Gemt

Ros til regeringens handlingsplan for verdensmålene

10. juni 2021

Regeringen har fremlagt sin nye handlingsplan for verdensmålene. Planen er omfattende og rammer rigtigt på flere punkter, lyder det fra Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

 

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere de 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. En milepæl, der frem imod 2030 skal sætte os på kurs mod en bedre verden. Nu er regeringen så netop kommet med en handlingsplan for verdensmålene.

”Handlingsplanen rammer hovedet på sømmet i forhold til at italesætte behovet for samtænkning af det sociale og det grønne. Det er på høje tid. Det er for eksempel vigtigt, at vi i vores erhvervspolitiske dispositioner kan synliggøre sammenhænge imellem for eksempel klima, eksport, jobskabelse og udvikling,” siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

Flere bjerge at bestige
Selvom Danmark er et foregangsland på mange områder, er der plads til forbedringer flere steder.

”Der er så absolut flere bjerge, der skal bestiges. Et af dem er det kønnede uddannelsesvalg i Danmark, som fører et kønnet og opdelt arbejdsmarked med sig. Det har Dansk Erhverv længe arbejdet for at sætte fokus på. Desuden har vi været bekymrede over udsigten til et erhvervsliv opdelt i et bæredygtigt A- og B-hold. Det skal vi væk fra. Vi kan se, at regeringen er enig. Den bæredygtige udvikling er kun bæredygtig, når den sker på en måde, hvor alle er med på tværs af størrelse, branche og sektor. Det gælder også blandt virksomheder,” siger Brian Mikkelsen.

Rigtigt med fokus på import og handel
Regeringen lægger med handlingsplanen op til at understøtte arbejdet med bæredygtige værdikæder på flere fronter. Samtidig skal der skabes mere viden om danskernes globale klimaaftryk globalt.

”Danmark er en handelsnation. Det skal vi blive ved med at være. Det er derfor meget positivt, at der nu sættes fokus på at understøtte handelsvirksomhedernes vigtige arbejde med bæredygtighed. Vi ser samtidig frem til en beregning af danskernes globale klimaaftryk globalt, som kan give et endnu klarere billede af danskernes reelle forbrug. Styrker vi vidensgrundlaget for verdensmålene, styrker vi handlingsrummet og dermed vores evne til at indfri målene inden 2030,” siger Brian Mikkelsen.

Oversigt over udvalgte initiativer i Regeringens Handlingsplan for verdensmålene

Med handlingsplanen vurderer regeringen, hvor langt Danmark er i forhold til at realisere verdensmålene og fremsætter nogle politiske målsætninger og initiativer. Dansk Erhverv opsummerer de vigtigste nedenfor.

Initiativerne grupperer sig indenfor 5 overskrifter:

1. Verdensmålene skal systematisk med i politikudvikling og den offentlige drift

2. Bæredygtig og ansvarlig import og grønne værdikæder

3. Bæredygtigt erhvervsliv, iværksætteri og eksport

4. Folkelig forankring af Verdensmålene, der skaber forandring

5. Mulighed for kvalitetsuddannelse for alle

 

1. Verdensmålene skal systematisk med i politikudvikling og den offentlige drift

Konsekvensvurderinger af ny politik ift. Verdensmålene
Regeringen har udvidet omfanget af konsekvensvurderinger af lovforslag ift. FN's Verdensmål fra lovprogrammet 2021/2022. Alle lovforslag skal nu screenes for konsekvenser herfor. I de lovforslag, der har væsentlige og relevante konsekvenser for Verdensmålene, medtages et særskilt punkt, der skal beskrive, hvilke konsekvenser forslaget har for Verdensmålene og de 169 delmål. På den måde vil regeringen i høj grad have Verdensmålene for øje, når der udvikles ny politik.

Målsætninger om bæredygtighed i styrelser og institutioner
Regeringen vil indføre krav om målsætninger for bæredygtig udvikling i de statslige styrelser og institutioner. Dokumentation heraf skal ske årligt i et offentligt tilgængeligt format. Formatet er op til den enkelte institution, men kan fx være en årsrapport, strategi, mål- og resultatplan, hjemmeside eller andet. Sideløbende vil der blive igangsat et arbejde, der skal afklare implementering og resultere i understøttende materiale.

Offentlige indkøb med større vægt på bæredygtighed
Regeringen vil gøre det lettere at lave ansvarlige offentlige indkøb ved at styrke det digitale værktøj, Den ansvarlige Indkøber, bl.a. med et større fokus på menneskerettigheder, social dumping og et rummeligt arbejdsmarked. Det skal bl.a. ske ved at ajourføre kataloget af krav til samfundsansvarlige indkøb og tilhørende vejlednings- og inspirationsmateriale.

Styrkelse af 2030-Panelet
2030-Panelet har en helt afgørende rolle for arbejdet med Verdensmålene i Danmark. Både gennem sine egne aktiviteter samt som aktiv medspiller for regeringen. Formålet med 2030-Panelet er at understøtte 2030-Netværkets politiske arbejde gennem analysearbejde, sparring, videndeling og møder med netværket omkring selvstændige emner. Der bliver også i de kommende år brug for Panelets indsats, hvis Danmark skal nå i mål.

 

2. Bæredygtig og ansvarlig import og grønne værdikæder

Der skal skabes bedre grobund for erhvervslivets engagement
Regeringen vil igangsætte et nyt offentligt-privat initiativ for bæredygtige værdikæder. Gennem vidensopbygning, markedsanalyser og rådgivning skal initiativet medvirke til, at virksomhederne i højere grad tager ansvar for de klimamæssige og sociale påvirkninger i egne leverandør- og værdikæder og medvirker aktivt til at omstille disse i en mere bæredygtig retning. Initiativet vil følge op på efterspørgslen fra erhvervslivet, herunder fra Klimapartnerskabet for Handel vedrørende et egentligt videnscenter for bæredygtige værdikæder.

Vejledning skal hjælpe til mere socialt fokus
Regeringen vil oprette to vejledningsindsatser for at hjælpe virksomheder med at opnå mere bæredygtige og socialt ansvarlige værdikæder. Den ene indsats vil hjælpe danske virksomheder i gang med due diligence-processer, der identificerer risici for krænkelser lokalt og globalt i værdikæden. Den anden indsats vil rådgive på relevante markeder i Asien, Latinamerika og Afrika. Rådgivningen vil omfatte lokale partnere til danske virksomheder. Der vil være et særligt fokus på arbejdstagerforhold og understøttelse af, at danske virksomheder lever op til bl.a. FN’s og OECD's retningslinjer.

Styrket vejledning om fastsættelse af ambitiøse klimamål i de globale værdikæder
Regeringen vil styrke danske virksomheders adgang til viden, netværk og konkret rådgivning om arbejdet med klimarapportering, klimadata og ambitiøse klimamål. Fokus skal særligt være på de udledninger, der finder sted uden for Danmark. Indsatsen målrettes danske virksomheders samarbejde med underleverandører gennem vejledningsindsatser og samarbejde med brancheorganisationer, NGO’er mv., idet CO2-udledningen i virksomhedens værdikæde ikke kan kontrolleres direkte af virksomheden selv, men skal adresseres i partnerskab med leverandører og samarbejdspartnere. Der igangsættes desuden en indsats for at understøtte virksomheder i at rapportere nøgletal og fastsætte måltal for CO2e. Rapporteringen skal gøres ensartet og tilgængelig.

Ny model skal fremskrive danskernes importerede klimaaftryk
Regeringen ønsker mere viden om det globale klimaaftryk af det danske forbrug inklusive klimaeffekten fra de varer og tjenesteydelser, der forbruges i Danmark, men produceres i udlandet. Derfor igangsættes udviklingen af en ny klimamodel, som skal fremskrive det globale klimaaftryk af danskernes forbrug.

 

3. Bæredygtigt erhvervsliv, iværksætteri og eksport

Erhvervsfremstød og acceleratorprogram fører til bæredygtig eksport
Regeringen vil stimulere bæredygtig eksport igennem SDG-erhvervsfremstød og etablering af et nyt partnerdrevet og sektorfokuseret SDG-acceleratorprogram for danske SMV'er. Acceleratorprogrammet fokuserer på internationalisering af virksomhedernes forretningsmodeller og omfatter et accelerationsforløb for SMV’er med workshops, netværksaktiviteter, mentorordninger mv. der tager afsæt i globale udfordringer baseret på Verdensmålene.

Klimakompasset sætter retning mod et mindre klimaaftryk
Regeringen vil videreudvikle og opdatere Klimakompasset, så virksomheder også fremadrettet har adgang til et tidssvarende værktøj til CO2-beregning samt bedre vejledning og opdaterede emissionsfaktorer, hvor virksomheder kan estimere såvel deres direkte udledninger og indirekte udledninger fra værdikæden (scope 1, 2 og 3). Klimakompasset er et brugervenligt værktøj, som virksomheder benytter til at dokumentere og opgøre deres klimaaftryk på en transparent, standardiseret og troværdig måde som grundlag for at igangsætte CO2-reducerende tiltag.

Mikrolegater til grønne iværksættere
Mange studerende får gode og realiserbare forretningsidéer til løsninger på samfundsudfordringer under deres uddannelse. Regeringen ønsker derfor at afsætte midler til mikrolegater målrettet studenteriværksættere med fokus på Verdensmålene.

 

4. Folkelig forankring af Verdensmålene, der skaber forandring

Bibliotekerne forankrer FN's Verdensmål
Regeringen vil styrke bibliotekernes arbejde med og formidling af Verdensmålene med henblik på at gøre bibliotekerne til facilitator for den folkelige forankring af FN's Verdensmål. Initiativet indebærer bl.a. events om Verdensmålene på biblioteker, et Verdensmålscertificeringsprogram for biblioteker og kompetenceudvikling for bibliotekarer vedrørende formidling af Verdensmålene.

Læringsunivers udbreder viden om Verdensmålene
Regeringen vil udvikle et læringsunivers på emu.dk (Danmarks læringsportal), som skal give skoler og uddannelsesinstitutioner inspiration til at inddrage Verdensmålene i undervisningen. Universet skal facilitere en bred indføring i Verdensmålene. Det betyder, at universet skal favne emner lige fra klimaaftryk og bæredygtig livsstil til menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene.

Flere Verdensmålsskoler
Regeringer øger støtten til netværket af danske Verdensmålsskoler. Den ekstra støtte skal gå til flere medlemmer i netværket, yderligere aktiviteter og udvikling af undervisningsmateriale. Verdensmålsskoler arbejder med at omsætte kvalitetsuddannelse til praksis.

 

5. Mulighed for kvalitetsuddannelse for alle

Matematik på tværs af sociale skel
Regeringen nedsætter en ekspertgruppe, der skal have fokus på elevernes færdigheder og motivation i matematik. Ekspertgruppen skal udarbejde en kortlægning af de faglige udfordringer, der er forbundet med elevernes socioøkonomisk baggrund. Ekspertgruppen skal herunder analysere årsager og virksomme metoder til at imødegå udfordringerne.

Bedre læring på tværs af køn
Regeringen nedsætter en ekspertgruppe, der skal belyse årsagerne til de faglige forskelle, som eksisterer mellem drenge og piger, og komme med anbefalinger til, hvordan betydningen af køn kan mindskes i dagtilbud og i forhold til de faglige resultater i både folkeskolen og på ungdomsuddannelser.

Læs hele Regeringens nye handlingsplan for FN’s verdensmål her.

Kontakt os

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Malene Thiele

CSR -chef
Medarbejderprofil