; ;
Gemt

AUB-bidraget bliver ændret for 2024: Se, hvad det betyder for din virksomhed

Dansk Erhverv | Personale | 7. december 2023

Børne -og undervisningsministeriet har opdaget fejl i tidligere beregninger af AUB-bidragssatsen. Fejlen betyder, at der vil være en stigning i virksomhedernes AUB-bidrag for 2024 og formentlig også en stigning i 2025. Der er tale om periodiske forskydninger og ikke samlet set ekstra udgifter for virksomhederne.

 

Der er netop blevet vedtaget et lovforslag, der fastsætter virksomhedernes AUB-bidrag for 2024. Alle virksomheder uanset branche eller sektor skal betale et AUB-bidrag for alle deres medarbejdere dog med undtagelse af den 1. medarbejder og for hver 50. medarbejdere på virksomhederne. Virksomhedernes AUB-bidrag bruges primært til at finansiere lønrefusion til virksomhederne, når elever og lærlinge er på skoleophold, og det samlede AUB-bidrag skal svare til de samlede udgifter i ordningen. For 2024 var det forudsat, at bidraget skulle være 2.804 kr. pr. fuldtidsmedarbejder.

AUB-bidrag stiger til 2.914 kr. pr ansat
Børne- og Undervisningsministeriet har desværre opdaget, at de har lavet en fejl i beregningerne, idet ministeriet ikke havde indregnet konsekvenserne af, at man som arbejdsgiver også får refunderet evt. udgifter til pension, når elever og lærlinge er på skoleophold. Fejlen betyder, at AUB-bidraget har været sat for lavt. Lovforslaget er derfor ændret, så AUB-bidraget i 2024 vil stige til 2.914 kr. pr. fuldtidsansat.

Børne- og Undervisningsministeriet har også opdaget en anden fejl i deres beregninger af bidragssatsen. Ministeriet har ved en fejl ikke indregnet, at AUB-bidraget i perioden 2022-2024 skulle være højere for at dække underskuddet i AUB, der opstod på grund af for store udbetalinger af elevløntilskud under corona-epidemien i andet halvår 2020. Regnefejlen betyder, at bidraget for 2024 skulle være endnu højere, men ministeriet har i stedet valgt at udskyde en evt. stigning til bidragssatsen i 2025.

Beklagelig regnefejl
Ministeriets regnefejl er beklagelig, men det skal bemærkes, at fejlen samlet set ikke kommer til at betyde, at virksomhederne skal betale mere i AUB-bidrag. Det skyldes, at det med trepartsaftalen fra november 2020 blev aftalt, at indtægter og udgifter altid skal svare til hinanden i AUB. Med andre ord betyder det, at en for lav bidragssats i 2024 vil skabe et underskud i AUB, som så skal finansieres gennem en øget bidragssats for 2025. Så selvom det er meget uhensigtsmæssigt, at ministeriet ændrer bidragssatsen for 2024 med meget kort varsel, vil det altså ikke betyde øgede udgifter.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

AUB finansierer og administrerer en række refusions- og tilskudsordninger på erhvervsuddannelsesområdet.
Formålet med AUB er at skaffe flere praktikpladser inden for erhvervsuddannelsesområdet.

Ordningerne omfatter:

  • Lønrefusion og befordringsgodtgørelse til arbejdsgiverne under elevernes skoleophold

  • Mobilitetsfremmende ydelser

  • Praktikpladsafhængigt AUB-bidrag

  • Andre mindre ordninger.

Kilde: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

 

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Claus Rosenkrands Olsen

Uddannelseschef
Medarbejderprofil