Gemt

Hvad sker der, hvis en medarbejder bliver syg i forbindelse med sin ferie?

09. juni 2021

Bliver medarbejderen syg, inden ferien begynder, er vedkommende ikke forpligtet til at holde ferien. Men hvad gælder, hvis medarbejderen bliver syg, når ferien er påbegyndt? Det kan du læse mere om her.

Hvad sker der, hvis en medarbejder bliver syg i forbindelse med sin ferie?
Bliver medarbejderen syg, inden ferien begynder, er vedkommende ikke forpligtet til at holde ferien. Men hvad gælder, hvis medarbejderen bliver syg, når ferien er påbegyndt? Det kan du læse mere om her.

Når medarbejderen bliver syg før ferien?
Ferien begynder ved normal arbejdstids begyndelse den første feriedag. Hvis en medarbejder bliver syg, før ferien begynder, har medarbejderen en feriehindring. Det betyder, at medarbejderen ikke har pligt til at holde ferien som aftalt. Medarbejderen har i stedet krav på erstatningsferie på et andet tidspunkt. Retten til erstatningsferie forudsætter, at medarbejderen har sygemeldt sig i henhold til arbejdsgiverens retningslinjer, dvs. typisk ved arbejdstidens begyndelse. Hvis medarbejderen selv ønsker det, kan ferien holdes på trods af sygdommen.

Når medarbejderen bliver syg under ferien?
Hvis medarbejderen bliver syg under ferien, kan medarbejderen have ret til erstatningsferie, hvis følgende tre betingelser er opfyldt:

1) De første 5 sygedage i hvert ferieår betragtes som karensdage, som medarbejderen selv bærer risikoen for. Medarbejderen har derfor først ret til erstatningsferie fra den 6. sygedag under ferie.

2) Medarbejderen skal sygemelde sig på 1. sygedag i overensstemmelse med virksomhedens regler. Hvis medarbejderen først sygemelder sig på fx 3. sygedag, tæller de to første sygedage som udgangspunkt ikke med som karensdage. Kun i helt særlige situationer, hvor medarbejderen ikke har været i stand til at sygemelde sig, kan man se bort fra kravet om sygemelding på 1. sygedag.

3) Medarbejderen skal for egen regning skaffe en lægeerklæring, der dokumenterer sygefraværet fra 1. sygedag. Er der tale om flere sygeperioder, skal der foreligge lægelig dokumentation for hver enkelt periode. Lægeerklæringen kan udstedes som en friattest. Arbejdsgiveren kan vælge at give afkald på lægeerklæringen, uden at det får indflydelse på retten til erstatningsferie.

Hvordan opgøres karensdagene, hvis medarbejderen er syg over flere ferieperioder?
Karensdagene løber over hele ferieåret. Det er altså ikke et krav, at sygedagene skal ligge i sammenhæng.

Eksempel 1: Karensdage over flere ferieperioder
Medarbejderen bliver syg 3 dage i sin vinterferie. Medarbejderen har sygemeldt sig og skaffet lægeerklæring. Medarbejderen har ikke ret til erstatningsferie, da de første 5 sygedage er karensdage.

Medarbejderen bliver derefter syg 5 dage i sin sommerferie. Medarbejderen har sygemeldt sig og skaffet lægeerklæring. Medarbejderen har nu samlet haft 8 sygedage under ferie i det samme ferieår.

Medarbejderen har derfor ret til 3 erstatningsferiedage (8 sygedage under ferie – 5 karensdage = 3 erstatningsferiedage). Hvis medarbejderen ikke havde sygemeldt sig under vinterferien, ville de tre første sygedage ikke tælle med, og alle fem sygedage i sommerferien ville være karensdage.

Hvor lang er karensperioden, hvis medarbejderen tiltræder eller fratræder i løbet af ferieåret?
Såfremt medarbejderen fratræder eller tiltræder i løbet af ferieåret, har medarbejderen ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage, idet medarbejderen ikke optjener ret til 25 dages betalt ferie hos arbejdsgiveren det pågældende ferieår.

Ved sygdom under ferien i fratrædelsesåret beregnes antallet af karensdage på baggrund af det antal feriedage, som medarbejderen faktisk har optjent på fratrædelsestidspunktet.

Ved sygdom under ferien i tiltrædelsesåret beregnes antallet af karensdage på baggrund af det antal feriedage, som medarbejderen potentielt kan nå at optjene i ferieåret. Optjening af ferie i tidligere og efterfølgende ansættelsesforhold indgår ikke i beregningen af karensdage i tiltrædelses- og fratrædelsesåret.

Eksempel 2: Sygdom under ferie i fratrædelsesåret
Medarbejderen er ansat fra ferieårets begyndelse den 1. september. Medarbejderen har 5 sygedage under en ferie i december. Da medarbejderen potentielt vil optjene 25 dages ferie i ferieåret, er alle 5 sygedage som udgangspunkt karensdage. Medarbejderen har derfor ikke ret til erstatningsferie. Medarbejderen opsiger derefter sin stilling til fratræden den 31. januar. Nu skal der ske en efterberegning af karensdagene, da medarbejderen ikke længere kan nå at optjene 25 feriedage i indeværende ferieår.

Medarbejderen har i det indeværende ferieår optjent ferie i 5 måneder (fra september til og med januar). Det vil sige 5 måneder x 2,08 dage = 10,4 feriedage.

Karensdage udgør 5 ud af 25 mulige feriedage, dvs. 1/5. For at finde antallet af karensdage for medarbejderen, skal de 10,4 feriedage ganges med 1/5. Medarbejderen har herefter ret til erstatningsferie efter 2,08 karensdage (10,4 x 1/5 = 2,08). Da medarbejderen var syg i 5 dage, skal der afregnes erstatningsferie for 5 sygedage – 2,08 karensdage = 2,92 feriedage ifm. afregning af feriegodtgørelse ved fratrædelsen.

Eksempel 3: Sygdom under ferie i tiltrædelsesåret
En medarbejder bliver ansat 1. januar og bliver syg i 5 dage i sin sommerferie. Medarbejderen vil i det indeværende ferieår potentielt kunne optjene ferie i 8 måneder (fra januar til og med august). Det vil sige 8 måneder x 2,08 dage = 16,64 feriedage.

Karensdage udgør 5 ud af 25 mulige feriedage, dvs. 1/5. For at finde antallet af karensdage for medarbejderen, skal de 16,64 mulige feriedage ganges med 1/5. Medarbejderen har herefter ret til erstatningsferie efter 3,33 karensdage (16,64 x 1/5 = 3,33). Da medarbejderen er syg i 5 dage, skal der gives erstatningsferie for 5 sygedage – 3,33 karensdage = 1,67 feriedag.

Hvor syg skal medarbejderen være?
Medarbejderen skal være uarbejdsdygtig på grund af sygdom i forhold til sit konkrete arbejde. Det er en lægelig vurdering.

Hvad sker der med erstatningsferien?
Udgangspunktet er, at erstatningsferien skal holdes på et senere tidspunkt i ferieafholdelsesperioden. Den nærmere placering aftales med arbejdsgiveren eller varsles efter ferielovens regler om varsling af ferie. Hvis medarbejderen ikke når at blive rask før ferieafholdelsesperiodens udløb, skal ferien overføres eller udbetales efter ferielovens regler om feriehindringer.

Hvem skal udstede lægeerklæringen, hvis medarbejderen bliver syg i udlandet?
Hvis medarbejderen bliver syg i udlandet, skal lægeerklæringen udstedes af en læge i det land, hvor ferien holdes.

Hvilken betaling skal medarbejderen have ved sygdom under ferie?
Så længe medarbejderen er syg, har vedkommende krav på den sædvanlige betaling under sygdom i henhold til enten funktionærlov, sygedagpengelov, overenskomst eller kontrakt.

Hvad sker der, hvis medarbejderen bliver rask under den planlagte ferie?
Udgangspunktet er, at medarbejderen skal møde på arbejde, når vedkommende bliver rask. Medarbejderen kan også vælge at holde den resterende del af ferien som planlagt. I så fald overgår medarbejderen til ferie med løn eller feriegodtgørelse som sædvanligt. Ved raskmelding skal medarbejderen straks oplyse, om den resterende del af den planlagte ferie afholdes.

Læs mere
Du kan læse mere om sygdom før og under ferien i Dansk Erhvervs notat om ferieloven.

Kontakt os