Gemt

Må en arbejdsplads holde møder og kurser med mere end 5 personer på et hotel eller andet mødested?

17. marts 2021

Dansk Erhverv har modtaget mange spørgsmål om muligheden for, at arbejdspladser må holde arbejdsrelaterede møder, events, kurser m.v. i mødelokaler på hoteller og andre mødesteder.

Bekendtgørelsen om forsamlingsforbud indeholder i § 4, stk. 4, følgende undtagelse fra forsamlingsforbuddet (kaldet ”arbejdspladsundtagelsen”):

”Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder m.v.”

Da arbejdspladsundtagelsen er en undtagelse fra forsamlingsforbuddet, vil man således kunne samles mere end 5 personer på en arbejdsplads, hvis det er ”et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde”.

Det har givet anledning til stor tvivl, om arbejdspladsundtagelsen også giver mulighed for, at arbejdspladser (arbejdsgivere/medarbejdere) kan leje lokaler til f.eks. møder og kurser, der afholdes som led i deres arbejde, på hoteller og andre mødesteder. Dansk Erhverv har nu modtaget følgende bidrag til fortolkningen af arbejdspladsundtagelsen fra Erhvervsministeriet:

”Arbejdspladsundtagelsen kan også gælde uden for den fysiske arbejdsplads, fx på midlertidige arbejdspladser eller i det offentlige rum. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis et filmhold skal filme en scene i det offentlige rum, eller hvis en arbejdsplads afholder et arbejdsrelateret kursus eller møde med mere end fem personer på et hotel eller lignende, samt hvis en arbejdsplads pga. pladsmangel er nødsaget til at leje sig ind i midlertidige lokaler hos eksempelvis et hotel.”

Denne udtalelse fra Erhvervsministeriet bekræfter den fortolkning af arbejdspladsundtagelsen, som Dansk Erhverv hidtil har lagt til grund, og dermed også Dansk Erhvervs hidtidige rådgivning, som således stadig er gældende.

Det vil bero på en konkret vurdering, om betingelserne for anvendelse af arbejdspladsundtagelsen er til stede i det enkelte tilfælde. Erhvervsministeriet skriver herom i sin udtalelse om arbejdspladsundtagelsen:

”Hvorvidt undtagelsen gælder i det enkelte tilfælde, vil bero på en konkret vurdering af, om tilstedeværelsen uden for arbejdspladsen er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde. I denne vurdering vil det eksempelvis kunne indgå, om der er en sådan begrundelse for at afholde et møde på hotel frem for den almindelige fysiske arbejdsplads, at tilstedeværelsen på hotellet skal anses for at være et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af arbejdet.”

I tvivlstilfælde opfordrer Dansk Erhverv sine medlemmer til at kontakte Dansk Erhvervs hotline.

 

 

Kontakt os