Gemt

Ny dom om tilrettelæggelse af virksomhedsoverdragelse forud for konkurs

Dansk Erhverv | Personale - 10. september 2021

Østre Landsret har fastslået, at dækning fra Lønmodtagernes Garantifond forudsætter, at en virksomhedsoverdragelse først er tilrettelagt efter konkursen.


I tilfælde af konkurs kan lønmodtagerne almindeligvis rette deres lønkrav mod Lønmodtagernes Garantifond, selvom der efter konkursens indtræden er sket hel eller delvis virksomhedsoverdragelse til en erhverver.

Spørgsmålet i denne sag var, hvilken betydning det skulle have, at virksomhedsoverdragelsen reelt var tilrettelagt forud for konkursdekretets afsigelse.

Sagen kort
Der var under sagen uenighed om, hvilke forberedende handlinger der havde fundet sted inden konkursdekretets afsigelse.

I forbindelse med skifteretsmødet, der ledte til afsigelse af konkursdekretet, oplyste virksomhedens direktør til kurator, at driften var indstillet, og at varelageret var blevet solgt.

Efter afsigelsen af konkursdekretet indkaldte overdrager og den tidligere ledelse virksomhedens lønmodtagere til et møde, hvor det blev oplyst, at erhverver ville overtage driften af virksomheden.  

Ni dage senere opsagde og fristillede kurator alle lønmodtagere på virksomheden, idet det ikke var lykkedes for konkursboet at overdrage virksomheden.

Landsretten fandt efter bevisførelsen, og henset til den nære tidsmæssige sammenhæng mellem konkursen og erhververs faktiske overtagelse af driften, at det var ubetænkeligt at lægge til grund, at overdragelsen af virksomheden var aftalt eller i hvert fald tilrettelagt forud for konkursen.

Derfor hæftede erhververen for alle lønmodtagerforpligtelser, der bestod på overtagelsestidspunktet i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelseslovens regler.

Dansk Erhverv bemærker
Afgørelsen understreger vigtigheden af, at en virksomhedsoverdragelse først reelt er tilrettelagt efter konkursens indtræden.

Såfremt en virksomhedsoverdragelse reelt er aftalt eller tilrettelagt forud for konkursdekretets afsigelse, risikerer overdrageren at hæfte for alle lønmodtagerforpligtelser, der består på overtagelsestidspunktet.

Dansk Erhverv anbefaler medlemsvirksomhederne at rette henvendelse, hvis der er spørgsmål til de ansættelsesretlige aspekter af en virksomhedsoverdragelse.

Kontakt os