; ;
Gemt

Ophævelse af elevaftale efter klage over seksuel chikane blev dyrt

Dansk Erhverv | Personale - 18 august

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ophævede en uddannelsesaftale umiddelbart efter, at en elev havde klaget over uønsket, seksuel adfærd fra en kollega. 

 

Reglerne
Det følger af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige – også ved afskedigelse. En lønmodtager, der opsiges som følge af at have fremsat krav om ligebehandling, har ret til en godtgørelse fra arbejdsgiveren. En klage over seksuel chikane er også et krav om ligebehandling.

Sagen kort

En elev oplyste til sin arbejdsgiver, at hun havde oplevet uønskede berøringer og kommentarer fra en mandlig kollega. To dage senere blev der afholdt et møde mellem eleven, den mandlige kollega, tillidsrepræsentanten og arbejdsgiveren, hvor det viste sig, at eleven og den mandlige kollega ikke var enige i, hvad der var sket.

Senere samme dag ophævede arbejdsgiveren uddannelsesaftalen med eleven med den begrundelse, at hun ikke havde haft den forventede udvikling. I en efterfølgende uddybning af begrundelsen til fagforeningen skrev arbejdsgiveren bl.a., at baggrunden for ophævelsen var, at elevens forhold til den mandlige kollega var uacceptabelt. Herefter forklarede arbejdsgiveren, at ophævelsen skete, fordi eleven ikke kunne magte de faglige udfordringer, der fulgte med uddannelsen, og at han løbende havde haft samtaler med eleven netop om disse udfordringer.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse
Ligebehandlingsnævnet afviste at behandle den del af klagen, som handlede om, hvorvidt eleven rent faktisk havde været udsat for seksuel chikane, da det ville kræve mundtlige parts- og vidneforklaringer, som ikke kan foregå ved nævnet.

Ligebehandlingsnævnet vurderede dog, at arbejdsgiveren havde handlet i strid med ligebehandlingsprincippet, da nævnet anså elevens orientering om den mulige seksuelle chikane som et krav om ligebehandling efter ligebehandlingsloven, og da arbejdsgiveren ikke kunne bevise, at kravet om ligebehandling ikke var årsag til ophævelse af uddannelsesaftalen.

Nævnet lagde bl.a. vægt på den tætte tidsmæssige sammenhæng mellem elevens orientering om den påståede seksuelle chikane og ophævelsen af uddannelsesaftalen, og at arbejdsgiveren efterfølgende havde oplyst fagforeningen om, at opsigelsen netop var begrundet i elevens opførsel, og at hendes forhold til den mandlige kollega var uacceptabelt.

Eleven blev tilkendt en godtgørelse på 75.000 kr.

Dansk Erhverv bemærker
Afgørelsen viser, at en medarbejder kan være beskyttet af ligebehandlingsloven, selv om der ikke er påvist faktiske omstændigheder, som indikerer, at der har fundet seksuel chikane sted. Hvis en medarbejder har fremsat et krav om ligebehandling, fx orienteret om mulig seksuel chikane, skal man som arbejdsgiver være opmærksom på, at en ufordelagtig behandling af medarbejderen, fx opsigelse, kan medføre et krav om godtgørelse efter ligebehandlingsloven.

Dansk Erhverv anbefaler medlemmerne at rette henvendelse, inden der måtte blive truffet beslutning om opsigelse af en medarbejder, der har fremsat krav om ligebehandling.