Gemt

Manglende forfremmelse af medarbejder på barsel kostede 25.000 kr.

19. januar 2023

En styrelses manglende forfremmelse af en kvindelig medarbejder, der var fraværende på grund af orlov efter barselsloven, var i strid med ligebehandlingsloven. Medarbejderen fik tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Sagen kort
Sagen angik en kvindelig medarbejder, der var ansat som fuldmægtig i en offentlig styrelse. Det var muligt for ledere at indstille medarbejdere til forfremmelser to gange årligt, hvorefter den samlede ledelse tog en beslutning, om der skulle ske forfremmelse eller ej.

Medarbejderen var i juni 2018 blevet indstillet til at blive udnævnt til specialkonsulent, men blev ikke forfremmet. Medarbejderen gik herefter på barsel i februar 2019. Medarbejderen blev på ny indstillet til at blive udnævnt til specialkonsulent i juni 2019 under hendes barsel, men blev fortsat ikke forfremmet.

Under en telefonsamtale mellem medarbejderen og hendes leder omkring den manglende forfremmelse oplyste lederen, at den samlede ledelse ved beslutninger om forfremmelser tillagde det betydning, om en medarbejder var fraværende fra arbejdspladsen. Medarbejderen lydoptog telefonsamtalen.

Herefter klagede medarbejderen til Ligebehandlingsnævnet, da hun mente, at der ved beslutningen om ikke at forfremme hende var blevet lagt vægt på hendes fravær efter barselsloven.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse
Ligebehandlingsnævnet udtalte indledningsvist, at medarbejderen med den lydoptagede telefonsamtale havde sandsynliggjort, at hendes fravær efter barselsloven havde haft en betydning i forbindelse med, at hun ikke var blevet forfremmet til specialkonsulent.

Det påhvilede herefter styrelsen at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke var krænket. Styrelsen oplyste i sagen, at medarbejderen ikke var blevet udnævnt til specialkonsulent ud fra en konkret og individuel vurdering. Styrelsen fandt ved denne vurdering, at medarbejderen ikke var klar og egnet til at blive forfremmet. Styrelsen udtalte endvidere, at konkurrencen blandt de ansatte var hård, hvorfor tilstedeværelse på arbejdspladsen spiller en rolle.

Med henvisning til styrelsens udtalelse om tilstedeværelse på arbejdspladsen fandt Ligebehandlingsnævnet, at styrelsen ikke havde løftet bevisbyrden for, at medarbejderens fravær efter barselsloven ikke indgik i beslutningen om ikke at forfremme hende, og medarbejderen blev derfor tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Dansk Erhverv bemærker
Afgørelsen understreger vigtigheden af, at en virksomhed ikke må tillægge fravær efter barselsloven betydning ved beslutninger om ikke at forfremme en medarbejder, ligesom at fravær efter barselsloven heller ikke må tillægges betydning ved andre ansættelsesretlige dispositioner, som fx degradering eller opsigelse.

Dansk Erhverv opfordrer medlemmerne til at kontakte os, hvis der er spørgsmål omkring ændringer i ansættelsesforholdet for medarbejdere, der er gravide eller på barsel.

Nyheden er skrevet på baggrund af Ligebehandlingsnævnets kendelse nr. 10319 af 18. november 2022.