
 • Forsamlingsforbuddet hæves generelt fra 5 til 10 personer.
 • Den delvise genåbning på Bornholm understøttes af skærpet testning i forbindelse med transport til og fra Bornholm.

Herudover er flertallet enige om følgende:

 • At det er vigtigt, at sundhedsmyndighederne sikrer en koordineret og løbende udvikling og ibrugtagning af nye og bedre, herunder mere skånsomme, testmetoder, herunder spytprøver. Der iværksættes forsøg med spildevandsovervågning.
 • At der ses på muligheden for, at efterskoler og højskoler med yderligere smitteforebyggende foranstaltninger kan åbnes i hele landet 15. marts 2021, hvis smitteudviklingen tillader det. Yderligere åbning af mindre øer overvejes tilsvarende.
 • At skoler og uddannelsesinstitutioner i endnu højere grad bør gøre brug af mulighederne for, at elever, der har vanskeligheder, kommer ind på skolen og modtager undervisning, og at elever, som mistrives, kan mødes i mindre grupper med læreren. Selvfølgelig udendørs og med afstand.
 • At der etableres et bredt forum, hvor alle Folketingets partier inviteres til at deltage, med henblik på at udarbejde en strategi for den videre genåbning af samfundet på såvel kort og længere sigt, herunder i forhold til, hvilke beregninger der skal foretages i de næste faser med udgangspunkt i referencegruppens anbefalinger. Drøftelserne afholdes regelmæssigt under inddragelse af relevante aktører efter behov.
 • At de tiltag og restriktioner, der ikke lempes, forlænges til og med den 5. april 2021.
 • At målet med genåbningen af Danmark er gradvist at genetablere aktiviteten, uden at sundhedsvæsenets kapacitet sættes under pres, og at smitteudviklingen derfor skal følges nøje, herunder ift. smittetal, indlæggelsestal, forekomsten af virusvarianter mv.
 • At det i den kommende tid på baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne kan blive nødvendigt at foretage nedlukninger på nationalt og lokalt niveau, herunder vurderes, om enkelte kommuner med høj incidens undtages for en lempelse af restriktioner, og om der evt. skal iværksættes særlige foranstaltninger.
 • At regeringen lægger op til at videreføre de eksisterende hjælpepakker og søge opbakning til det fra kredsen af partier bag aftale af 9. februar “om yderligere forbedringer af hjælpepakker for ikke mindst de mindre erhvervsdrivende”.

Læs aftalen på jm.dk: Aftale om gradvis genåbning

Kontakt

Kommunikation

Louise Jaaks Sletting

Underdirektør