; ;
Gemt

Berettiget at bortvise en medarbejder, der varetog et bijob under sin sygemelding

28. oktober 2022

Østre Landsret fandt, at en virksomhed var berettiget til at opsige og senere bortvise en sygemeldt medarbejder. Bortvisningen skyldtes, at medarbejderen under sin sygemelding havde arbejdet over 30 timer om ugen i sit bijob.

Medarbejderen blev opsagt under sin sygemelding
Sagen drejede sig om en medarbejder, der havde sygemeldt sig med stress i november 2019. Virksomheden fik i december 2019 udarbejdet en mulighedserklæring, hvoraf det fremgik, at medarbejderen ville være helt eller delvist sygemeldt i op til 20 uger.

Da medarbejderen samtidig tilkendegav, at han ikke brød sig om halvdelen af sit job, og at det derfor ikke var sikkert, at han ønskede at beskæftige sig med halvdelen af jobbet fremadrettet, opsagde virksomheden medarbejderen ultimo december 2019.

Efterfølgende bortvisning
Virksomheden, der fik sygedagpengerefusion for medarbejderen, fik halvanden måned efter opsigelsen afslag på refusion, da medarbejderen havde arbejdet mere end 30 timer om ugen i et andet job.

Det fremgik af medarbejderens ansættelseskontrakt, at han ikke uden virksomhedens skriftlige samtykke måtte påtage sig andet arbejde, der kunne komme i strid med medarbejderens forpligtelser overfor virksomheden. Virksomheden havde givet tilladelse til, at medarbejderen havde et bijob, men virksomheden var dog ikke bekendt med omfanget af bijobbet, som man ikke ville have godkendt, hvis omfanget havde stået klart.

Det kom frem under sagen, at medarbejderen alene i 2019 havde kørt bus i 1.400 timer i sit bijob, og at han efter sygemeldingen hos virksomheden havde øget antallet af arbejdstimer i bijobbet, således at han i en periode på 6 uger arbejdede 220,5 timer, svarende til en fuldtidsstilling.

På baggrund af dette bortviste virksomheden medarbejderen den 7. februar 2020.

Opsigelsen var saglig, og den efterfølgende bortvisning var berettiget
Byretten kom frem til, at både opsigelsen og den efterfølgende bortvisning var berettiget.

Østre Landsret stadfæstede byrettens afgørelse. I relation til bortvisningen lagde landsretten vægt på, at virksomheden ikke kendte til bijobbets omfang, der næsten svarede til en fuldtidsstilling, og at virksomheden derfor ikke havde ret til sygedagpengerefusion. Herudover konstaterede landsretten, at det ikke kunne udelukkes, at bijobbets omfang havde bidraget til sygemeldingen.

Dansk Erhverv bemærker
Dommen illustrerer, at det kan være berettiget at bortvise en medarbejder på baggrund af medarbejderens varetagelse af et bijob, hvis omfanget af bijobbet går langt ud over det aftalte, herunder hvis det må anses for uforeneligt med den primære beskæftigelse, og hvis varetagelsen af bijobbet er medvirkende til at forhale en sygemeldt medarbejders raskmelding.

Dansk Erhverv anbefaler, at medlemmerne kontakter os, hvis I påtænker at sanktionere en medarbejder som følge af dennes varetagelse af et bijob.

Nyheden er skrevet på baggrund af Østre Landsrets dom af 8. september 2022 i sag nr.: BS-36445/2021-OLR.