; ;
Gemt

Afslag på indsigt i tv-overvågningsoptagelser fra stadion var berettiget

crimestat - 19. juli 2022

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor den dataansvarlige afviste at give en registreret indsigt i tv-overvågningsoptagelser foretaget i forbindelse med en fodboldkamp på et stadion. Den dataansvarlige fik medhold i at være berettiget til at afvise at give indsigt.

 

En person havde anmodet om indsigt i optagelser fra tv-overvågningen på et stadion. Personen angav at skulle bruge optagelserne i en erstatningssag vedrørende uberettiget frihedsberøvelse. Personen fik afslag fra stadion i at få udleveret optagelserne, med den begrundelse, at det kunne kompromittere sikkerheden på stadion for tilskuere, kontrollører og andre, idet bl.a. kameraernes placering og blinde vinkler ville kunne afsløres, og at den registreredes ret til indsigt derfor kunne begrænses på grund af afgørende hensyn til den offentlige sikkerhed. Personen klagede derfor til Datastilsynet, som imidlertid gav stadion medhold i, at de ikke var forpligtede til at udlevere optagelserne.

Afgørelsen er konkret begrundet i, at klagerens interesse i at få indsigt i tv-overvågningsoptagelser – til brug for en erstatningssag mod politiet for uberettiget frihedsberøvelse – i den konkrete sag burde vige for afgørende hensyn til den offentlige sikkerhed, idet der er tale om et større stadion, hvor mange mennesker vil være samlet på begrænset plads, og hvor uroligheder typisk kan opstå, hvorved bl.a. tilskuere vil kunne blive udsat for væsentlig fare.  

Læs afgørelse fra Datatilsynet her: Afslag på indsigt i tv-overvågningsoptagelser fra stadion var berettiget (datatilsynet.dk).

Afgørelsen er i øvrigt i overensstemmelse med en tidligere afgørelse fra tilsynet fra 2019, hvor Metro Service havde afvist at give indsigt i optagelserne, med den begrundelse, at indsigt i tv-overvågningsoptagelser kunne afsløre placeringen af kameraer og eventuelle blinde vinkler, og at der derfor var en reel risiko for at kompromittere sikkerheden i metroen. Metro Service havde efter en konkret vurdering fundet, at hensynet til den registrerede i dette tilfælde måtte vige for afgørende hensyn til offentlige interesser, herunder hensynet til den offentlige sikkerhed og/eller forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, herunder beskyttelse mod den offentlige sikkerhed. Også her fik den dataansvarlige medhold i, at det var berettiget ikke at give indsigt i optagelserne.

Læs den tidligere afgørelse her: Klage over manglende indsigt (datatilsynet.dk).

Dansk Erhvervs vurdering
Afgørelserne viser, at der i konkrete tilfælde kan være hjemmel til at afvise at give indsigt i optagelser fra kameraovervågning. Det gælder bl.a. hvor hensynet til den dataansvarliges interesser overstiger hensynet til den registreredes og/eller hvis hensynet til offentlige interesser overstiger hensynet til den registreredes interesser i at få indsigt. Dette følger af databeskyttelseslovens § 22.

 

§ 22. Bestemmelserne i databeskyttelsesforordningens artikel 13, stk. 1-3, artikel 14, stk. 1-4, artikel 15 og artikel 34 gælder ikke, hvis den registreredes interesse i oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til private interesser, herunder hensynet til den pågældende selv.

 

Stk. 2. Undtagelse fra bestemmelserne i databeskyttelsesforordningens artikel 13, stk. 1-3, artikel 14, stk. 1-4, artikel 15 og artikel 34 kan tillige gøres, hvis den registreredes interesse i at få kendskab til oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til offentlige interesser, herunder navnlig til

 

1) statens sikkerhed,

2) forsvaret,

3) den offentlige sikkerhed,

4) forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, herunder beskyttelse mod og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed,

5) andre vigtige målsætninger i forbindelse med beskyttelse af Den Europæiske Unions eller en medlemsstats generelle samfundsinteresser, navnlig Den Europæiske Unions eller en medlemsstats væsentlige økonomiske eller finansielle interesser, herunder valuta-, budget- og skatteanliggender, folkesundhed og social sikkerhed,

6) beskyttelse af retsvæsenets uafhængighed og retssager,

7) forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning i forbindelse med brud på etiske regler for lovregulerede erhverv,

8) kontrol-, tilsyns- eller reguleringsfunktioner, herunder opgaver af midlertidig karakter, der er forbundet med offentlig myndighedsudøvelse i de tilfælde, der er omhandlet i nr. 1-5 og 7,

9) beskyttelse af den registreredes eller andres rettigheder og frihedsrettigheder og

10) håndhævelse af civilretlige krav.]

 

Kilde: Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) (retsinformation.dk).

 

Læs også Dansk Erhvervs tidligere artikel om indsigt her: Indsigt i tv-overvågning: Stillbilleder eller den fulde optagelse?

Kontakt

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed
Medarbejderprofil