Gemt

Forening pålægges 500.000 kr. i bøde for brud på konkurrenceloven

02. juni 2022

I februar 2022 afgjorde Konkurrencerådet på baggrund af en kontrolundersøgelse foretaget tilbage i april 2018, at Peugeout Forhandler Foreningen havde overtrådt konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, idet foreningen i perioden 2012 – 2014 via diverse e-mails havde opfordret medlemmer til at boykotte handelsplatformen www.bilbasen.dk til fordel for den konkurrerende (og sammenslutnings egen) handelsplatform www.biltorvet.dk.

Sagen blev overdraget til National Enhed for Særlig Kriminalitet, der i april 2022 rejste sigtelse. Peugeot Forhandler Foreningen erkendte sig skyldig i overtrædelsen og accepterede at betale bøden fastsat til 500.000 kr.

Medlemmer hæfter for bøder
Den 4. marts 2021 trådte et nyt bødesystem i konkurrenceloven i kraft, der medfører, at medlemmer af en virksomhedssammenslutning, herunder f.eks. brancheforeninger og andre sammenslutninger mellem selvstændige virksomheder, kan hæfte for bøder pålagt sammenslutningen.

Hvis en virksomhedssammenslutning ikke er solvent og dermed ikke i stand til at betale bøden, skal sammenslutningen opkræve bidrag fra medlemsvirksomhederne til betaling heraf. Såfremt medlemsvirksomhederne ikke betaler bidraget rettidigt, kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opkræve restbeløbet direkte hos de virksomheder, hvis repræsentanter var medlemmer af sammenslutningens besluttende organer (sædvanligvis bestyrelsen), da overtrædelsen blev begået. Herefter kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen også, hvor det er nødvendigt for fuld betaling af bøden, kræve betaling af udestående bødebeløb hos ethvert medlem, der var aktiv på markedet, hvor overtrædelsen fandt sted.

Der kan dog ikke opkræves betaling fra medlemmer i det omfang, de kan påvise, at de ikke har deltaget i overtrædelsen, ikke har haft kendskab hertil eller har taget direkte afstand til overtrædelsen.

Tag klar afstand
Bevisbyrden for ovennævnte ligger hos medlemsvirksomheden. Hvis man som medlem af en virksomhedssammenslutning, eksempelvis en brancheforening, oplever adfærd, der udgør en risiko for overtrædelse af konkurrenceloven, bør man tage klar og dokumentérbar afstand fra den konkrete beslutning eller praksis. Hvis konkrete initiativer er oppe at vende på generalforsamling eller bestyrelsesmøder, bør man få ført til protokollat, at man stemmer imod initiativerne og ikke vil deltage heri.

Kontakt

Rådgivning & Videnservice

Camilla Martekilde

Advokat