Gemt

Corona-kompensationer - igen

25. januar 2022

Langt de fleste har bemærket, at der fra 1. december 2021 og i takt med indførsel af flere og flere restriktioner, trådte en række kompensationsordninger i kraft for virksomheder berørt af restriktioner og anbefalinger. Langt de fleste ordninger er kendte modeller for virksomhederne. Her vil vi blot henlede jeres opmærksomhed på en række situationer, som vi får mange spørgsmål omkring.

 

”Staldtips”, der er værd at mærke sig:

 1. Omsætningsnedgang på min. 45 % i perioder i 2021

Har en virksomhed oplevet on omsætningsnedgang på i gennemsnit min. 45 % i november og december 2021 (eller oktober og november eller endog tidligere perioder), skal der sendes en ansøgning afsted senest 2. februar 2022. Det kan åbenlyst være vanskeligt at nå at ift. revisorerklæring, derfor kan det være en mulighed i stedet at søge kompensationsordningen ”stedbundne faste omkostninger uden revisorerklæring” (herefter kaldet ”Light”).

 1. Stedbundne faste omkostninger (”Light”)

Under de gældende ordninger fra 1. december 2021 kan der tillige søges kompensation efter ”Light-ordningen”, når virksomheden har en omsætningsnedgang på min. 30 %. Det vil give en hurtigere udbetaling af kompensation, og en mulighed for inden ansøgningsfristen den 31. marts 2022 at indsende en ny ansøgning med revisorpåtegning (og så få modregnet udbetalingen gennem ”Light"-ordningen). I denne situation fungerer ”Light-ordningen”, som en slags á conto-udbetaling.

Nu kan man spørge sig selv, hvorfor ikke blot forblive på ”Light-ordningen” og helt spare revisorerklæringen? Der kan maksimalt udbetales 150.000 kr. pr. måned gennem ”Light-ordningen”, og der kan maks. udbetales 50 % af de stedbundne faste omkostninger, når virksomheden ikke er tvangslukket (tvangslukkede virksomheder kan modtage 100 % i kompensation, dog maks. 150.000 kr.). 

Med tallene in mente, er der en række overvejelser, der skal iagttages:

 • Består (langt) størstedelen af virksomhedens faste omkostninger af ”stedbundne” omkostninger, og dækker de 150.000 kr. pr. måned, da kan”Light-ordningen” være et bud.
 • Ligger virksomhedens omsætningsnedgang i intervallet 30-40 %, da kan ”Light-ordningen” endda muligvis give mere i kompensation, da der kompenseres med 50 % af omsætningsnedgangen uanset omsætningsnedgangen (der dog skal være min. 30 %). Omvendt nu længere væk fra en omsætningsnedgang på 30 % virksomheden er, nu mere fordelagtigt kan det være at søge kompensation gennem ordningen med revisorerklæring, idet der gennem denne ordning udbetales 10 % mere end omsætningsnedgangen. En omsætningsnedgang på f.eks. 65 % vil give 75 % i kompensation. En omsætningsnedgang på 35 % vil berettige til en kompensation på 45 % efter ordningen for faste omkostninger med revisorerklæring, men der vil kunne omfattes flere faste omkostninger, men der skal betales for en revisorerklæring.

3.  Frivilig nedlukning

Vi har modtaget mange spørgsmål om frivillig nedlukning, og ja, det er muligt for virksomheder at gøre brug af dette greb, når nedlukningen sker pga. direkte eller indirekte Corona-restriktioner. Ved frivillig nedlukning og ingen omsætning (100 % nedgang) kan der maks. udbetales 90 % af de faste omkostninger i kompensation. Virksomheden må gerne have omsætning samtidig med nedlukningen, men da vil kompensationsprocenten blive mindre, men en omsætningsnedgang på 80 % giver også en kompensation på 90 %. Virksomhedsejeren/ejerne kan ligeledes opnå kompensation gennem selvstændigordningen (se nedenfor under pkt. 4).

 1. Selvstændigeordningen (kompensation for tabt omsætning)

Kompensation for selvstændige blev genindført fra 1. december 2012 (indtil 28. februar 2022) for alle selvstændige med et omsætningstab (som følge af corona) på min. 30 %. Der er de kendte indgangskrav:

 • ejerandel på min. 25 %
 • højst 25 ansatte opgjort i hele årsværk
 • selv arbejde i virksomheden
 • personlig indkomst på under 800.000 kr. i 2021 eller 2022.

Ligesom under den sidste store nedlukning, er der forskellige modeller for kompensation:

 • Udgangspunktet er 23.000 kr. pr. måned
 • Der er mulighed for forhøjet kompensation på 30.000 kr. pr. måned (33.000 kr. pr. måned med ansatte), virksomhedsejeren må højst trække 23.000 kr. ud af virksomheden pr. måned i kompensationsperioden.

5.  Frit valg af startdato

Det kan også være værd at beregne nøje fra hvilken dato kompensationen skal søge fra, idet der er mulighed for at træde ind i ordningerne på mange forskellige tidspunkter. Det er således muligt at holde dele eller hele juleomsætning ude og f.eks. først påbegynde kompensationen fra 19. december 2021 eller 1. januar 2022.

Der kan søges kompensation for faste omkostninger (med revisorerklæring), ”Light” og selvstændigeordningen for følgende perioder:

 • 1. – 31. december 2021
 • 1., 10. eller 19. december – 31. januar 2022
 • 1., 10. eller 19. december – 28. februar 2022
 • 1. januar – 28. februar 2022
 • Tvangslukkede virksomheder fra tvangslukning (10. eller 19. december) og så længe tvangslukningen varer.

Referenceperioderne er som udgangspunkt de tilsvarende perioder for to år siden (de sidste ”normale” perioder inden Coronas start i marts 2020.

For god ordens skyld skal det bemærkes, at alle kompensationsordninger endnu ikke er åbnet på Virk., idet flere at ordningerne afventer statsstøttegodkendelse fra EU.

På Dansk Erhvervs hjemmeside under Corona er der en hel side med ”Corona og erhvervsforhold”, hvor der gives et overblik over de aktuelle ordninger, og vi anbefaler, at I læser mere om ordningerne på Virksomhedsguiden/Virk., hvor der er vejledninger.

Kontakt

Handel

Marianne Eltong Gade

Politisk konsulent, sekretariatschef
Medarbejderprofil