Gemt

Restriktioner og kompensation skal følges ad

19. maj 2021

Dansk Erhverv glæder sig over, at der nu er indgået en bred politisk aftale om en sommerpakke, nye eksportinitiativer og udfasning af kompensationspakkerne. Brian Mikkelsen understreger, at der skal være passende kompensation, så længe virksomhederne er omfattet af restriktioner.

Et bredt politisk flertal er blevet enige om rammerne for en sommerpakke, nye eksportinitiativer og en udfasning af kompensationspakkerne.

”Det er en god nyhed, at der er bred politisk enighed om disse ting. Nu venter så udmøntningen af de forskellige initiativer, og Dansk Erhverv er naturligvis klar til at spille ind med forslag til, hvordan der kommer mest mulig effekt af initiativerne. Ser vi på kompensationspakkerne, så skal de naturligvis udfases. Men det er vigtigt at holde fast i, at så længe, virksomhederne er ramt af restriktioner, lige så længe skal der være en passende kompensation. Med denne aftale stopper de generelle kompensationspakker pr. 1. juli, og det er intentionen, at de skal erstattes med nye, tilpassede ordninger, som er særligt fokuserede på udsatte virksomheder og brancher. Den model er vi bekymrede for, da mange virksomheder - især dem, der lever af udenlandske turister - risikerer at opleve lange skadesvirkninger, så det er vigtigt, at snittet for yderligere hjælp lægges helt rigtigt,” siger Brian Mikkelsen.

Nødvendig sommerpakke
I aftalen er der afsat 1,65 milliarder kroner til en sommer- og erhvervspakke, som skal gavne især turisme- og oplevelseserhvervene i de kommende måneder.

”Turismebranchen er banket tyve år tilbage, så der er virkelig brug for stimuli. Vi er klar med gode forslag til en sådan pakke, som vi spiller ind i de kommende forhandlinger. Det handler især om at sikre, at danskerne i høj grad bruger alle de mange tilbud, som turisme- og oplevelseserhvervene har at byde på. Vi foreslår, at man frem til efter efterårsferien halverer prisen på oplevelseskort i de større byer, der udbydes af både private og organisationer. Desuden er det også meget vigtigt, at der bliver arbejdet aktivt for at sikre, at udenlandske turister igen kommer til Danmark,” siger Brian Mikkelsen.

Eksporten skal op i gear
Også dansk eksport har i stor stil været ramt af coronakrisen, så derfor er det også meget velkomment, at der nu kommer initiativer målrettet eksporten.

”Vi skal hurtigst muligt have coronapas-aftaler med vores vigtigste samarbejdspartnere, og så der gennemføres eksportfremstød hurtigst muligt. I tæt samarbejde med danske virksomheder skal ambassader og Trade Councils understøtte og løfte dansk eksport,” siger Brian Mikkelsen.

Uddrag af rammeaftale om en sommer- og erhvervspakke samt udfasning af kompensationspakker

Sommer- og erhvervspakke
Selv om der generelt er udsigt til en økonomisk genopretning i takt med den gradvise genåbning af samfundet, er der dog stadig sektorer i samfundet, som har været hårdere ramt af nedlukning end andre og som kan imødese en langsommere normalisering af aktiviteten end andre. Det gælder bl.a. turisme- og oplevelseserhverv, herunder hoteller, restauranter mv.

I takt med udfasning af de generelle kompensationspakker, er der behov for en særlig indsats for særligt hårdt ramte sektorer.

Derfor er regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti enige om en samlet sommer- og erhvervspakke til 1,65 mia. kr., der skal stimulere aktiviteten i de særligt hårdt ramte brancher.

Gang i turismeerhvervet i Danmark
Regeringen og aftalepartierne er enige om, at der skal gøres en særlig indsats for at styrke turismeerhvervet i Danmark, herunder med særligt fokus på de større byer. Der afsættes en ramme på 295 mio. kr. hertil i 2021. Den nærmere udmøntning drøftes mellem partierne på baggrund af et oplæg fra regeringen.

Billigere indenrigsrejser i sommerperioden
Regeringen og aftalepartierne er enige om, at der på linje med sommerpakken i 2020 skal tages initiativer, der gør indenrigsrejser i sommerperioden mere attraktive med henblik på at stimulere rejseaktiviteten. Der afsættes en ramme på 110 mio. kr. hertil i 2021. Den nærmere udmøntning drøftes mellem partierne på baggrund af et oplæg fra regeringen.

Tiltag målrettet kultur-, idræts- og foreningslivet
Regeringen og aftalepartierne er enige om, at der er behov for en indsats, der kan understøtte aktivitet i kultur-, idræts- og foreningslivet, herunder skabe gode kulturoplevelser og sommerarrangementer for bl.a. børn og unge. Der afsættes en ramme på 330 mio. kr. hertil i 2021. Den nærmere udmøntning drøftes mellem partierne på baggrund af et oplæg fra regeringen.

Ramme til særligt udsatte sektorer
Regeringen og aftalepartierne er enige om, at der skal tages initiativer, der særligt understøtter hårdt ramte brancher i takt med, at de generelle kompensationspakker udfases. Det kan bl.a. omfatte messer, konferencer, luftfart, rejsebranchen, hoteller mv.

Der afsættes en ramme på 400 mio. kr. i 2021 til initiativer målrettet særligt udsatte sektorer. Rammen finansierer udgifterne forbundet med forlængelse af matchfinansieringsordninger i Vækstfonden, jf. nedenfor. Udmøntningen af den resterende ramme drøftes mellem partierne på baggrund af et oplæg fra regeringen.

Som led i de nærmere forhandlinger om udmøntningen af rammerne kan der ske
omprioriteringer mellem rammerne til at sætte gang i turismeerhvervet, til billigere
indenrigsrejser i sommerperioden til tiltag målrettet kulturlivet, til tiltag målrettet
sårbare børn, unge og ældres trivsel samt til særligt udsatte sektorer.

Styrkelse af eksporten
Som led i Aftale om udbetaling af resterende indefrosne feriemidler, eksportpakke og reserve til udfasning af kompensationspakker af december 2020 er der afsat reserver til eksportinitiativer på 155 mio. kr. i 2021 og 75 mio. kr. årligt i 2022-2023, som endnu ikke er udmøntet.

Regeringen og partierne bag Aftale om udbetaling af resterende indefrosne feriemidler, eksportpakke og reserve til udfasning af kompensationspakker er enige om at forhandle udmøntningen heraf som led i forhandlingerne om de øvrige elementer i den samlede sommer- og erhvervspakke på baggrund af et oplæg fra regeringen.

Udfasning af kompensationspakker
Den økonomiske ekspertgruppe anbefaler, at de generelle kompensationspakker ophører pr. 1. juli 2021. Anbefalingen skal ses i lyset af, at genåbningen af samfundet er godt i gang, vaccinerne er ved at blive rullet ud, og der sker en gradvis normalisering af den økonomiske aktivitet.

På den baggrund er regeringen og aftalepartierne enige om, at de generelle kompensationspakker ophører pr. 1. juli 2021. Regeringen og aftalepartierne er enige om, at følge ekspertgruppens anbefalinger om at erstatte de generelle kompensationsordninger med nye, tilpassede ordninger, som er særligt fokuserede på udsatte virksomheder.

Regeringen og aftalepartierne er endvidere enige om, at særordninger på bl.a. Kulturministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Erhvervsministeriets område i udgangspunktet afskaffes.

Aftalepartierne er således enige om tiltag fra og med 1. juli 2021:

1. Faste omkostninger: Der etableres en ny og tilpasset kompensationsordning for faste omkostninger og faste omkostninger light med et skærpet krav til omsætningsnedgang på 45 pct. Ordningen vil gælde fra den 1. juli 2021 og tre måneder frem (dvs. til og med den 30. september). Ordningen vil basere sig på den eksisterende trappemodel, startende med en kompensationssats på 55 pct. ved en omsætningsnedgang på 45 pct.

Ordningen samt ordningen for selvstændige nedenfor vil fortsat kunne anvendes af virksomheder, der enten er tvangslukkede eller eventuelt måtte blive tvangslukkede i forbindelse med lokale tilfælde med udbredt smitte og deraf følgende nedlukninger, eller som er lukket ved forbud via bekendtgørelse. Ordningen gælder også institutioner med mindst 50 pct. offentlig støtte.

2. Selvstændige: Der etableres en ny og tilpasset kompensationsordning for særligt udsatte selvstændige, der har et omsætningstab på minimum 45 pct. samt tvangslukkede selvstændige uden omsætning. Ordningen vil gælde fra den 1. juli 2021 og tre måneder frem (dvs. til og med den 30. september). Den tilpassede kompensationsordning kan benyttes af selvstændige, som enten har ansatte svarende til minimum én fuldtidsansat eller har modtaget kompensation for faste omkostninger. Selvstændige vil i ordningen kunne få kompenseret 90 pct. af deres omsætningstab, dog maks. 33.000 kr. pr. måned for selvstændige med ansatte og 30.000 kr. pr. måned for øvrige selvstændige for juli og august og 20.000 kr. pr. måned i september 2021. Selvstændige, der modtager mere end 23.000 kr. i kompensation om måneden, må maksimalt trække 23.000 kr. ud af virksomheden i gennemsnit om måneden i kompensationsperioden.

Selvstændige, der er ramt af forbud mod at holde åbent, og som ikke har nogen omsætning, vil kunne få kompenseret 100 pct. af deres omsætningstab, dog maks. 33.000 kr. pr. måned for selvstændige med ansatte og 30.000 kr. pr. måned for øvrige selvstændige, som opfylder ordningens betingelser. Her gælder også grænsen på maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

3. Låne- og garantiordninger: Garantiordningerne i Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit til hhv. SMV’er og store virksomheder forlænges til og med den 30. september 2021 for at sikre en god transition væk fra kompensationsordningerne. COVID-19-matchfinansieringsordningerne i Vækstfonden forlænges ligeledes til og med den 30. september 2021. Set i lyset af den begyndende normalisering i markedet justeres matchfinansieringsordningerne, så kravet om privat medfinansiering øges til 33 pct., ligesom der indføres et mere eksplicit krav om, at virksomheden skal være negativt påvirket af COVID-19 for at få adgang til ordningerne.

4. Rejsegarantifonden: Garantiordningen i Rejsegarantifonden med et loft på 1,5 mia. kr. videreføres til og med den 30. september 2021. Den afsatte tabsramme på 300 mio. kr. forlænges tilsvarende, og tabsrammens udløb forlænges indtil den 1. januar 2024. Der tilføres 3,9 mio. kr. til Rejsegarantifonden og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til administrationen af kompensationsordningerne.

5. Kulturområdet mv.: Støtte til sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. forlænges til den 30. september 2021 (nødpulje 2) med afsæt i de gældende principper for arrangørordningen. Det gælder også den tilpassede ordning for kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet mv. (nødpulje 4), som følger den tilpassede ordning for faste omkostninger.

Kompensationsordningerne vil gælde for perioden 1. juli – 30. september 2021, hvorefter der gøres status og om nødvendigt gennemføres en yderligere forlængelse, som alene bør ske, hvis der fortsat er kompensationsberettigede restriktioner, jf. EU’s statsstøtteregler.

Der tages forbehold for statsstøttegodkendelse af ordningerne, hvor det er relevant.

Aftalepartierne er endvidere enige om at indføre en lempeligere adgang til dagpengesystemet for personer, der er eller var på en midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. inden for de seneste tre måneder, inden kompensationsordningen udløber. Det sker for at understøtte de selvstændige mv. i forbindelse med udfasningen af kompensationsordningerne.

Det gælder følgende midlertidige kompensationsordninger:

  • Kompensationsordningen for selvstændige
  • Kompensationsordningen for freelancere med B-indkomst
  • Kompensationsordningen for kombinatører med blandet indkomst
  • Den midlertidige kunststøtteordning.

Konkret åbnes der mulighed for, at målgruppen kan indmelde sig i dagpengesystemet uden forudgående a-kassemedlemskab i juli måned 2021. Den nærmere udmøntning aftales i Beskæftigelsesministeriet.

Aftalepartierne er desuden enige om at forlænge ordningen med ret til sygedagpenge for lønmodtagere i øget risiko ved smitte med COVID-19 og for lønmodtagere, der er pårørende til personer i øget risiko til 31. august 2021.

Aftalepartierne noterer sig, at der kan være arrangører af store arrangementer, som har været tilbageholdende med at indgå kontrakter med leverandører. Aftalepartierne vil på den baggrund drøfte mulige løsninger.

Aftalepartierne noterer sig, at regeringen vil indkalde arbejdsmarkedets parter til drøftelser vedrørende udfasning af lønkompensationsordningen. Aftalepartierne noterer sig desuden, at lønkompensationsordningen for selvejende institutioner mv., hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, søges håndteret på tilsvarende vilkår.

Lempeligere adgang til dagpenge for selvstændige
Personer i målgruppen vil blive medlem med tilbagevirkende kraft 12 måneder tilbage i tid og skal betale kontingent for denne periode. Derudover vil der gælde en forpligtigelse til medlemskab af a-kassen et år fremadrettet. Derudover vil de almindelige krav i dagpengesystemet gælde, herunder beskæftigelseskravet. For selvstændige vil seneste regnskabsår (2019) kunne medtages til opfyldelse af beskæftigelseskravet, idet de ellers ikke vil have indkomst fra virksomheden i 12 måneder. På tilsvarende vis vil indkomst fra 2019 kunne medtages til opfyldelse af beskæftigelseskravet for den resterende gruppe af personer omfattet af kompensationsordningerne.

Det gøres også muligt for de selvstændige, som gør brug af dagpengeamnestiordningen, at ophøre midlertidigt i juli, august og september 2021, så de kan få dagpenge uden at skulle lukke deres virksomhed og CVR-nummer. Det samme gælder for de selvstændige, der er eller var på en af de midlertidige kompensationsordninger inden for de seneste to måneder før kompensationsordningens udløb, og som har optjent dagpengeretten på almindelig vis.

Læs hele aftalen på fm.dk: Rammeaftale om en sommer- og erhvervspakke

Kontakt os

Kommunikation

Lars Ohlsen

Pressechef
Kommunikation

Louise Jaaks Sletting

Underdirektør