; ;
Gemt

Bortvisning tre dage efter advarsel var berettiget

23. juni 2023

Udeblivelse fra et overdragelsesmøde og fortsat illoyal adfærd betød, at en ejerforenings bestyrelse berettiget kunne bortvise en ejendomsinspektør, der kun tre dage forinden havde modtaget en skriftlig advarsel for samarbejdsvanskeligheder og illoyalitet.

Sagen kort
Sagen vedrørte en ejendomsinspektør, der blev ansat i en ejerlejlighedsforening i juni 2013.

I april 2022 blev der valgt en ny bestyrelse i ejerforeningen. Den 12. juli 2022 modtog ejendomsinspektøren en skriftlig advarsel af den nye bestyrelse. Advarslen var overordnet begrundet i samarbejdsvanskeligheder og illoyal adfærd. Det fremgik af advarslen, at forholdene skulle rettes op samt en række konkrete opgaver, der skulle udføres inden ejendomsinspektørens planlagte ferie fra den 18. juli 2022. Bestyrelsesformanden indkaldte samtidig ejendomsinspektøren til et overdragelsesmøde den 15. juli 2022 inden hans ferie.

Ejendomsinspektøren anerkendte ikke advarslen og sendte sine kommentarer i en e-mail den 13. juli 2022. I e-mailen oplyste han desuden, at han afviklede afspadsering og ferie fra denne dato, hvorfor han ikke ville være at træffe den 15. juli 2022.

Bestyrelsesformanden fastholdt mødet den 15. juli 2022 og henviste til, at bestyrelsen ikke var orienteret om ejendomsinspektørens afspadsering forud for den planlagte ferie. Bestyrelsesformanden modtog et autosvar, hvoraf det fremgik, at ejendomsinspektøren ikke var til stede grundet afspadsering og afholdelse af ferie.

Den 15. juli 2022 blev ejendomsinspektøren bortvist grundet udeblivelse fra mødet.  Bortvisningen var desuden begrundet i, at han efter modtagelsen af advarslen havde udvist useriøs og illoyal adfærd ved at medvirke til offentliggørelse af kommunikationen omkring hans advarsel til samtlige medlemmer af ejerforeningen.

Ejendomsinspektøren indbragte efterfølgende bortvisningssagen for en faglig voldgift.

Dommerens afgørelse
Indledningsvist fandt dommeren, at advarslen af 12. juli 2022 var berettiget, da det efter bevisførelsen kunne lægges til grund, at ejendomsinspektøren siden bestyrelsesformandsskiftet havde udvist en konsekvent illoyal og respektløs adfærd overfor formanden.

Herefter fandt dommeren, at bestyrelsens bortvisning af 15. juli 2022 også var berettiget. Dommeren lagde vægt på, at ejendomsinspektøren alene havde orienteret bestyrelsen om, at han afholdt ferie fra den 18. juli 2022, og at det ikke var godtgjort, at han skulle afspadsere forud herfor.

Dommeren lagde desuden vægt på, at ejendomsinspektøren i advarsel af 12. juli 2022 blev gjort bekendt med, at han skulle møde på kontoret den 15. juli 2022.

Dommeren fandt i den forbindelse, at ejendomsinspektøren havde pligt til at møde på det angivne tidspunkt eller i det mindste forsøge at aftale et andet mødetidspunkt i ugen. Ved undladelse af dette havde han udvist en grov tilsidesættelse af sine pligter.

Dansk Erhverv bemærker
Afgørelsen viser, at en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet i form af udeblivelse fra arbejde eller pålagte møder uden gyldig grund samt illoyal adfærd som udgangspunkt vil berettige til en bortvisning, når der er givet en forudgående advarsel.

Dansk Erhverv anbefaler, at medlemsvirksomhederne kontakter os, såfremt en medarbejder udviser en illoyal adfærd, der evt. kan give anledning til en bortvisning.

Nyheden er baseret på Faglig Voldgiftskendelse af 1. juni 2023 i sag nr. FV 2022-1426.