Gemt

Bortvist for ulovlig bibeskæftigelse

28. januar 2021

En medarbejder blev bortvist for at have en bibeskæftigelse i en anden virksomhed. Da bibeskæftigelsen var til væsentlig ulempe for arbejdsgiveren og i strid med parternes aftale, fandt landsretten, at bortvisningen var berettiget.

Sagen kort
Sagen drejede sig om en medarbejder, der drev sit eget revisionsfirma. I august 2016 blev medarbejderen ansat som regnskabsansvarlig i arbejdsgiverens virksomhed. Ved ansættelsessamtalen blev det drøftet, at medarbejderen var i færd med at overdrage sin egen virksomhed til en køber. Parterne underskrev derfor et kontrakttillæg, hvor arbejdsgiveren gav skriftligt samtykke til, at medarbejderen i perioden indtil den 31. december 2017 kunne udføre arbejde i sin egen virksomhed med henblik på overdragelse til køberen. Medarbejderens ugentlige arbejdstid hos arbejdsgiveren blev samtidigt reduceret til 25 timer.

Skriftlige advarsler for mangelfuld indsats
Arbejdsgiveren oplevede hen over foråret 2017, at medarbejderens arbejdsindsats var mangelfuld, og arbejdsgiveren gav derfor medarbejderen to skriftlige advarsler. I begge advarsler havde arbejdsgiveren udførligt oplistet manglerne ved medarbejderens arbejdsindsats.

Medarbejderen blev bortvist
I august 2017 opdagede arbejdsgiveren, at medarbejderen i efteråret 2016 havde taget ansættelse hos køberen af medarbejderens virksomhed, og medarbejderen blev herefter bortvist.

Medarbejderen mente, at arbejdsgiveren havde været bekendt med og accepteret ansættelsen hos den nye ejer af virksomhedens, og indbragte derfor sagen for retten, hvor hun krævede løn i sit opsigelsesvarsel samt en godtgørelse for usaglig opsigelse.

Landsrettens afgørelse
Indledningsvist lagde landsretten til grund, at det ved ansættelsen var forudsat, at medarbejderen stod over for at skulle overdrage sin virksomhed til en køber. På den baggrund konkluderede landsretten, at arbejdsgiveren alene havde givet samtykke til, at medarbejderen kunne fortsætte arbejdet i sin egen virksomhed med henblik på at overdrage den til køberen.

Derefter nåede landsretten frem til, at medarbejderens ansættelse i køberens virksomhed havde været til væsentlig ulempe for arbejdsgiveren. Landsretten lagde vægt på de to skriftlige advarsler, mailkorrespondance og direktørens forklaring.

Landsretten fandt på den baggrund, at bortvisningen var berettiget, og arbejdsgiveren blev derfor frifundet.

Dansk Erhverv bemærker
Afgørelsen viser, at det kan udgøre grov misligholdelse, hvis en medarbejder har en bibeskæftigelse, som er til væsentlig ulempe for arbejdsgiveren og i strid med parternes aftale.

Den illustrerer også vigtigheden af, at aftaler om f.eks. tilladt bibeskæftigelse formuleres klart og præcist.

Bortvisningssager skal altid vurderes ud fra de konkrete omstændigheder. Dansk Erhverv opfordrer derfor vores medlemmer til at søge rådgivning, inden der træffes beslutning om bortvisning af en medarbejder.

Kontakt os