Gemt

Sådan genstarter vi dansk eksport

10. marts 2021

For at hjælpe dansk eksport på vej har Dansk Erhverv spillet en række konkrete forslag ind til regeringen, der skal skabe et stærkt fundament for de danske eksporterhverv. Det gælder blandt andet life science, vedvarende energi, bio solutions, turisme- og oplevelsesøkonomi, luftfart samt mode og tekstil.


Coronaen har været hård ved Danmarks eksport, og Dansk Erhverv er glad for, at regeringen har afsat midler til at følge op på det værdifulde arbejde, der blev udført i de såkaldte genstartsteams. Forleden mødtes erhvervsministeren og udenrigsministeren med formændene for de otte teams, som i efteråret kom med en række anbefalinger til genstart af dansk eksport.

”Men der er sket meget, siden genstartsteams fremlagde deres anbefalinger i september 2020. Det skulle gerne afspejles i regeringens udspil til udmøntning af eksport- og genstartsreserven, som er afsat i finansloven,” siger underdirektør Jes Brinchmann Christensen, Dansk Erhverv, og tilføjer:

”Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i, og rammerne for de eksporterende erhverv skal løbende efterses.”

Som et stærkt fundament for de danske eksporterhverv foreslår Dansk Erhverv derfor regeringen at:

 • Nedsætte en tværministeriel taskforce med repræsentanter for Erhvervsministeriet, Sundhedsministeriet og Udenrigsministeriet, der - i dialog med den danske life science sektor - skal sikre, at initiativerne i Europa-Kommissionens lægemiddelstrategi udformes, så de understøtter den forskende lægemiddelindustri.
 • Intensivere eksportfremmeindsatsen inden for vedvarende energi, hvor Danmark har en helt unik styrkeposition. Derudover skal de europæiske rammer underbygge, at danske vindmølleproducenter kan bruge hele det europæiske marked som test- og demonstrationsmarked for danske løsninger.
 • Satse på bio solutions som Danmarks næste grønne eksporteventyr. Blandt andet gennem kortere sagsbehandlingstid i forbindelse med godkendelse af produkter, etablering af testfaciliteter i verdensklasse samt dedikerede ressourcer til sektorekspertise inden for bio solutions i udenrigstjenesten.
 • Genrejse den danske turisme- og oplevelsesøkonomi ved at fjerne den beløbsmæssige begrænsning på brug af fremførte underskud, give virksomheder fuld momsafløftning ved restaurantbesøg, afsætte midler til at tiltrække international møde- og kongresturisme efter pandemien samt sikre fair konkurrence fra blandt andet bookingportaler.
 • Genoprette dansk luftfart som et helt afgørende fundament for eksport og konkurrenceevne ved at støtte ruteudviklingsprogrammer, etablere en klimafond, sikre at konsekvenserne af den gældsoptagelse, som luftfarten har finansieret driften med, ikke udvikler sig til en strukturel svækkelse af branchen.
 • Understøtte nye digitale veje til eksport for danske handelsvirksomheder - herunder mode- og tekstilbranchen - gennem etablering af en tilskudsordning, der kan støtte innovative eksportfremmeinitiativer på vegne af en bredere kreds af virksomheder, samt en Brexit-pulje hvormed virksomheder kan søge om en pose penge til privat konsulentbistand med henblik på regelafklaring og hjælp til at gennemføre procedurer i forbindelse med B2B eller B2C salg til Storbritannien.

 

Verdens bedste land at drive virksomhed fra
”Danmark skal også være verdens bedste land at drive virksomhed fra, når man som mange virksomheder har et globalt kundegrundlag og indgår i globale værdikæder,” understreger Jes Brinchmann Christensen.

Dansk Erhverv foreslår derfor yderligere, at regeringen:

 • Sikrer, at det danske coronapas bidrager til at åbne Danmark op i forhold til omverdenen. Det kræver, at regeringen finder løsninger i samspil med vigtige samhandelspartnere - og ideelt set en fælles løsning på tværs af EU, der kan løftes ind i Verdenssundhedsorganisationen. Der skal hurtigst muligt igangsættes storskala forsøg, der kan vise effekten ved brug af hurtigtest ved store arrangementer.
 • Gør 130 procent fradraget for virksomhedernes forskningsinvesteringer permanent og uden investeringsloft.
 • Genindfører eksportmomsordningen med umiddelbar virkning rentefrit.
 • Stopper modregningen af EU-midler i statslige forskningsbevillinger, som begrænser den viden, der kan omsættes i nye forretningsmodeller og eksportmuligheder for danske virksomheder.
 • Investerer i fremtidens teknologier ved at afsætte midler til danske virksomheders deltagelse i europæiske værdikæder (IPCEI) inden for blandt andet brintteknologi, CO2-fangst og -lagring, data og cloud-infrastruktur samt potentielt life science.
 • Udnytter eksportmulighederne i USA ved at iværksætte grønne eksportfremstød og højniveau myndighedssamarbejder, der kan understøtte dansk eksport af nye teknologier inden for vedvarende energi og bio solutions. Dertil kommer, at den danske regering bør arbejde målrettet efter at få genoptaget forhandlingerne om en handelsaftale mellem EU og USA.
 • Anerkender betydningen af bæredygtig import for danske virksomheders muligheder for at operere i Danmark ved at afsætte en pulje med henblik på at fremme danske virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed i forbindelse med import og sourcing. Derudover en ordning, hvor virksomheder kan få hjælp til at screene leverandører på verdensmarkederne med udgangspunkt i eksisterende krav og best practice inden for due diligence.
 • Styrker det indre marked med fokus på digitalisering af fragtdokumentation, etablering af én indgang for hjælp til regelafklaring for SMV’er samt en systematisk gennemgang af krav til erhvervsmæssige kvalifikationer.

Læs mere om Dansk Erhvervs forslag: Sådan genstarter vi dansk eksport.pdf

Kontakt os

Politik og Analyse

Jes Brinchmann Christensen

Underdirektør
Medarbejderprofil