Gemt

Godt med mere genåbning, men der er plads til at køre i et hurtigere gear

04. maj 2021

Den seneste genåbningsaftale giver plads til at mere kultur- og erhvervsliv kommer i gang, hvilket er positivt. Men udviklingen i smitten taget i betragtning, kunne man godt fremrykke og åbne i et hurtigere tempo lyder det fra Dansk Erhverv

I den netop indgåede politiske aftale mellem regeringen og en række af Folketingets partier genåbnes flere dele af erhvervs- og kulturlivet. Dansk Erhverv ser det som positivt, at der er politisk fokus på, at coronasituationen tillader mere aktivitet i samfundet.

”Pandemien er under kontrol i Danmark, og både borgere og virksomheder har vist, at genåbningen sagtens kan foregå forsvarligt. Derfor er det også godt, at man på Christiansborg nu fremrykker planen for genåbning yderligere,” siger Brian Mikkelsen.

Især er det positivt, at messer og konferencer kan starte op, og at man får afviklet 30-minuttersreglen, som har været stærkt omdiskuteret. Det er også godt, at regeringen og partierne stadig har fokus på løbende at se på behovet for at justere restriktionsniveauet.

”Messer, konferencer og kulturaktiviteter har været hårdt ramt, så det er godt, at de nu får mulighed for at komme i gang igen. Vi synes også, det er positivt, at 30-minuttersreglen nu bliver afviklet, da dens effekt har været svær at se. Det er tilsvarende positivt, at man nu må holde sine private fester på restauranter og hoteller efter kl. 22. Og så er det godt, at man stadig løbende vil kigge på, om der kan lempes yderligere, for det har indtil nu kun gået i den rigtige retning, og så skal restriktionsniveauet hurtigt følge med,” siger Brian Mikkelsen.

Ønsker hurtigere tempo 
I Dansk Erhverv synes man dog stadig, hastigheden i genåbningen er for langsom i forhold til, hvordan smitteudviklingen ser ud. Samtidig er Dansk Erhverv stærkt kritisk overfor, at der stilles så stramme krav til store arrangementer i løbet af sommeren.  

”Vi har forståelse for, at der er behov for at gå fornuftigt frem, så vi undgår yderligere nedlukninger. Dog har det vist sig, at smittetallene holder sig nogenlunde i ro, og derfor bliver man også nødt til at udnytte, at der faktisk kan åbnes mere – hurtigere. Ligesom vi bør lempe nogle af de meget tunge krav til virksomhederne – særligt kravet om coronapas i eksempelvis fitnessbranchen. Vi så gerne, at man fremrykkede restriktionsniveauet pr. 21. maj til 6. maj. For hver en dag tæller for virksomhederne, og der er stadig meget vidtgående restriktioner, som fx arealkrav, forsamlingsloft og coronapas, som rammer blandt andet festivaler og lignende store arrangementer rigtig hårdt,” siger Brian Mikkelsen og understreger, at aftalen netop rammer de større arrangementer i stor skala.

”For de store udendørs arrangementer som festivaler, større koncerter, sportsarrangementer, så er aftalen trist læsning og en stramning af ekspertgruppens anbefalinger. Når der frem til 1. august kun åbnes for udendørs sektioner af 200, og maks 2.000 deltagere i alt, så er det uanset krav om coronapas, sundhedsplan mv et farvel til sommerens festivaler og EM festen i de store byer. Dansk Erhverv har sammen med bl.a. Dansk Live og EURO 2021 på baggrund af ekspertgruppen foreslået sektioner af 2.000 og op til 10.000 deltagere i forsvarlige rammer. At det efter 1. august sågar kun opereres med sektioner af 500 og op til 5.000 deltagere er også et farvel til danskernes drømme og fest til august,” siger Brian Mikkelsen.

Der udestår den endelige tolkning af, om aftalen indebærer genåbning af spaaktiviteter for eksempel på hoteller. Dansk Erhverv arbejder for hurtig afklaring, men forventer bestemt at det er tilfældet.

Uddrag af aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021

Det fremgår af rammeaftalen, at aftalepartierne i faser med 14 dages intervaller ønsker – gradvist og fleksibelt – at udfase restriktioner, og at aftalepartierne inden hver faseovergang vil aftale det præcise indhold i fasen på baggrund af udviklingen i epidemien.

Det fremgår endvidere af rammeaftalen i forhold til genåbning pr. 6. maj 2021, at konferencer, spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter åbnes med coronapas. Desuden åbnes – med coronapas – for indendørs idræt for voksne over 18 år. Endelig fremgår det, at sundhedsmyndighederne skal overveje, om anbefalingerne vedrørende hjemmearbejde kan lempes.

Der er enighed om, at genåbningen af samfundet skal ske gradvist og fleksibelt. Aftaleparterne noterer sig sundhedsmyndighedernes vurdering af, at det endnu er for tidligt at se de eventuelle smittemæssige konsekvenser af den seneste store genåbning pr. 21. april 2021.

Partierne er enige om, at planen for udfasning af det lille forsamlingsforbud, der fremgår af aftalen af 15. april 2021, fortsat følges. Det indebærer således, at det indendørs forsamlingsforbud hæves til 25 personer og det udendørs forsamlingsforbud hæves til 75 personer den 6. maj 2021. Sundhedsstyrelsen oplyser, at lempelsen af forsamlingsforbuddet vil medføre en tilpasning af anbefalinger i private hjem i overensstemmelse hermed.

Der er herudover enighed om, at følgende åbnes pr. 6. maj 2021 eller hurtigst muligt derefter:

 • Konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål genåbner med coronapas og op til 1.000 deltagere i sektioner á 500, hvor deltagerne i det væsentlige er siddende. Kravet om coronapas vil gælde, uanset hvor mange der deltager i arrangementet, og uanset om det finder sted udendørs eller indendørs. Åbningen sker med de krav og restriktioner, som følger af ekspertgruppens anbefalinger.
 • Spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, genåbner med coronapas og op til 2.000 tilskuere i sektioner á 500 efter samme model, som var gældende inden nedlukningen i december 2020, hvor tilskuerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende. Grænsen på 2.000 tilskuere gælder kun for indendørs arrangementer. Modellen gælder i øvrigt ligeledes for udendørs lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter. Kravet om coronapas vil gælde, uanset hvor mange der deltager i arrangementet, og uanset om det finder sted udendørs eller indendørs. Åbningen sker med de krav og restriktioner, som følger af ekspertgruppens anbefalinger. 
 • Indendørs idræt for personer over 18 år med coronapas og et forsamlingsloft, der følger det indendørs forsamlingsforbud. Dog åbnes alene for ikkekontaktsport for personer over 18 år og under 70 år. Der åbnes endvidere for al idræt for børn og unge under 18 år samt personer over 70 år, herunder også for idræt, der ikke er i organiseret regi. Forsamlingsloftet for idræt for personer over 70 år hæves ligeledes fra 10 personer til 25 personer, så det følger det indendørs forsamlingsforbud pr. 6. maj 2021. Kravet om coronapas vil gælde, uanset hvor mange der deltager i idrætsaktiviteten. Pligten til at påse, at kravet om coronapas er opfyldt fastlægges i samarbejde med sektorpartnerskabet.
 • Der åbnes for fitnesscentre, herunder fitnesscentre på hoteller, med krav om coronapas. Der vil være krav om bemanding i fitnesscentrene i åbningstiden med henblik på at sikre den fornødne kontrol med coronapas og overholdelse af smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning mv.
 • 100 pct. fremmøde for afgangselever i grundskoler samt for afgangselever på ungdoms- og voksenuddannelser og 100 pct. fremmøde på erhvervsuddannelserne i hele landet. Genåbningen sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere genåbning.
 • Mulighed for anvendelse af udendørsarealer til undervisningsbrug på videregående uddannelser i landsdelene i hovedstadsområdet, der ikke var omfattet af denne genåbning pr. 21. april 2021. Genåbningen sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere genåbning.
 • 30 pct. fysisk fremmøde for studerende på videregående uddannelser i landsdelene i hovedstadsområdet, der ikke var omfattet af denne genåbning pr. 21. april 2021. Genåbningen sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere genåbning.
 • 100 pct. fremmøde for 5.-8. klasse i grundskolen i hele landet.
 • Kravet om forudgående bordreservation, der er tidsmæssigt adskilt med 30 minutter fra ankomsten, på indendørs serveringssteder ophæves.
 • Serveringssteder og lejede festlokaler samt private gildesale, stalde, lader, forsamlingshuse eller lignende kan holde åben efter kl. 23 for private arrangementer som f.eks. bryllupper, sølvbryllupper, guldbryllupper, konfirmationsfester, studenterfester, fødselsdage og lignende arrangementer, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen, forudsat at kun personer, der deltager i arrangementet, har adgang til serveringsstedet mv. Der må kun holde åbent for ét arrangement i hvert lokale eller hver afgrænsede del af øvrige lokaliteter. Der må endvidere serveres alkohol i tiden fra kl. 22 til kl. 5, såfremt fornødne bevillinger foreligger. Arrangementet skal afholdes inden for rammerne af forsamlingsforbuddet. På serveringssteder vil der gælde sædvanlige krav om coronapas og arealkrav.
 • Der er desuden enighed om, at større forsamlinger og arrangementer kan afholdes efter følgende plan, der tager udgangspunkt i de ordninger, der er anbefalet af Ekspertgruppen om afholdelse af større forsamlinger og arrangementer. I den forbindelse bemærkes det, at ordningerne overordnet vil blive udarbejdet i overensstemmelse med den gældende superligaordning, således at der ud over sektionering, krav om afstand mv., vil gælde krav om udarbejdelse af sundhedsplan, ligesom politiet skal kunne kontrollere sundhedsplanen og eventuelt fastsætte vilkår eller udstede påbud i forhold til
  arrangementet.

Forud for iværksættelsen af trin 3 drøfter partierne erfaringerne fra trin 1 og 2 på baggrund af en evaluering fra ekspertgruppen. Som det følger af rammeaftalen, er aftalepartierne enige om at forhandle en sommerpakke målrettet kulturen og oplevelsesøkonomien på baggrund af et oplæg fra regeringen.

Aftalepartierne noterer sig, at det er politisk aftalt, jf. aftale af 15. marts 2021 om videreførelse af arrangørordningen og nødpulje til store velgørende festivaler, at arrangørordningen kan blive forlænget frem til og med den 30. september 2021 for arrangementer med mindst 350 deltagere, såfremt det bliver nødvendigt at aflyse, udskyde eller væsentlig ændre arrangementerne med afsæt i gældende forsamlingsforbud. Aftalepartierne noterer sig desuden, at et arrangement derved alene dækkes af ordningen, hvis der findes et forsamlingsforbud på tidspunktet for planlagt afholdelse.

Aftalepartierne er på den baggrund enige om, at det store forsamlingsforbud på 500 personer forlænges til og med den 31. august 2021, idet der forinden dog vil gælde undtagelser i forbindelse med genåbningen af større forsamlinger og arrangementer, jf. tabel 1. Efter den 31. august 2021 vil der kunne åbnes uden væsentlige restriktioner, såfremt vaccineudrulningen forløber planmæssigt, og at der fortsat er epidemikontrol. Det vil give arrangører og leverandører større sikkerhed for, hvilken grad af kompensation, der er mulig for dem at opnå ved evt. aflysninger grundet COVID-19, samt større klarhed om, hvilke kontrakter, der kan indgås og på hvilke vilkår. Aftalepartierne er derfor også enige om i forbindelse med en skriftlig forelæggelse for Folketingets Epidemiudvalg at stemme for en sådan længerevarende forlængelse af det store forsamlingsforbud i Epidemiudvalget.

Aftalepartierne noterer sig, at den gældende arrangørordning er statsstøttegodkendt frem til den 30. juni 2021 med afsæt i en ordning, hvor det ikke er tilladt af afholde arrangementer med over 500 personer. Hvis ordningen ændres, vil Kommissionen skulle orienteres om og i visse tilfælde godkende ændringen af ordningen. Der tages således forbehold for statsstøttegodkendelse efter den 30. juni 2021.

Der udarbejdes en plan for gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladser begyndende fra den 21. maj 2021, som drøftes med aftalepartierne.

Aftalepartierne er endvidere enige om, at resterende elever på ungdoms- og voksenuddannelserne kan møde med 100 pct. fysisk fremmøde pr. 21. maj 2021. Studerende på videregående uddannelser kan pr. 21. maj møde ind 50 pct. fysisk fremmøde. Genåbningen sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere genåbning.

Som det fremgår af rammeaftalen af 22. marts 2021 drøftes primo maj og i juni 2021 erfaringerne med anvendelsen af coronapasset. I august 2021 aftaler aftalepartierne hvilke konsekvenser det skal have for coronapasset, at alle borgere der ønsker det, er færdigvaccinerede. Aftalepartierne er enige om en ”solnedgangsklausul” på anvendelsen af coronapasset til andre aktiviteter end turisme og rejser.

Når de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er vaccineret med første stik, vil det være en milepæl i epidemihåndteringen i Danmark. Risikoen for dødsfald og overbelastningen af sundhedsvæsenet som følge af corona vil falde meget markant, og samfundet kan genåbnes. Dog vil der forventeligt stadig gælde restriktioner i forhold til arrangementer med risiko for superspredning, herunder større arrangementer og natteliv, rejserestriktioner samt generelle smittebyggende tiltag.

Der er enighed om, at myndighederne senest medio juni 2021 skal udarbejde en plan for, hvornår nattelivet eller dele heraf kan genåbne.

Læs hele aftalen på jm.dk: Aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021

Kontakt os

Kommunikation

René Gyldensten

Mediechef
Kommunikation

Louise Jaaks Sletting

Underdirektør