; ;
Gemt

Frivillig fik godtgørelse, da hun blev forskelsbehandlet på grund af køn

Dansk Erhverv | Personale - 18 august

Ligebehandlingsnævnet har i en sag fundet, at en kvinde blev direkte forskelsbehandlet på grund af køn, da kvindens tilknytning som frivillig museumsvært blev bragt til ophør.

 

Sagen kort
Siden 2018 havde en kvinde været tilknyttet et museum som frivillig vært. Der blev lavet en tilknytningsaftale, der beskrev vilkår som arbejdstid, opgaverne samt modydelserne for det frivillige arbejde, herunder blandt andet dækning af transportudgifter og invitationer til nye udstillinger.

Samtidig med det frivillige arbejde var kvinden fastansat på et andet museum, som var en del af det museum, hvor hun var frivillig. Efter knap et år som frivillig opsagde kvinden sin faste stilling, men ønskede at beholde sit frivillige arbejde.

Kort tid efter opsigelsen skrev museet i en e-mail til kvinden, at der var truffet beslutning om at etablere et frivilligkorps sammensat på en anden måde, og at museet ønskede en blanding af aldre og køn, hvorfor tilknytningsaftalen blev bragt til ophør.

Efter at have sendt en klage til det relevante ministerium, meddelte museet, at ophøret var en beklagelig fejl, hvorfor kvinden blev tilbudt at genindtræde i sin stilling som frivillig, hvilket hun accepterede.


Sagens behandling i Ligebehandlingsnævnet
Kvinden indbragte sagen for Ligebehandlingsnævnet, da hun fortsat mente, at hun var blevet forskelsbehandlet på grund af alder og køn. Medarbejderen henviste blandt andet til e-mailen fra museet.

For så vidt angår kvindens klage over forskelsbehandling på grund af alder fandt Ligebehandlingsnævnet, at kvindens ulønnede tilknytning som frivillig museumsvært efter sin karakter ikke var omfattet af forskelsbehandlingsloven. Nævnet afviste derfor at behandle klagen.

For så vidt angår kvindens klage over forskelsbehandling på grund af køn, fandt Ligebehandlingsnævnet, at kvindens ulønnede tilknytning til museet ikke var omfattet af ligebehandlingsloven. Nævnet behandlede derfor klagen efter ligestillingsloven.

Det fremgår af ligestillingsloven, at ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Efter loven gælder der en delt bevisbyrde.

Nævnet vurderede, at museet ved beslutningen om at bringe kvindens tilknytning til ophør med henvisning til, at museet ønskede en anden sammensætning af køn, udsatte kvinden for direkte forskelsbehandling. Kvinden kunne altså påvise faktiske omstændigheder i form af den fremsendte e-mail, hvorfor museet skulle bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket.

Museet kunne ikke løfte denne bevisbyrde, og kvinden blev derfor tilkendt en godtgørelse på 5.000 kr.

Dansk Erhverv bemærker
Afgørelsen viser, at en arbejdsgiver kan blive dømt til at betale godtgørelse for forskelsbehandling af sine frivillige og ulønnede ”medarbejdere”. Afgørelsen viser også, at en arbejdsgiver på trods af genansættelse, og på trods af at der ikke er lidt noget tab, risikerer at skulle betale en godtgørelse, hvis ikke den delte bevisbyrde kan løftes.

Dansk Erhverv anbefaler derfor, at medlemsvirksomhederne kontakter os, hvis der opstår tvivl om mulig forskelsbehandling på grund af køn eller alder i forbindelse med ophør af en frivillig og ulønnet tilknytningsaftale.