Gemt

Nye regler giver ret til fem dages omsorgsorlov om året

Der indføres en ny ret for lønmodtagere til at holde fem arbejdsdages fravær om året uden betaling. Læs mere om de nye regler i denne artikel.

Nyhed

Dansk Erhverv | Personale - 9. juni 2022

Hvad er omsorgsorlov?

Som en del af EU’s orlovsdirektiv indføres nu en ret for lønmodtagere til fravær i fem arbejdsdage hvert kalenderår til at yde personlig omsorg eller støtte til et familiemedlem (egne børn, forældre, ægtefælle eller partner), eller en person der bor i samme husstand, som har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Omsorgsorloven er uden ret til betaling.

Omsorgsorloven kan benyttes i de situationer, hvor der konkret er behov for væsentlig omsorg og støtte. Det kan fx være at ledsage en pårørende, der skal til demensudredning eller udredning for anden alvorlig sygdom som fx kræft. Det kan også være i situationer, hvor omsorgen eller støtten ydes til en døende eller syg person som er hospitalsindlagt, på hospice, plejehjem eller lignende.

Som arbejdsgiver kan du kræve, at medarbejderen lægeligt dokumenterer behovet for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Det kan fx være en indkaldelse til en behandling eller dokumentation for, at medarbejderen skal ledsage en pårørende til demensudredning. Det er medarbejderens ansvar at sikre tilstrækkelig lægelig dokumentation.

Medarbejderen kan vælge at holde omsorgsorloven som en samlet periode eller som enkelte dage, og dagene tildeles ved årets begyndelse. Ubrugte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udgang, og medarbejderen kan således ikke kræve dem overført.

Hvis en medarbejder inden for et kalenderår har haft fravær fra arbejdet efter servicelovens regler for fx at passe en nærtstående med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, fratrækkes det fravær i retten til omsorgsorlov. 

Medarbejdere, der afholder omsorgsorlov, bliver beskyttet     

Medarbejdere, som benytter retten til omsorgsorlov, vil fremover være beskyttet på samme vis, som vi kender beskyttelse af forældre i ligebehandlingsloven i dag. Det indebærer, at:

  • Medarbejderens anciennitet i ansættelsesforholdet ikke påvirkes af omsorgsorloven
  • Medarbejderen sikres retten til at vende tilbage til samme eller tilsvarende arbejde efter endt omsorgsorlov og til ikke at blive stillet ringere på grund af fraværet
  • Medarbejderen bliver beskyttet mod opsigelse som følge af omsorgsorloven
  • Medarbejderen har ret til en godtgørelse fra arbejdsgiveren, hvis medarbejderen udsættes for en mindre gunstig behandling af arbejdsgiveren som følge af anmodning om fravær eller fordi medarbejderen benytter retten til fravær. I den situation gælder reglerne om delt bevisbyrde
  • Medarbejderen har ret til at anmode om ændrede arbejdstider eller -mønstre med henblik på omsorgsformål i en nærmere angivet periode. Det er et krav, at medarbejderen på anmodningstidspunktet har været ansat i mindst 6 måneder

Læs mere om de nye regler om fleksible arbejdsordninger.

Reglerne om ret til omsorgsorlov indføres i den eksisterende lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlig familiemæssige årsager.

Ikrafttræden

Reglerne træder i kraft den 2. august 2022.

I perioden fra lovens ikrafttræden og til og med den 31. december 2022 vil medarbejderen få tildelt et forholdsmæssigt antal omsorgsdage, som efter loven er fastsat til 2 arbejdsdages fravær uden løn.