;
Gemt

Civil anholdelse – regler og rettigheder

11. maj 2021

Mere end 90 dage gammel

Alle må foretage en civil anholdelse. Der er imidlertid tre væsentlige betingelser, der skal være opfyldt, før private må foretage en civil anholdelse. De betingelser vil vi gennemgå her, samt forklare, hvad konsekvensen er, hvis betingelserne ikke er opfyldt.

Desværre oplever langt de fleste butikker, at der sker butikstyveri. Heldigvis foregår det oftest i fred og fordragelighed, når butikspersonalet eller vagten fanger tyven, der som oftest erkender sin ugerning uden videre. Men i nogle tilfælde vil tyven ikke standse, følge med eller tilbagelevere det stjålne, og hvordan stiller det så butikspersonalet eller vagten?

For det første er det vigtigt at slå fast, at hvis en butikstyv truer eller er voldelig i forbindelse med et tyveri eller en tilbageholdelse, så kan det efter omstændighederne betyde, at der ikke længere er tale om et tyveri, men derimod et røveri.

Som oftest følger tyven dog frivilligt og fredeligt med, når han eller hun er blevet taget for tyveriet, men skulle det være nødvendigt, at tilbageholde tyven med magt, så er dette muligt, hvis man foretager en civil anholdelse.

Retsplejeloven § 755

Stk. 1. Politiet kan anholde en person, der med rimelig grund mistænkes for et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale, såfremt anholdelse må anses for påkrævet for at hindre yderligere strafbart forhold, for at sikre hans foreløbige tilstedeværelse eller for at hindre hans samkvem med andre.

Stk. 2. Samme beføjelser har enhver, der træffer nogen under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale. Den anholdte skal snarest muligt overgives til politiet med oplysning om tidspunktet og grundlaget for anholdelsen.

Stk. 3. Finder opløb sted, hvorunder der øves eller trues med vold på person eller gods, eller er slagsmål, hvori flere har deltaget, resulteret i drab eller betydelig legemsbeskadigelse, og den eller de skyldige ikke med sikkerhed kan udpeges, kan politiet anholde enhver, der er til stede, og som kan mistænkes for strafbar deltagelse.

Stk. 4. Anholdelse må ikke foretages, hvis frihedsberøvelse efter sagens art eller omstændighederne i øvrigt ville være et uforholdsmæssigt indgreb.

Stk. 5. Efter politiets begæring kan beslutning om anholdelse træffes af retten.

 

Kravene til civil anholdelse
Der er tre betingelser, der skal være opfyldt, førend du kan og må foretage en civil anholdelse:

 1. Personen skal være truffet under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale.
 2. Anholdelse skal være påkrævet for at:
  1. hindre yderligere strafbart forhold, og/eller
  2. sikre personens foreløbige tilstedeværelse, og/eller
  3. hindre personens samkvem med andre.
 3. Anholdelse må kun foretages, hvis frihedsberøvelse efter sagens art eller omstændighederne i øvrigt ikke vil være et uforholdsmæssigt indgreb.

Der må i øvrigt ikke benyttes magtanvendelse, som er ude af proportioner med den forbrydelse, der er årsagen til anholdelsen.

Du skal være opmærksom på, at du ikke må foretage en visitation af den anholdte – det er alene politiet, der må gøre det uden samtykke. Du må dog gerne fratage den anholdte et eventuelt våben, for at forhindre at den anholdte anvender det.

Ved anholdelsen skal du huske at notere dig tidspunktet for anholdelsen, da en anholdt alene kun må være tilbageholdt i samlet 24 timer uden at blive stillet for en dommer. Du skal derfor oplyse politiet om tidspunktet for anholdelsen.

Lad os tage et par eksempler relateret til de tre ovenstående punkter:

Punkt 1:

 1. Du har på tv-overvågning set, at en person har stjålet to øl fra din butik. Da han dagen efter dette kommer i din butik igen, foretager du en civil anholdelse for tyverierne, der skete dagen forinden. Betingelserne for anholdelse er som udgangspunkt ikke opfyldt og anholdelsen er således ikke lovlig. Den civile anholdelse skal ske under eller i umiddelbar tilknytning til tyveriet.
 2. Du ser en person putte en deodorant i lommen, hvorefter hun forlader din butik uden at betale. Du tilbageholder personen efter sidste betalingsmulighed. Betingelserne for civil anholdelse efter nr. 1. er som udgangspunkt opfyldte, idet personen er truffet under eller i umiddelbar tilknytning til tyveriet. Husk, at de to øvrige betingelser også skal være opfyldte, før anholdelsen er lovlig.

Punkt 2:

 1. Kvinden, der i eksemplet overfor stjal en deodorant, indrømmer med det samme, at hun har taget den og giver dig sit navn, adresse mv. og dokumenterer dette med sit ID. Der er således ikke behov for at tilbageholde kvinden og betingelse to er derfor ikke opfyldt. Du må derfor som udgangspunkt ikke foretage en civil anholdelse.
 2. En person har stjålet en oksemørbrad fra din butik. Du har taget ham efter sidste betalingsmulighed, men han vil hverken indrømme, at han har stjålet den eller fortælle hvem han er. Det er derfor nødvendigt at sikre personens foreløbige tilstedeværelse, indtil forholdet bliver klarlagt eller politiet kan komme til stedet. Betingelse 2 for civil anholdelse vil således som udgangspunkt være opfyldt. Husk, at de to øvrige betingelser også skal være opfyldte, før anholdelsen er lovlig.

Punkt 3:

 1. En pige på ca. 15 år har stjålet en lille pose slik. Hun er pågrebet efter sidste betalingsmulighed, har indrømmet at have taget posen og har afleveret den tilbage. Hun vil imidlertid ikke oplyse navn og adresse. Frihedsberøvelse er efter sagens art eller omstændighederne næppe et forholdsmæssigt indgreb, og du må som udgangspunkt ikke anholde hende.
 2. En person har stjålet en vognfuld varer til en værdi af mere end 10.000 kr. fra din butik. Personen er stoppet efter sidste betalingsmulighed. Du har også tidligere set ham stjæle varer fra din butik. Personen kan eller vil ikke identificere sig. Frihedsberøvelse vil efter sagens art eller omstændighederne formentlig være et forholdsmæssigt indgreb, hvorfor betingelse nr. 3 er opfyldt. Husk, at de to øvrige betingelser også skal være opfyldte, før anholdelsen er lovlig.

Ovenstående eksempler er ikke udtømmende og det vil altid bero på en konkret vurdering af de faktiske omstændigheder, hvorvidt der må foretages en civil anholdelse eller ej.

Konsekvenser ved overtrædelse af betingelser for civil anholdelse
Hvis du har foretaget en civil anholdelse, hvor betingelserne for anholdelse ikke var opfyldt, så kan du efter omstændighederne have gjort dig skyldig i ulovlig frihedsberøvelse og/eller vold. Afhængig af magtanvendelsens omfang og frihedsberøvelsens karakter, vil du således kunne blive straffet. Det er ydermere en forudsætning, at du i en eller anden grad har været vidende om, at alle tre betingelser ikke har været opfyldt.

Det vil naturligvis i sidste ende være en domstol, der vil skulle afgøre, om den civile anholdelse har været lovlig, eller om du modsat har gjort dig skyldig i vold eller ulovlig frihedsberøvelse.

Politiet er ikke forpligtet til at komme ud til en civil anholdelse
Dansk Erhverv har rettet henvendelse til Rigspolitiet om, hvorvidt politiet er forpligtet til at sende en patrulje ud ved civile anholdelser. Rigspolitiet har overfor Dansk Erhverv oplyst, at hvorvidt politiet skal sende en patrulje ud ved civil anholdelse, afhænger af den enkelte anmeldelse, hvor politiet vil foretage en politifaglig vurdering af behovet for at sende en patrulje. Ved denne vurdering vil politiet bl.a. inddrage prioritetsmæssige hensyn, herunder politikredsens aktuelle kapacitet, dvs. om der er ledige patruljer på anmeldelsestidspunktet, og anmeldelsens karakter af alvorlighed over for efterforskning af andre (alvorligere) lovovertrædelser. Politiet vil derfor kun sende en patrulje til et butikstyveri, hvor der er foretaget en civil anholdelse, såfremt det er muligt ud fra bl.a. prioritetsmæssige hensyn. Hvis der indgives en anmeldelse, vil denne dog blive registreret i POLSAS, og politiet vil derved være opmærksomme på, at der er foretaget en civil anholdelse.

Kontakt

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Chefkonsulent
Medarbejderprofil