; ;
Gemt

Nye regler om løngennemsigtighed på vej

Dansk Erhverv | Personale - 3. februar 2023

EU er på vej til endeligt at vedtage direktivet om løngennemsigtighed. Direktivet, der skal sikre, at EU's ligelønsprincip overholdes, vil på sigt medføre en række nye forpligtelser for virksomheder.

 

I marts 2021 fremsatte EU-Kommissionen forslag til et direktiv om løngennemsigtighed, og i december 2022 blev Europa-Parlamentet og Rådet enige om den endelige direktivtekst. Direktivet skal nu formelt vedtages og derefter implementeres i Danmark, forventeligt i løbet af 2026.

Forpligtelser til virksomheder

Direktivet indeholder en række forpligtelser for virksomheder, som skal medvirke til at sikre lige løn mellem mænd og kvinder for lige arbejde eller arbejde af samme værdi. Nedenfor gennemgås nogle af direktivets væsentligste elementer.

Ret til information 

Virksomheden har forud for en eventuel ansættelse pligt til at give ansøgere ret til information om startlønnen eller lønspændet for stillingen baseret på objektive kønsneutrale kriterier. Virksomheder må desuden ikke spørge til ansøgerens nuværende løn eller lønniveauet i tidligere stillinger.

Lønredegørelse 

Virksomheder med flere end 100 medarbejdere skal udarbejde en lønredegørelse om lønforskellen mellem mænd og kvinder i virksomheden. Har en virksomhed mere end 250 ansatte, skal lønredegørelsen udarbejdes årligt, mens virksomheder med mellem 150 og 249 ansatte skal udarbejde redegørelsen hvert tredje år.

For virksomheder med mellem 100 og 149 medarbejdere vil kravet først gælde fem år efter, at direktivet er implementeret i Danmark.

Beskrivelse af objektive kønsneutrale kriterier for løndannelse

Virksomheder skal udarbejde en beskrivelse af de objektive kønsneutrale kriterier, som løndannelsen bygger på. Hvis en medarbejder anmoder om det, skal en virksomhed udlevere kriterierne til medarbejderen, ligesom virksomheden også har pligt til at udlevere statistik for gennemsnitslønninger opgjort på køn for ansatte, som udfører samme arbejde eller arbejde af samme værdi som medarbejderen, der har fremsat anmodningen.

Hvis virksomhedens lønredegørelse viser en lønforskel på mere end 5 pct. mellem mænd og kvinder, og virksomheden ikke kan begrunde forskellen med objektive kønsneutrale forhold, skal der udarbejdes en lønvurdering sammen med medarbejderrepræsentanterne.

Godtgørelse?

Medarbejdere, der har været udsat for lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn, har efter direktivet ret til erstatning eller godtgørelse.

Dansk Erhverv følger op på direktivet, når det er vedtaget.