; ;
Gemt

Nye regler for forbrugerkøb i købeloven

06. januar 2022

Købelovens regler for forbrugerkøb er blevet ændret. Overordnet er reglerne i det væsentlige de samme som før, men der er dog en del nydannelser. I denne artikel får du en kort oversigt over de nye regler.

Lovens anvendelsesområde og ikrafttrædelse

 • De nye regler gælder kun for forbrugerkøb – købelovens regler om handelskøb mv. er ikke ændret.
 • Loven gælder nu for både køb af varer, digitalt indhold og digitale tjenester.
 • Reglerne gælder ikke ved salg af heste.
 • De nye regler finder kun anvendelse, hvis din kunde har købt varen den 1. januar 2022 eller senere. Er den købt tidligere, gælder de tidligere regler.
 • Loven gælder også, når kunden betaler med sine personoplysninger i stedet for penge, men kun når der er tale om køb af digitalt indhold og digitale tjenester.

Reklamationsfrister og bevisbyrderegler

 • Reklamationsfristen er stadig 2 år.
 • Formodningsfristen er udvidet fra 6 måneder til 1 år. For levende dyr er den dog kun 6 måneder.
 • Pligten til at reklamere over en mangel ”inden rimelig tid efter, at en mangel er opdaget”, gælder ikke for digitalt indhold og digitale tjenester.

Mangler

 • En salgsgenstand er mangelfuld, hvis den ikke svarer til det, der er aftalt eller lovet eller, hvis den ikke lever op til nogle generelle, objektive krav, som købeloven stiller.
 • De objektive krav kan kun fraviges, hvis forbrugeren udtrykkeligt og særskilt har accepteret afvigelsen.
 • En salgsgenstand kan være mangelfuld, hvis køberen ikke får besked om eller får leveret opdateringer, herunder sikkerhedsopdateringer, som er nødvendige for at holde salgsgenstanden fri for mangler.
 • Hvis en vare – fx en kogeplade eller en håndvask – er beregnet til at blive installeret, og den efter installeringen viser sig at være mangelfuld, skal sælgeren sørge for (eller betale for), at genstanden bliver fjernet og installeret på ny, hvis afhjælpning eller omlevering kræver, at varen fjernes.
 • Der er særlige regler for, hvornår en brugt vare, der sælges på en offentlig auktion, er mangelfuld. Det gælder ikke for internetauktioner.
 • Sælgeren har stadig en loyal oplysningspligt, hvis han kender eller bør kende til forhold, som har betydning for køberens bedømmelse af salgsgenstanden.

Køberens rettigheder når en salgsgenstand er mangelfuld

 • Køberens mangelsbeføjelser er stort set de samme som i dag. Dvs. at køberen i første omgang vælger mellem afhjælpning eller omlevering. Hvis det er umuligt, eller hvis sælgeren ikke foretager afhjælpning eller omlevering inden rimelig tid, kan køberen hæve eller få et afslag i prisen.
 • Som noget nyt har køberen dog mulighed for at hæve købet eller få et afslag staks, hvis manglen er af så alvorlig karakter, at en ophævelse/afslag er berettiget.
 • Der er forskel på køberens rettigheder og udøvelse af rettighederne alt efter, om der er solgt en vare eller der er solgt digitalt indhold/digitale tjenester.

Andre nye regler

 • Der er indført en regel om handelsmæssige garantier.
 • Der er en ny regel om ændring af løbende aftaler om digitalt indhold eller digitale tjenester.

Ordforklaring:

Digitalt indhold: Data, der fremstilles og leveres i digital form.

Fx edb-programmer, applikationer, videofiler, lydfiler, musikfiler, digitale spil, e-bøger, andre e-publikationer. Digitalt indhold, som er lagret på et fysisk medie fx en dvd, er også omfattet af reglerne for digitalt indhold.

Digital tjeneste: En tjeneste, der gør det muligt at generere, behandle, lagre eller få adgang til data i digital form, eller som muliggør deling af eller enhver anden form for interaktion med data i digital form, som uploades eller genereres af brugere af den pågældende tjeneste.

Fx billed- og lyddeling og anden filhosting, tekstbehandling eller spil, der tilbydes i cloudcomputingmiljøet, og sociale medier.

Vare med digitale elementer: En løsøregenstand, der integrerer eller er indbyrdes forbundet med digitalt indhold eller en digital tjeneste på en sådan måde, at fraværet af det digitale indhold eller den digitale tjeneste ville forhindre genstanden i at opfylde sin funktion.

Fx mobiltelefoner, tv, smarture, computere mv.

Formodningsreglen er en bevisbyrderegel. Efter formodningsreglen formoder man, at en fejl, som forbrugeren påviser inden et år efter leveringen, har været til stede på leveringstidspunktet. En mangel giver nemlig kun forbrugeren rettigheder efter købeloven, hvis manglen eller dens årsag har været til stede på leveringstidspunktet. En sælger kan afkræfte formodningen ved fx at påvise, at manglen skyldes en uhensigtsmæssig brugspåvirkning, som forkert brug, stød eller slag.

Betaling med personoplysninger Der er tale om betaling med personoplysninger, når en person afgiver flere personoplysninger end nødvendigt for at modtage digitalt indhold eller en digital tjeneste. Hvis du fx tilbyder en person en ”gratis” e-publikation mod, at personen tilmelder sig et nyhedsbrev, hvor der indsamles oplysninger om personen, er det omfattet at købeloven. Tilbyder du derimod en e-publikation, og får du kun personens e-mailadressen for at kunne sende publikationen, er det ikke omfattet af købeloven.

Du finder de nye regler i købelovens § 72 til 86a.

Kontakt

Digital Handel

Tina Morell

Konsulent